Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Praktikum iz elemenata EES-a
Šifra predmeta:
13E024PES
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

DINAMIČKI PRORAČUN PRENOSNIH KAPACITATA NADZEMNIH VODOVA: Teorijske osnove uticaja ambijentalnih parametara (brzina i smer vetra, temperatura vazduha, solarno zračenje i padavine) na strujnu opteretljivost nadzemnih vodova. Eksperimentalni proračuni uticaja vetra na strujnu opteretljivost provodnika nadzemnog voda na fizičkom laboratorijskom modelu.

PRENOS SNAGE JEDNOSMERNOM STRUJOM: Teorijske osnove prenosa snage jednosmernom strujom - prednosti i nedostaci. Eksperimentalni proračuni na fizičkom laboratorijskom modelu.

PRENOŠENJE VIŠIH HARMONIKA STRUJA KROZ DISTRIBUTIVNI ENERGETSKI TRANSFORMATOR: Teorijske osnove prenošenja struja viših harmonika kroz distributivni transformator različitih sprega namota. Eksperimentalni proračuni na fizičkom modelu trofaznog transformatora.

OGLEDI NA FIZIČKOM MODELU SINHRONOM GENERATORA:   Ragulacija aktivne i reaktivne snage generatora koji je povezan na elektroenergetski sistem.

Ispit:

Sastoji se od rada u laboratoriji i podnošenja izveštaja o radu.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Vežba 1

Vezba 1.pdf | Veličina fajla: 303.26 KB | Preuzmi fajl

Vežba 3

Vezba 3.pdf | Veličina fajla: 386.05 KB | Preuzmi fajl

Vezba 2

Lab vezba 2 iz ...menata EESa.pdf | Veličina fajla: 428.24 KB | Preuzmi fajl