Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Analiza elektroenergetskih sistema 2
Šifra predmeta:
19Е024AE2
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta

Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i prelaznih stanja u elektroenergetskim sistemima (proračuni tokova snaga i stabilnosti).     

Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema.

Sadržaj nastave      

Proračuni tokova snaga. Jednačine injektiranja i metode rešavanja (Gauss - Seidel, Newton, Stott, ubrzani postupci i jednosmerni model). Primene proračuna tokova snaga. Proračuni statičke, tranzijentne i naponske stabilnosti. Metode proračuna nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja rotora. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Proračuni ekonomičnih i graničnih termičkih opterećenja vodova.    

Auditorne vežbe sa praktičnim realnim primerima analize EES.

Literatura

  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 2“, Beograd 2007.
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema

Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Savić Aleksandar, “100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema”, Elektrotehnički fakultet Beograd, Beograd, 2002.

Analiza elektroenergetskih sistema II

Nikola Rajaković: Analiza elektroenergetskih sistema II, Elektrotehnički fakultet Beograd, Akademska misao, Beograd 2008.

Fajlovi

FORMULE N-R

Formule - Newton-Raphson.pdf | Veličina fajla: 25.82 KB | Preuzmi fajl

Zbirka, 2. poglavlje - Proračun tokova snaga

2.Poglavlje.pdf | Veličina fajla: 409.08 KB | Preuzmi fajl

Zbirka, 4. poglavlje - Proračun stabilnosti

4.Poglavlje.pdf | Veličina fajla: 854.71 KB | Preuzmi fajl