Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Doc. dr Jelisaveta Krstivojević, docent
Kabinet:
79
Telefon:
011/3218-340
Lokal:
340
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Jelisaveta Krstivojević je rođena 1982. godine u Valjevu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nosilac je diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2001. godine. gde je diplomirala 2006. godine na Energetskom odseku – Smer za Elektroenergetske sisteme. Trenutno je student doktorskih studija naElektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Elektroenergetske mreže i sistemi, gde je položila sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10.

Od strane Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu proglašena je za najboljeg studenta u generaciji na Energetskom odseku u trećoj, četvrtoj i petoj godini studiranja. Dobitnik je ETF BAFA USA nagrade za izvanredan uspeh postignut u toku studiranja. Nakon završetka osnovnih studija, od strane Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, proglašena je za najboljeg diplomca u generaciji na Energetskom odseku i dobitnik je nagrade kompanije Siemens d.o.o. Beograd u okviru projekta Siemens Generation 21.

Od marta 2007. godine tri meseca je radila kao projektant saradnik u Projektnom birou “Elektroistok”, Beograd. Od jula 2007. godine je zaposlena na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi na Katedri za Elektroenergetske sisteme. U zvanje asistenta izabrana je u julu 2009. godine. Angažovana je na više predmeta iz oblasti elektroenergetskih sistema.

Reference

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


 1. J. Krstivojevic, M. Djuric, A new method of improving transformer restricted earth fault protection, Advances in Electrical and Computer Engineering, pp. 41-48. Volume 14, Number 3, 2014.

Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


 1.  Ž. Đurišić, M. Đurić, Ј. Krstivojević, J. Trifunović, Modified Park’s model of induction machines, Proc. Of the 27th IASTED  Conference Modeling, Identification and Control - MIC 2008, Innsbruck, Austria, February 2008. pp. 49-54.
 2. J. Krstivojević, M. Djuric “A new algorithm for transformer ground fault protection“, The 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Athens, Greece, November 2-5, 2014.

Radovi publikovani u domaćim časopisima


 1.  Ž. Đurišić, M. Đurić, J. Krstivojević, “Monofazni analizator kvaliteta električne energije”, ENERGIJA, br 1-2, mart 2007. ISSN: 0354-8651, str 275 - 280. 

Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. J. Krstivojević, M. Đurić, “Selektivna zemljospojna zaštita za distributivne izvode”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, p. 91-96, March 2013.
 2.  J. Krstivojević, M. Đurić, M. Terzić, Algoritmi za prepoznavanje struje uključenja neopterećenog energetskog transformatora, INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014., pp. 208 – 213.

Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1.  J. Krstivojević, M. Žarković, Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži, CIRED, STK 1 / EC 1:, R-1.15. 

Projekti i studije


 1. “Razvoj sistema za merenje i analizu parametara kvaliteta električne energije baziranog na personalnom računaru”, projekat “Elektrosrbija” d.o.o. privredno društvo za distribuciju električne energije, 2007-2008.
 2. “Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektroenergetskim sistemima i zaštitu okoline”, projekat TR-17031 Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, 2008-2011.
 3. “Inteligentne energetske mreže“, projekat Minstarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2011.-2015.

Nagrade i priznanja


 1. Nagrada za najboljeg studenta na trećoj godini studija na Odseku za energetiku
 2. Nagrada za najboljeg studenta na četvrtoj godini studija na Odseku za energetiku
 3. Nagrada za najboljeg studenta na petoj godini studija na Odseku za energetiku
 4. Dobitnik ETF BAFA USA nagrade za izvanredan uspeh postignut u toku studiranja, 2005. godine.
 5. Nagrada za najboljeg diplomca u generaciji na Odseku za energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
 6. Nagrada kompanije Siemens d.o.o. Beograd u okviru projekta Siemens Generation 21.
Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe) 
 2. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)
 3. Elementi elektronergetskih sistema (računske vežbe)
 4. Praktikum iz elemenata EES (računske vežbe i laboratorijske vežbe)
 5. Razvodna postrojenja (računske vežbe)
 6. Relejna zaštita (računske vežbe i laboratorijske vežbe)

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1.  Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova(vežbe) 

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!