Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Bojana Škrbić, docent
Kabinet:
76
Telefon:
+381 11 3218-341
Lokal:
341
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Termini za konsultacije u zimskom semestru: ponedeljkom, 14-15 h; utorkom, 14-15 h; četvrtkom, 17-18 h. Termini za konsultacije u letnjem semestru: sredom, 13-14 h; četvrtkom, 13-14 h. Potrebno je da se najavite putem mejla.
Biografija

Bojana Škrbić rođena je 22.04.1991. godine u Beogradu. Osnovnu školu  „Jelena Ćetković“ u Beogradu završila je kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije 2005/6, potom i Šestu beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer, kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije 2009/10.

Tokom srednjoškolskog obrazovanja postigla je izuzetne rezultate iz matematike, fizike i ruskog jezika. U periodu 2008-2010. godine osvojila je jednu drugu i dve prve nagrade na državnom takmičenju iz matematike. Bila je učesnik Srpske matematičke olimpijade 2009. i 2010. godine. Za osvojenu II nagradu na državnom takmičenju iz ruskog jezika nagrađena je od strane Ministarstva prosvete, Društva za strane jezike i književnost Srbije, Ruskog centra za nauku i kulturu u Republici Srbiji i Slavističkog društva Srbije boravkom u Moskvi  u Institutu za strane jezike A.S. Puškin.

Osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisala je 2010. godine. Tokom studija ostvarila je prosek ocena 10,00 sa ukupno 55 položenih ispita. Tokom četvrte godine osnovnih studija stekla je tromesečno radno iskustvo u JP Elektromreža Srbije. Diplomski rad na temu „Proračun sklopnih prenapona u mrežama visokog napona“ odbranila je u septembru 2014. godine pod mentorstvom prof. dr Zlatana Stojkovića. Master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer – Postrojenja i oprema, upisala je 2014. godine. Master studije završila je sa prosečnom ocenom 10,00 odbranom master rada „Uporedna analiza postupaka za ispitivanje izolacije opreme visokim naponom industrijske učestanosti“ u oktobru 2015. godine. Mentor prilikom izrade master rada bio je prof. dr Zlatan Stojković. Doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer – Elektroenergetske mreže i sistemi, upisala je 2015. godine.

Nagrađivana je od strane Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student na modulu Energetika 2011, 2012, 2013. i 2014. godine. Dobitnik je nagrade iz Fonda profesora Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je druge nagrade ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/2014. godini. Kompanija Siemens d.o.o. Beograd dodelila joj je nagradu kao najboljem diplomiranom studentu na modulu Energetika. Tokom studija bila je stipendista ETF BAFA USA (ETF Belgrade Alumni & Friends Association, USA) za školsku 2012/2013. godinu, grada Beograda, DAAD (Deutsche Akademische Austausch Dienst) i Fonda za mlade talente.

Od aprila 2015. g. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pri Katedri za elektroenergetske sisteme. Godinu dana je bila angažovana kao saradnik u nastavi. U aprilu 2016. g. izabrana je za asistenta.

Tečno govori engleski i ruski, a služi se nemačkim jezikom.

Reference

Radovi publikovani u časopisima međunarodnog značaja


1. J. Mikulović, B. Škrbić, Ž. Đurišić: Power Definitions for Polyphase Systems based on Fortecue's Symmetrical Components, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 98, pp. 455-462, 2018, doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.12.021.

2. B. Škrbić, J.Mikulović, T. Šekara, Extension of the CPC Power Theory to Three-Phase  Four-Wire  Power  Systems  with  Non-sinusoidal  and  Unbalanced  Voltages, International  Journal  of  Electrical  Power  and  Energy  Systems,  Vol.  105,  pp.  341-350, 2018, doi.org/10.1016/j.ijepes.2018.08.032


Radovi prezentovani na međunarodnim konferencijama


1.  B. Škrbić, J. Mikulović, T. Šekara: Currents' Physical Components (CPC) power theory for three-phase four-wire systems, MedPower 2016, November 2016.

2.  B. Škrbić, D. Kotur, Ž. Đurišić: An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plant in a Microgrid, Wind Europe Summit 27 – 29 September 2016, Hamburg, Germany.

3.  B. Škrbić, M. Žarković, Z. Stojković, PV power plant transformer energization under distorted voltage supply, The 25th EEUG2019 Meeting - European EMTP-ATP Conference, 23-25 September 2019, Cluj-Napoca, Romania, Sep, 2019


Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


1. B. Škrbić, M. Žarković, Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref. ENS-2-2, Mart 2016, pp. 126-130.


Radovi publikovani u domaćim časopisima


1. B. Škrbić, J. Stojković, G. Dobrić, Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, str. 7-14, mart 2016.

2. B. Škrbić, J. Mikulović, Uporedna analiza definicija reaktivne snage u prisustvu viših harmonika, Tehnika, Broj4/2017, str. 547-552, 2017. DOI: 10.5937/tehnika1704547S.

3B. Škrbić, Ž. Đurišić, Komparativna analiza tehničkih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja različitih modela prozjumera sa fotonaponskim panelima na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. XXIII, No. 4, str. 8 - 15, Dec. 2021


Projekti i studije


1. Smarter Grid, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji)


Nagrade i priznanja:


1.  Stipendija ETF BAFA USA (ETF Belgrade Alumni & Friends Association, USA) za školsku 2012/2013. godinu.

2.  Nagrada iz Fonda profesora Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog   fakulteta u Beogradu.

3.  II nagrada ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu  Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/2014. godini.

4.  Nagrade Elektrotehničkog fakulteta za najboljeg studenta na modulu Energetika 2011, 2012, 2013. i 2014. godine.

5.  Nagrada kompanije Siemens d.o.o. Beograd za najboljeg diplomiranog studenta na Odseku za Energetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 1. Razvodna postrojenja (računske i laboratorijske vežbe)
 2. Elektrane (računske vežbe)
 3. Kvalitet električne energije (računske i laboratorijske vežbe)
 4. Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema (računske i laboratorijske vežbe)
 5. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
 6. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)
 7. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)

 


Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Kvalitet električne energije u elektroenergetskim mrežama (računske i laboratorijske vežbe)
 2. Sistemi za skladištenje energije u EES (računske vežbe)
 3. Softver za obnovljive izvore energije (računske i laboratorijske vežbe)
 4. Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima (računske i laboratorijske vežbe)
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!