Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Željko Đurišić, vanredni profesor
Kabinet:
79
Telefon:
+381 11 3218-360
Lokal:
360
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

 Želјko R. Đurišić je rođen 12. februara 1972. godine u selu Babino, Berane, Crna Gora. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a srednju elektrotehničku školu u Beranama. Studije elektrotehnike je započeo na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a od druge godine nastavio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru Elektroenergetski sistemi (EES). Diplomski rad  pod naslovom „Analiza uslova za prebacivanje visokonaponskih asinhronih motrora sa jednog na drugi sistem sabirnica“odbranio je 1999. godine (mentor dr Milenko Đurić, red. profesor). Magistarski rad pod naslovom “Razvoj algoritama za digitalne frekvencijske releje u uslovima velikih izobličenja ulaznih signala” odbranio je 2006. godine (mentor dr Milenko Đurić, red. profesor). Doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Modelovanje i analiza uticaja prostornog i vremenskog profila snage vetra u projektovanju i eksploataciji vetroelektrana u elektroenergetskom sistemu“ odbranio je 07. 06. 2013. godine (mentor dr Jovan Mikulović, red. profesor) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U toku oktobra 2008. boravio je na RISO institutu  (Danish Technical University), gde je završio kurs za projektovanje vetroelektrana korišćenjem Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP).

Nakon odsluženja vojnog roka(1999/2000) zaposlio se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde je od 2001. do 2007. godine radio kao asistent pripravnik pri Katedri za EES. U zvanje asistent izabran je 2007, u zvanje docent 2013, a zvanje vanredni profesor 2018. godine. U aktuelno zvanje, redovni profesor, izabaran je 2023. godine.

Na osnovnim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predaje predmete: Mehanika, Elementi elektroenergetskih sistema, Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema, Elektrane, Razvodna postrojenja i Obnovlјivi izvori energije. Angažovan je na master studijama na predmetima: Digitalne relejne zaštite, Integracija obnovlјivih izvora u elektroenergetskim sistemima i Softver za obnovlјive izbvore energije. Na doktorskim studijama predaje predmete Vetroenergetika i solarna energetika,Integracija obnovlјivih izvora u distributivni sistemi Uzemlјivački sistemi. Od 2009. godine radi kao gostojući profesorna Elektrotehničkom fakuletu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde na master studijama predaje predmete Kvaliteta električne energije,Iskorišćenje energije vjetrai Integracija OIE u EE mreže.

Oblasti naučnoistraživačkog rada kojima se do sada bavio su: obnovlјivi izvori energije, digitalne relejne zaštite, električne mašine, kvalitet električne energije i plazma tehnologije tankih prevlaka. Koautor je četiri udžbenika, tri monografije međunarodnog značaja i jednog poglavlјa u knjizi međunarodnog značaja. Autor/koautor je preko 250 naučnih/stručnih radova, od kojih je 33 publikovano u međunarodnim časopisima sa SCI liste.

Bio je mentor pri izradi 6 doktorskih disertacija i oko 300 diplomskih i master radova na Elektrotehničkim fakultetima u Beogradu i Istočnom Sarajevu.

Dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolјu doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu za 2013. godinu. Osvojio je jednu od četiri ravnopravne nagrade za najbolјi poster rad na vodećoj međunarodnoj konferenciji o energiji vetra- European Wind Energy ConferenceEWEC 2009, Marseille, France, 2009. Autor je rada ,,Karakteristike vetra u južnom Banatu i uslovi integracije vetroelektrana u EES Srbije“, koji je proglašen za najzapaženiji referat u okviru studijskog komiteta C1 – Ekonomija i razvoj EES na 30. Savetovanju CIGRE Srbija, 2011. Bio je učesnik na projektu: ,,Idejno rešenje potencijalnih energetskih modela ekološkog naselјa Zagora u Crnoj Gori”, koji je dobio međunarodnu nagradu Energy Globe Award Serbia 2013

Recenzent je međunarodnih časopisa: Renewable & Sustainable Energy Reviews, Applied Energy), Renewable Energy, IET Renewable Power Generation, International Journal of Energy Research Journal of Renewable and Sustainable Energy, kao i domaćih časopisa: Electronics, Tehnika i Energija. Recenzirao je studije iz oblasti energije vetra za potrebe Elektroprivrede Srbije. Bio je konsultant Elektroprivrede Republike Srpske za istraživanje resursa energije vetra i razvoj projekata vetroelektrana. Bio je konsultant Svetske banke za projekte vetroelektrana i solarnih elektrana.

Učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata i rukovodio izradom više studija iz oblasti vetroenergetike. Honorarno je angažovan od nekoliko privatnih firmi kao konsultant za istraživanje potencijala energije vetra i projektovanje vetroelektrana i fotonaponskih elektrana u: Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Poseduje licence za rad u profesionalnim softverima za projektovanje vetroelektrana. Autor je elaborata Analiza vetroenergetskog potencijala cilјnog regiona Leskova, na osnovu kojeg je izgrađena prva vetroelektrana u Srbiji. Autor je preko 20 idejnih rešenja vetroelektrana koje se razvijaju u regionu i svetu od kojih je oko 300 MW već izgrađeno i priklјučeno na EES.

Član je borda editora međunarodnog naučnog časopisa Wind. Član je uređivačkog Odbora domaćeg stručnog časopisa Enerija. Član je studijekog Komiteta C4 u okviru CIGRE Srbija i komiteta C2 u okviru CIRED Srbija. Član je programskog odbora međunarednih konferencija INDEL i INFOTEH. Član je nučnog-programskog odbora domaće konferencije Energetika.

Bio je članSaveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u periodu 2012-2018. Bio je predsednik Komisije za unapređenje kvaliteta na Elektroetehničkom fakultetu u periodu 2016-2018. Trenutno obavlјa dužnost šefa Odseka za energetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Član je Upravnog odbora Saveza energetičara.

Reference

Poglavlja u knjigama međunarodnog značaja


1. M.B. Đurić, Ž.R. Đurišić, Power Quality - Chapter Eleven: Frequency Measurement in Power Networks in the Presence of Harmonics, Edited by Manuel Perez Donsion and Mircea Ion Buzdugan,  ISBN (10): 1-4438-9493-1; ISBN (13): 978-1-4438-9493-7. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK, 2016.


 Knjige i monografije nacionalnog značaja


1.  Ž. Đurišić, Vjetroelektrane, Akademska misao, Beograd, 2019.

2.  J. Mikulović, Ž. Đurišić, Solarna energetika, Akademska misao, Beograd, 2019.

3.   M. Đurić, Ž. Đurišić, A. Čukarić, Elektrane, Beopres, Beograd, 2014.

4.   M. Đurić, V. Terzija, Z. Radojević, Ž. Đurišić, Z. Stojanović, S. Zubić, V. Bajić, Algoritmi za digitalne relejne zaštite, ETA, Beograd, 2012.

5.   M. Đurić, Z. Radojević, Ž. Đurišić, V. Terzija, Algoritmi za digitalne zaštite elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2007.


Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


1.       A. Savić, Ž. Đurišić, Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants, Applied Energy 134,(2014), pp. 114–124. (ISSN 0306-2619, IF 5.261).

2.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, Assessment of the Wind Energy Resource in the South Banat Region, Serbia, Renewable& Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp. 3014-3023. (ISSN 1364-0321, IF 6.018).

3.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, I. Babić, Impact of wind speed variations on wind farm economy in the open market conditions, Renewable Energy 46 (2012), pp. 289-296, (ISSN 0960-1481, IF 2.978).

4.       Ž. Đurišić, J. Mikulović, A model for vertical wind speed data extrapolation for improving wind resource assessment using WAsP, Renewable Energy 41 (2012), pp. 407-411, (ISSN 0960-1481, IF 2.978).

5.       J. Trifunovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, M. Djuric, M. Kostic, Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps, Energy 34 (2009), pp. 1355–1363, (ISSN 0360-5442, IF 2.952).

6.       J. Trifunovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, M. Kostic, Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps,ElectricPowerSystemsResearch, 81 (2011), pp. 465-477,(ISSN0378-7796,IF 1.562).

7.       M. Đurić, Ž. Đurišić, Frequency measurement of distorted signals using Fourier and zero crossing techniques, Electric Power Systems Research 78 (2008), pp.1407-1415, (ISSN0378-7796,IF 0.952).

8.       T. Šekara, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Optimal Reactive Compensators in Power Systems under Asymmetrical and Non-sinusoidal Conditions, IEEE Transaction on Power Delivery 23 (2008), pp. 974 – 984, (ISSN 0885-8977, IF 1.289).

9.       G. Dobrić, Ž. Đurišić, Double-stage genetic algorithm for wind farm layout optimization on complex terrains, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 6 (2014), (ISSN 1941-7012, IF 0.925).

10.   Ž. Đurišić, A. Kunosić, J. Trifunović, Influence of process parameters in pulse plasma nitriding of plain carbon steels, Surface Engineering 22 (2006), pp. 147-152, (ISSN 0267-0844, IF 0.546).

11.   G. Dobrić, Ž. Đurišić, Z. Stojković, Software tool for evaluation of electrical energy produced by photovoltaic systems, International Journal of Electrical Engineering Education(IJEEE), 49 (2012), pp. 383-401, (ISSN0020-7209, IF 0.119).

12.    I. Babić, Ž. Đurišić, Impact of daily variation of solar radiation on photovoltaic plants economy at the open market: A case study "Bavanište" (Serbia), Thermal Science (2015), Vol. 19, No. 3, pp. 837-844 (IF 0.962)

13.   I. Babić, Ž. Đurišić, M. Žarković, Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses, Journal of Renewable and Sustainable Energy,  7 (2015),  (ISSN 1941-7012, IF 0.925).

14.  M. Forcan, Ž. Đurišić, J. Mikulović, An algorithm for elimination of partial shading effect based on a Theory of Reference PV String, Solar Energy 132 (2016) pp. 51–63 (ISSN 0038-092X, IF 3.469).

15.  D. Kotur, Ž. Đurišić: Optimal spatial and temporal demand side management in a power system comprising renewable energy sources, Renewable Energy, 108 (2017) pp. 533-547 (ISSN 0960-1481, IF 3.404).

16.  V. Durković, Ž. Đurišić, Analysis of the Potential for Use of Floating PV PowerPlant on the Skadar Lake for Electricity Supply ofAluminium Plant in Montenegro, Energies 10 (2017) 1505, doi:10.3390/en10101505 (ISSN 1996-1073) IF 2.262

17.   Ž. Đurišić, V. Papić, Power system frequency tracking based on LES technique with constant matrix, Measurement 114 (2018), pp. 308-321 (ISSN 0263-2241) IF 2.359

18.   J. Mikulović, B. Škrbić, Ž. Đurišić, Power definitions for polyphase systems based on Fortescue's symmetrical components, Electrical Power and Energy Systems,98 (2018) pp. 455-462 (ISSN 0142-0615) IF 3.289

19.   D. Milošević,  Ž. Đurišić, A new technique for improving stability of distributed synchronous generators during temporary faults in a distribution network, Electrical Power and Energy Systems, 100 (2018), (ISSN 0142-0615) IF 3.289

20.   A. Đorđević, Ž. Đurišić, General mathematical model for the calculation of economic cross sections of cables for wind farms collector systems, IET Renewable Power Generation, 18(2018) pp. 901-908 (ISSN 1752-1416) IF 2.635

21. A. Đorđević, Ž. Đurišić, Mathematical model for the optimal determination of voltage level and PCC for large wind farms connection to transmission network, IET Renewable Power Generation, (2019) doi: 10.1049/iet-rpg.2018.5913 (ISSN 1752-1416) IF 3.605: 

22. D. Kotur, Ž. Đurišić, A. Savić, Spatial and temporal demand side management for optimal power transmission through power system with dispersed PV and wind power plants, Electric Power Systems Research, 175 (2019), doi.org/10.1016/j.epsr.2019.105888, (ISSN 0378-7796) IF:3.022: 

23. V. Durković, Ž. Đurišić, Extended model for irradiation suitable for large bifacial PV power plants, Solar Energy, 191 (2019) pp. 272–290 DOI:10.1016/j.solener.2019.08.064, (ISSN 0038-092X),

24. D. Milošević, Ž. Đurišić, Single‐phase reclosing technique for reducing islanding events of distributed generators during temporary faults, International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 30, no. 5, Article ID: e12311, 2019 (ISSN 2050-7038)

25. D. Milošević, Ž. Đurišić, Technique for stability enhancement of microgrids during unsymmetrical disturbances using battery connected by single-phase converter, IET Renewable Power Generation, 2020 (ISSN 1752-1424)

26. V. Durković, Ž. Đurišić, Efficiency increase analysis of large RFPV power plants using reflectors between PV rows, Journal of Renewable and Sustainable Energy, pp. 1 - 13, (2020)

 


Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


1.         D. Mikičić, M. Zlatanović, A. Kunosić, Ž. Đurišić, “A New Method of Thickness Determination of Compound Area on Nitrated Specimens”, 6th International Symposium of Nonlinear Mechanics, Niš, 2003, Zbornik abrstrakata str. 174.

2.         D. Mikičić, A. Kunosić, M. Zlatanović, Ž. Đurišić, Z. Karastojković, ²Microabrasion Method for Thickness Determination of Plasma Nitrided Layer²5th Yugoslav Materisals Research Society Conference - “YUCOMAT 2003”, Herceg-Novi, September 15-19, 2003. Zbornik abstrakata P.S.B.20

3.         M. Zlatanović, A. Kunosić, Ž. Đurišić, I. Popović, ²Dependence of Surface Structure Properties on Process Parameters in Pulse Plasma Nitriding², 5th Yugoslav Materisals Research Society Conference - “YUCOMAT 2003”, Herceg-Novi, September 15-19, 2003. Zbornik abstrakata P.S.A.23

4.         M. Zlatanović,A. Kunosić, Z. Karastojković, Ž. Đurišić, ²Compound Zone Mechanical Properties of Pulse Plasma Nitrided Plain Carbon Steel², 8th International Tribology Conference, 8. - 10. Oktober 2003., Belgrade, Serbia and Montenegro

5.         D. Mikičić, Ž. Đurišić, A. Kunosić, M. Zlatanović,²Nitrided Surface Characrterization by Calo Test and Calo Wear Methods², 8th International Tribology Conference, 8. - 10. Oktober 2003., Belgrade, Serbia and Montenegro

6.         Kunosić, J. Trifunović, Ž. Đurišić, "Influence of pulsed plasma duty cycle on nitriding of some steel grades", 22 nd SPIG, Tara, 2004., Pross. pp. 251-254.

7.         Ž. Đurišić, N. Rajaković, D. Mikičić, M. Bubnjević, Feasibility Analysis of Wind-plant in the Region of Deliblatska Peščara (Serbia), Zbornik radova (na CD-u ISBN:961-243-040-3), 6th Balcan Power Conference, Ohrid, Macedonia, June 2006.

9.         Ž. Đurišić, M. Bubnjević, D. Mikičić, N. Rajaković, Wind Atlas of Serbian Region Vojvodina, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2007) Milano, Italy, May 2007.

10.      J. Trifunović, Ž. Đurišić, D. Mikičić, A. Kunosić, Surface finishing of wind turbine gears by pulsed plasma processes, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2007) , Milano, Italy, May 2007.            

11.     Ž. Đurišić, M. Đurić, J. Krstivojević, J. Trifunović, Modified Park’s model of induction machines, Proc. Of the 27th IASTED  Conference Modeling, Identification and Control - MIC 2008, Innsbruck, Austria, February 2008. pp. 49-54.

12.      Ž. R. Đurišić, M. R. Milošević, M. B. Đurić, Control strategy of a wind turbine driven DFIG for stand-alone applications, Proc. ofInternational Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE2008), 22-23 September 2008, Nicosia, Cyprus (Paper ref No: 166).

13.      M. Đurić, A. Čukarić, Ž. Đurišić, Lj. Stamenić, An algorithm for three phase power transformers digital protection against earth faults, Proc. of International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE2008), 22-23 September 2008, Nicosia, Cyprus (Paper ref No: 166).

14.      Ž. Đurišić, N. Rajaković, I. Nenčić, S. Pejičić, Hybrid wind-diesel system for electricity supply of isolated consumers in South-Banat region (Serbia), Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.                   

15.      M. Obradović, Ž. Đurišić, M. Zindović, Development of a 188 MW wind farm „Bavanistansko Polje“ in Serbia, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.             

16.      Ž. Đurišić, M. Đurić, Identification of the refrigerant pressure in split-type air conditioners based on harmonic analysis of electricity supply current,Proc. of  The International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ´11) Ref. 243,Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (Spain), 13 – 15 April 2011.

17.      N. Sucevic Ž. Đurišić, Vertical wind speed profiles estimation recognizing atmospheric stability, Procc. of Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on, Print ISBN:978-1-4244-8779-0, Rome, Italy, May 2011.

18.      B. Pouckovic, Ž. Đurišić, Current carrying capacity of overhead line that connects wind power plant to the grid, Procc. of Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on, Print ISBN:978-1-4244-8779-0, Rome, Italy, May 2011.

19.      G. Dobrić , Ž. Đurišić, Multi-criteria optimization of wind farm layout for WAsP application, Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

20.      S.Berberski, Ž.Đurišić, Short-Mid-TermPowerPredictionofPhotovoltaicArrayBasedonCloudsTrackinginRealTime, Proceedings of  27thEuropeanPhotovoltaicSolarEnergyConference(EUPVSEC), Frankfut, Germany, 24-28. September2012.

21.       U. Marković , D. Todorović, Ž. Đurišić, Prediction of production of perspective wind farms in South-Banat region, Serbia, Proceedings of  European Wind Energy Conference(EWEA 2013), Wien, Austria, February 2013.

22.      G.Dobrić, M. Žarković, Ž. Đurišić: Fuzzybasedcomputationalefficiencyforoptimalwindfarmlayoutdesign, ICRERA2013, Madrid, Spain, oktobar2013.

23.      M. Đurić, Ž. Đurišić, An Algorithm for Freqency Measurement in Isolated Systems, Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2006), Athens, Greece, February 2007.www.ewec2006proceedings.info/pdf/servelet01cgi/ewec.php?id=691

24.      Ž. Đurišić,N. Rajaković, P. Krička, M. Obradović, Impact of Daily and seasonal variations of a wind speed on Wind Farm economy in the open market conditions,Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2009), Marseille, France, Marth 2009.                 

25.      M. Stojanović, N. Šijaković, J. Mikulović, Ž. Đurišić, Impact of large scale wind farm integration to active power losses in transmission network of serbia , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

26.      Ž. Đurišić, B. Poučković, Real current carrying capacity of overhead line for wind farm connection to power system , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

27.      M. Zindović, Ž. Đurišić, Influence of short circuit current on electromechanical stresses in wind turbines with wound rotor induction generator , Proc. of  European Wind Energy Conference (EWEC 2010), Warsaw, Poland, April, 2010.

28.      Ž. Đurišić, J. Trifunović, M. Zindović, M. Milinković, I. Babić, M. Mišković, G. Dobrić, S. Kerečki,Assessment of wind power resource in Belgrade region,Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

29.      N. Sučević, Ž. Đurišić, Influence of atmospheric stability variation on uncertainties of wind farm production estimation,Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.

30.      D. Todorović, U. Marković, Ž. Đurišić, Innovative system for energy supply of data Centeres  - Wind turbine based perspective in Western Balkan regionEuropean Wind Energy Conference - EWEA 2013, Wien, Austria, February 2013.

31.      Ž. Đurišić, D. Todorović, M. Milinković, Wind Farm Lightning Protection System With a Kite, European Wind Energy Conference, EWEA 2014,  PO-52, Barcelona, Spain, 2014.

32.      D. Todorović, Ž. Đurišić, Partially linear model for wind farm power forecasting: case study of Banat region, Serbia, European Wind Energy Conference, EWEA 2014,  PO-52, Barcelona, Spain, 2014.

33.      I. Babić,Ž. Đurišić, Impact of Diurnal Variation of Solar Radiation on Photovoltaic Power Plants Economy in the Open Market Conditions, European Photovoltaic Solar Energy Conference, EU PVSEC 2014,PO 7AV.6.11,Amsterdam, Netherlands, 2014.

34. S. Rakić, Ž. Đurišić,Analysis of wake effect in wind power plants,Turbulence Workshop-International Symposium, The Book of Abstracts (ISBN 978-86-7083-865-9), pp 31, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, August 31 – September 2, 2015.

35. A. Mikić, Ž. Đurišić, Design of wind farm Vinča utilizing WAsP software, Proc. Of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 20–23, 2015. (ISBN 978-86-6055-076-9) pp 329 – 351.

36. G. Dobrić, D. Kotur, Ž. Đurišić:  Synchronously rotating onshore wind turbines analysis, PowerTech, 2015 IEEE, Eindhoven, Netherlands (pp. 1-4).

37.  D. Todorović, Ž. Đurišić, Forecasted line rating for improved wind power integration into power system, EWEA 2015,  PO-52, Paris, France, 2015.

38. M. Domanović, Ž. Đurišić, Off river's shore wind power plant project,  EWEA 2015,  PO-52, Paris, France, 2015.

39. D. Todorović, Ž. Đurišić, J. Tuševljak, A day-ahead real net transfer capacity forecast based on the prediction of the real cooling conditions for interconnection overhead lines, Proc. of  2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), pp. 630 - 635, Palermo, Italy, 2015.

40. D. Kotur, Ž. Đurišić, Individual pitch control for wind turbine load reduction recognizing atmospheric stability, Wine Europe Summit 2016, Hamburg, Germany, September 2016.

41. A. Veselinovic, J. Mikulovic, Ž. Đurišić, Impact of cloudiness on direct and diffuse components of horizontal solar irradiation,4th International symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, September 2016.

42. M. Forcan, Ž. Đurišić,The analysis of PV string efficiency under mismatchconditions, 4th International symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, September 2016.

43. B. Škrbić, D. Kotur, Ž. Đurišić, An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plants in a Microgrid, Wine Europe Summit 2016, PO-323, Hamburg, Germany, September 2016.

44. P. Dakić, D. Kotur, Ž. Đurišić, Feasibility study of offshore wind turbines coupled to offshore compressed air energy storage, Wine Europe Summit 2016, PO-327, Hamburg, Germany, September 2016.

45. M. Domanović, Ž. Đurišić, Pumped-storage wind-hydro power plant, "SKOČIĐEVOJKA", of the coastal area of Montenegro,Wine Europe Summit 2017, PO-060, Amsterdam, Nederland, October 2017.

 

Projekti i studije


 1. Impulsna plazma – tehnološki i ekološki napredak u proizvodnji, Naručilac:  Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2001 –2005.(Istraživač na projektu).
 2. Razvoj novih algoritama za digitalno merenje frekvencije u elektroenergetskom sistemu, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2003–2005.(Istraživač na projektu).
 3. Analiza energetskih karakteristika klima-uređaja i njihov uticaj na elektroenergetski sistem, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2005–2007. (Istraživač na projektu).
 4. Atlas energetskog potencijala sunca i vetra Srbije, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2005–2007. (Istraživač na projektu).
 5. Analiza ukupnih gubitaka u penosnoj mreži Srbije i ocenea mogućih mera za njihovo smanjenje, Naručilac: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine republike Srbije. Korisnik: Elektromreža Srbije, Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2006 – 2007. (Istraživač na projektu).
 6. Razvoj sistema za merenje i analizu parametara kvaliteta električne energije baziranog na personalnom računaru, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2006–2008. (Istraživač na projektu).
 7. Razvoj hibridnog vetar-solarnog pilot sistema za napajanje električnom energijom izolovanih potrošača u ruralnim regionima, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, 2007 – 2009.(Istraživač na projektu).
 8. Primena hibridnog vetar-solar sistema za kontinualnu irigaciju kap-po-kap, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Relaizator: Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, 2008 -2009.(Istraživač na projektu).
 9. Obnovlјivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistem Srbije, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije,2008-2011.(Istraživač na projektu).
 10. “Pasivna zgrada sa aktivnim stanarima” - projekat prve pasivne zgrade u Republici Srbiji sa tehničko-tehnološkim i društvenim inovacijama, Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije,2008-2009.(Istraživač na projektu).
 11. Integralni plan za izgradnju energetski ultra-efikasnog objekta viseporodicnog stanovanja uz primenu tehnicko-tehnoloskih inovacija i savremenih EU standarda za pasivnu gradnju, Naručilac:  Minstarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2010 –2011.(Istraživač na projektu).
 12. Tehnički uslovi razvoja projekta vetroelektrana na teritoriji opštine Pančevo, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Naručilac: Grad Pančevo, 2008 - 2009. (Autor studije).
 13. Tehnička, ekonomska i ekološka opravdanost masovnog korišćenja štedljivih sijalica u Srbiji. Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Naručilac: Elektroprivreda Srbije, 2008 - 2009. (Istraživač na projektu).
 14. Analiza karakterističnih dijagrama opterećenja u ED Beograd sa ciljem tipizacije dijagrama aktivnog i reaktivnog opterećenja i utvrđivanja pokazatelja kvaliteta električne energije, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Naručilac: Elektrodistribucija Beograd, 2008 - 2009. (Učešće u izradi elaborata).
 15. Tehnički, ekonomski i regulatorni uslovi razvoja projekata vetroelektrana i malih hidroelektrana u regionu fabrike cementa Holcim- NoviPopovac,Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Naručilac: Holcim Srbija doo, Beograd, 2010. (Istraživač na projektu).
 16. The earth-fault current analysis in existing and prospective distribution power network Relay protection and protection selectivity analysis,Naručilac studije: MHE Medoš one d.o.o, 2017 (Koautor studije).
 17. The terms of integration of small hydropower plants in the electric distribution network ZP a.d. Pale, Bosnia and Herzegovina, Naručilac studije: Siming trade d.o.o. 2018.(Koautor studije).
 18. Wind resource assessment and pre-feasibility study of 10 MW wind power plant  project “Cibuk”, Serbia, Naručilac: Western Balkan Consulting, Belgrade, 2006 – 2007. (Leading engineer)
 19. Wind resource assessment and pre-feasibility study of 188 MW wind power plant  project “Bavanistansko Polje”, Serbia. Naručilac: Wellbury Wind Energy, Belgrade, 2007-2010.(Leading engineer)
 20. Project of energy models for eco-village Zagora in Montenegro, Naručilac: Virtual Engineering and Art-Investment Vision, Belgrade, 2008. (Wind resource assessment specialist)
 21. Wind resource assessment of region Kovacica, Serbia, Naručilac: Energonova, Belgrade, 2009 – 2010. (Consultant)
 22. Wind resource assessment, pre-feasibility study and grid connection study of 60 MW wind power plant project “Duga Poljana”, Naručilac: H.W.E. Sjenica, Serbia, 2010.(Leading engineer and author of study)
 23. Study of wind resource assessment of region Leskova, Tutin, Serbia (First wind turbine constructed in Serbia), Naručilac: Hydroenergija, Ljubljana, Slovenia, 2010.(Author of study)
 24. General design and greed connection study 12 MW wind farm project in region Belo Blato, Vojvodina, Serbia, Naručilac: Sirus Regulus, Belgrade, 2010.(Leading engineer and author of study)
 25. Study of wind resource assessment and production estimation of  6 MW wind farm La Piccolina, Vrsac, Serbia, Naručilac: MK Fintel, Belgrade, 2010. (Author of study)
 26. Feasibility study for photovoltaic power plant on the micro-location in Obrenovac, Naručilac: Elektroenergija, Beograd, 2012. (Leading engineer and author of study)
 27. Prefeasibility study and general design for 2,7 MW wind farm “Sveti Nikola 2,7 MW” , Secanj, Serbia, Naručilac: Sveti Nikola doo, Secanj, 2013. (Leading engineer and author of study)
 28. Prefeasibility study and general design for 10 MW wind farm “Sveti Nikola 10 MW”, Secanj, Serbia, Naručilac: Sveti Nikola doo, Secanj, 2013. (Leading engineer and author of study)
 29. Technical consultant for development of wind farm projects "Plandiste", 102 MW, Serbia, Naručilac: NIS-Energowind doo, Beograd, 2013. (Technical consultant)
 30. Wind study, AEP estimate, and site conditions report of wind farm projects "Kitka", 33 MW, Gnjilane, Kosovo, Serbia. Naručilac: Air-Energy, sh. p. k.Gnjilane, Kosovo, Serbi, 2011-2016. (Leading engineer and author of study)
 31. Wind study, AEP estimate, and site conditions report of wind farm projects "Koznica", 33 MW, Priština, Kosovo, Serbia. Naručilac: Air-Energy, sh. p. k.Gnjilane, Kosovo, Serbi, 2011-2016. (Leading engineer and author of study)
 32. Wind farm layout and grid connection of wind farm project "Zatric", 60 MW, Orahovac, Kosovo, Serbia. Naručilac: NTP "Eurokos" sh.p.k, Priština, Kosovo. 2016-2017, (Leading engineer and author of study)
 33. Wind study, Wind farm layout , AEP estimate, and site conditions report of wind farm projects "Bratilovce", 35 MW, Kosvska Kamenica, Kosovo, Serbia. Naručilac: Air-Energy, sh. p. k., Gnjilane, Kosovo, 2017. (Leading engineer and author of study)
 34. Wind study, Wind farm layout , AEP estimate, and site conditions report of wind farm projects "Bratilovce", 35 MW, Kosvska Kamenica, Kosovo, Serbia. Naručilac: Air-Energy, sh. p. k., Gnjilane, Kosovo, 2017. (Leading engineer and author of study)
 35. Wind study, Wind farm layout , AEP estimate, and site conditions report of wind farm projects "Kamenica II", 33 MW, Kosvska Kamenica, Kosovo, Serbia. Naručilac: Air-Energy, sh. p. k., Gnjilane, Kosovo, 2017. (Leading engineer and author of study)
 36. Revision of five feasibility studies of  wind power plant projects in Bosnia and Herzegovina, developed by Power Utility of the Republic of Srpska. Naručilac: Power Utility of the Republic of Srpska, Trebinje (Technical consultant)
 37. Wind resource assesment and grid connection of wind farm project "Bogoslovec", 36 MW, Sveti Nikole,  Macedonia. Naručilac: World bank group - International financing corporation, 2015-2017 (Technical consultant)
 38. Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarišta "Miladinovci" u Severnoj Makedoniji, Naručilac: Makpetrol d.o.o, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2018 – 2019. (Rukovodilc projekta)
 39. Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i održavanju ključne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)Naručilac: Elektroprivreda Srbije, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2018-u toku (Istraživač na projektu)
 40. Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kVmreži vetroelektrane Čibuk, Naručilac: ELNOS BL D.O.O. Beograd, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2018. (Istraživač na projektu)
 41. Idejno rešenje za unapredjenje SMUS-a (sistem za monitoring i upravljanje saobracajem), Naručilac: Putevi Srbije, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2018. (Istraživač na projektu)
 42. Upotreba električnih vozila u distributivnim preduzećima, Naručilac: Elektroprivreda Srbije, Realizator: Institut Nikola Tesla, WSP, Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2018-2019 (Rukovodilac tima ispred ETF)
 43. Studija vetra i optimizacija prostornog rasporeda vetroagregata u okviru vetroelektrane Crni Vrh, Naručilac: CV Power doo, Beograd, 2019. (Autor elaborata)
 44. Projekat za izvođenje električnih instalacija fotonaponskog panela snage 200 kWp u sklopu stovarišta "Miladinovci" u Severnoj Makedoniji, Naručilac: Makpetrol d.o.o, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2019 – 2020. (Rukovodilac projekta)
Literatura

Elektrane

Соларна енергетика

Вјетроелектране

Дигиталне релејне заштите

Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.       Uvod u elektroenergetiku    

2.       Mehanika

3.       Elementi elektroenergetskih sistema

4.       Praktikum iz elemenata EES 

5.       Elektrane

6.       Razvodna postrojenja

7.       Obnovljivi izvori energije

 


Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.       Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskim sistemima

2.       Softver za obnovljive izvore energije

3.       Digitalne relejne zaštite

 


Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


1.         Vetroenergetika i solarna energetika

2.         Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem

3.         Uzemljivački sistemi

 


Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu


1.       Kvalitet električne energije

2.       Iskorišćenje energije vjetra

3.       Integracija OIE u elektroenergetske mreže

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi

Doktorska disertacija Zeljko Djurisic

Doktorat ZDjurisic.pdf | Veličina fajla: 9.58 MB | Preuzmi fajl

Magistarski rad Zeljko Djurisic

Magistarski rad ZDjruisic.pdf | Veličina fajla: 7 MB | Preuzmi fajl

Diplomski rad Zeljko Djurisic

Diplomski rad ZDjurisic.pdf | Veličina fajla: 1.87 MB | Preuzmi fajl