Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Tomislav Rajić, docent
Kabinet:
81
Telefon:
011/3218-337
Lokal:
337
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Tomislav Rajić je rođen 1989. godine u Beogradu. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Lazarevcu. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja ostvario je zapažene rezultate na takmičenjima iz oblasti matematike.

Upisao je Elektrotehnički fakultetu u Beogradu 2008. godine. U toku osnovnih studija na odseku za energetiku, smer Elektroenergetski sistemi, ostvario je prosečnu ocenu 9,27. Diplomirao je u septembru 2012. godine sa ocenom 10 na odbrani diplomskog rada na temu „Metode karakterizacije solarnih ćelija i poluprovodničkih detektora“.

Master studije je upisao 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu, smer za Elektroenergetske mreže i sisteme.  Diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva je stekao septembra 2014. godine. Master studije je završio sa prosečnom ocenom 9,80. Završni master rad pod nazivom ,,Simulacija podužne diferencijalne zaštite dalekovoda“ odbranio je sa ocenom 10.

Učestvovao je na Elektrijadi u Mađarskoj 2013. godine i osvojio drugo mesto na takmičenju iz predmeta Analiza elektroenergetskih sistema.

Od jula meseca 2013. godine pa sve do januara 2014. godine radio je u Elektrotehničkom Institutu Nikola Tesla u Centru za elektromerenja. Od januara 2014. godine  zaposlen je kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U Institutu Nikola Tesla je učestvovao na izradi elborata pod nazivom ,,Izveštaj o prepodešenju relejne zaštite u termoelektrani Nikola Tesla B bloka B1 sa proračunom“. Takođe je sarađivao u izradi eleborata pod nazivom ,, Analiza uticaja nadzemnih vodova naznačenih napona 110 i 400 kV na buduću gasovodnu mrežu srednjeg pritiska na teritoriji opštine Požarevac “.  

Reference
Reference nisu definisane!
Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

    Predmeti na kojima je angažovan:

       

        1.            Elementi elektroenergetskih sistema- vežbe

        2.            Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema- vežbe i laboratorijske vežbe

        3.            Tehnika visokog napona 2- laboratorijske vežbe 

        4.            Električna merenja 2-laboratorijske vežbe

        5.            Električna merenja 1-laboratorijske vežbe

        6.            Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici-laboratorijske vežbe

        7.            Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici- laboratorijske vežbe

        8.            Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema- laboratorijske vežbe

 

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!