Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Razvodna postrojenja
Šifra predmeta:
13E024RPO
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

1. Parkov matematički model standardnog sinhronog generatora.

2. Ekvivalentna šema i parametri sinhrone mašine.

3. Struja trofaznog kratkog spoja u vremenskom domenu.

4. Uprošćen proračun struje kvara.

5. Proračun struja kvara u radijalnim šemama.

6. Proračun asimetričnih struja kvara.

7. Proračun struje kratkog spoja kroz element postrojenja.

8. Karakteristični pokazatelji struje kvara.

9. Dozvoljene struje elemenata postrojenja.

10. Elektromagnetske sile koje naprežu elemente postrojenja.

11. Sabirnice

12. Energetski kablovi.

13. Strujni transformatori.

14. Naponskitransformatori.

15. Energetski transformatori.

16. Prigušnice.

17. Otpornici za uzemljenje zvezdišta.

18. Prekidanje naizmenične struje.

19. Prekidači.

20. Rastavljači.

21. Topljivi osigurači.

22. Izolatori.

23. Odvodnici prenapona.

24. Glavne šeme postrojenja.

25. Dispozicija opreme u vazduhom izolovanim postrojenjima.

26. Gasom izolovana postrojenja.

27. Sekundarna kola u elektroenergetskim postrojenjima.

28. Sopstvena potrošnja u postrojenjima.

29. Uzemljenje postrojenja.

 

Ispit:

Predispitne obaveze nose 10% ukupnog broja poena i sastoje se iz računarskih vežbi i organizovanih obilazaka elektroenergetskih postrojenja. Ispit se polaže pismeno i sastoji se iz: testa (30%), teorijskih pitanja (50%) i računskih zadataka (10%).

 

Literatura:

1. Milenko Đurić: Visokonaponska postrojenja, Beopres štampa, Beograd, 2009.

2. Jovan Nahman, Vladica Mijailović: Razvodna postrojenja, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2005.

3. Gojko Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, Beograd 2006.

4. Jovan Nahman, Vladica Mijailović, Dragutin Salamon: Razvodna postrojenja – zbirka rešenih zadataka sa prilozima, Akademska misao, Beograd 2012.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona

Z. Stojanović, Z. Stojković.: "Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona", Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2014.

Fajlovi

Treći ciklus laboratorijskih vežbi

EFEKTI HIDROIZO...ZEMLJIVAČA.pdf | Veličina fajla: 1.02 MB | Preuzmi fajl

Rokovi

Rokovi RP.zip | Veličina fajla: 3.12 MB | Preuzmi fajl

Mehanički proračun užastih sabirnica

MEHANICKI PRORA...H SABIRNICA.pdf | Veličina fajla: 116.77 KB | Preuzmi fajl

Električni lik

11 EL.pdf | Veličina fajla: 22.14 KB | Preuzmi fajl

Energetski kablovi

13 EK.pdf | Veličina fajla: 306.71 KB | Preuzmi fajl

Strujni transformatori

14 ST.pdf | Veličina fajla: 899.89 KB | Preuzmi fajl

Naponski transformatori

15 NT.pdf | Veličina fajla: 562.1 KB | Preuzmi fajl

Energetski transformatori

16 ET.pdf | Veličina fajla: 4.8 MB | Preuzmi fajl

Prekidači

17 P.pdf | Veličina fajla: 1.57 MB | Preuzmi fajl

Rastavljači

18 R.pdf | Veličina fajla: 2.39 MB | Preuzmi fajl

Osiguraci

19 O.pdf | Veličina fajla: 345.6 KB | Preuzmi fajl

Izolatori

20 I.pdf | Veličina fajla: 6.28 MB | Preuzmi fajl

Glavne šeme postrojenja

21 Seme.pdf | Veličina fajla: 557.89 KB | Preuzmi fajl

Dispozicija opreme

22 Dispozicija.pdf | Veličina fajla: 1.9 MB | Preuzmi fajl

Gasom izolovana postrojenja (SF6 postrojenja)

23 SF6.pdf | Veličina fajla: 2.07 MB | Preuzmi fajl

Sekundarna kola

24 SK.pdf | Veličina fajla: 165.08 KB | Preuzmi fajl

Sopstvena potrošnja

25 SP.pdf | Veličina fajla: 45.79 KB | Preuzmi fajl

Zaštita od prenapona

26-PZ.pdf | Veličina fajla: 1.29 MB | Preuzmi fajl

Vežba 2 - 2016

V2 - 2016.zip | Veličina fajla: 6.5 MB | Preuzmi fajl

Vežba 4

Vezba4.zip | Veličina fajla: 12.08 MB | Preuzmi fajl