Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Predrag Stefanov, redovni profesor
Kabinet:
83
Telefon:
+381 11 3218-336
Lokal:
336
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Predrag Stefanov je rođen 9. januara 1964. godine u Pančevu, gde je stekao osnovno i srednješkolsko obrazovanje, kao nosilac diplome "Vuk Karadžić". Studije na Energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu upisao je 1982. godine, gde je na smeru Elektroprivreda diplomirao 15. decembra 1988. godine sa srednjom ocenom u toku studija 9,05. Magistarski rad pod naslovom "Određivanje graničnih nivoa struja kratkog spoja u elektroenergetskim sistemima" odbranio je 15. septembra 1995. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom ''Primena koncepta disipativnosti i dinamike fazora u sintezi superponiranih regulatora u elektroenergetskim sistemima'' odbranio je 10.02.2004. godine.

Po završetku studija 1989. godine je počeo da radi u HIP "Petrohemija" u Pančevu. Septembra 1990. godine izabran je, a od novembra iste godine i zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu kao asistent pripravnik za oblast-predmet Elektroenergetski sistemi. 30.01.1996. godine biran je u zvanje asistenta, a 14.10.2004. godine u zvanje docenta za na istoimenoj Katedri.

U periodu od 1.10.1996 do 1.10.1997. god. i 10.11.1999 - 20.04.2000. god.  bio je na usavršavanju na Northeastern University, Boston, MA, USA, gde  se bavio istraživanjem u oblasti regulacije elektroenergetskih sistema.

U dosadašnjem radu na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je radio na izvođenju nastave iz predmeta Regulacija elektroenergetskih sistema, Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Kvalitet električne energije, Obnovljivi izvori energije i Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema  koji se drže na osnovnim i diplomskim – master studijama, a angažovan je i na predmetima Upravljanje elektroenergetskim sistemima i Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama na doktorskim studijama fakulteta. Pored toga, radio je na izvođenju  auditornih i laboratorijskih vežbi iz predmeta Analiza eletroenergetskih sistema, Regulacija elektroenergetskih sistema, Planiranje elektroenergetskih sistema, Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Visokonaponska oprema, Relejna zaštita, Električna merenja i Merenja u elektroenergetici.

Od 2000. godine angažovan je honorarno na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, gde je učestvovao u nastavi na osnovnim studijama iz predmeta Upravljanje elektroenergetskih sistema i Eksploatacija elektroenergetskih sistema, kao i u nastavi drugog stepena (Master studije) predmeta Kvalitet električne energije.

Na studentskim anketama ocenjivan je visokim ocenama. Rukovodio je izradom 19diplomskih radova na fakultetima u Beogradu i Banjoj Luci. Mentor je i 10 master radova. Učestvovao je u 14 komisija za pregled i ocenu magistarskih radova na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i  komisiji za pregled i ocenu doktorskih disertacija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Naučnoistraživački rada kojim se do sada bavio je u oblastima analize, eksploatacije, planiranja i regulacije elektroenergetskih sistema. Koautor je monografije nacionalnog značaja i 4 zbirke rešenih zadataka. Koautor je jednog poglavlja u monografiji nacionalnog značaja. Ima 3 rada u međunarodnim časopisima sa impact factor liste, od toga 2 rada u IEEE Transactions. Osim toga, ima 7 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih i regionalnih konferencija.

Od strane Elektrotehničkog fakulteta nagrađen je kao student generacije Energetskog odseka 1988. godine, a od strane Privredne komore Beograda dobio je nagradu za najbolji doktorat u 2004. godini.

Prema bazi Science Citation Index (SCI), u periodu do 2011. godine radovi su citirani ukupno 52 puta.

Učestvovao je u izradi recenzija za časopise European Transactions on Electrical Power, Serbian Journal of Electrical Engineering,kao i za časopis Elektroprivreda. Recenzent je međunarodne konferencije IEEE PES PowerTech2011, kao i International Conference on Electricity Distribution – CIRED. Takođe, recenzent je nekoliko knjiga i monografija.

Reference

1 Monografije nacionalnog značaja i zbirke rešenih zadataka

1.1 M. Ćalović, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema", Beopres, Beograd, 2000 god.

1.2 M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Planiranje elektroenergetskih sistema, Drugi deo: Rešeni zadaci”, Boepres, Beograd, 2000 god.

1.3 N. Rajaković, M. Ćalović, P. Stefanov, A. Savić, “100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002 god.

1.4 M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta”, Tehnički fakultet, Čačak, 2005. god.

1.5 M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih ssitema”, Drugo prošireno izdanje, Tehnički fakultet, Čačak, 2006. god.

2 Poglavlja u monografijama nacionalnog značaja

2.1 M. Ćalović, P. Stefanov i A. Sarić, "Upravljanje naponima i reaktivnim snagama", J. Nahman (editor), "Optimalno planiranje i upravljanje elektroenergetskim sistemima”, Beograd, 1997 god.

3 Magistarski rad

3.1 ''Određivanje graničnih nivoa struja kratkog spoja u elektroenergetskim sistemima'', Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1995.

4 Doktorska disertacija

4.1 ''Primena koncepta disipativnosti i dinamike fazora u sintezi superponiranih regulatora u elektroenergetskim sistemima'', Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2004.

5 Radovi publikovani u međunarodnim časopisima

5.1 A.M. Stanković, P.Č. Stefanov, G. Tadmor, D.J. Šobajić, "Dissipativity as a Unifying Control Design Framework for Suppression of Low Frequency Oscillations in Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No 1, Feb. 1999, pp. 192‑200.

5.2 P.Č. Stefanov, A.M. Stanković, “Modeling of UPFC Operation Under Unbalanced Conditions with Dynamic Phasors”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No 2, May 2002, pp. 395‑403.

5.3 M.S.Ćalović, P.Č.Stefanov and N.M. Obradović, “Automatic Correction of the Systematic Error on AGC Regulators due to Tie-Line Losses, European Transactions on Electrical Power, John Wiley & Sons, Ltd. No18, 2008, pp 281-295.

6 Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih i regionalnih konferencija

6.1 Martinoli, S. Petrović, M. Ćalović and P. Stefanov, “The Use of Frequency Initiated Relays for the Protection against System Disintegration in Qatar”, Proc. Seventh GCC CIGRE Symposium on Protection, 30-31 October 1996, Muscat, Oman, pp. 116-136.

6.2 M. S. Ćalović, P. Č. Stefanov and A. S. Martinoli, “On Terminal Fault Levels in Power Systems”, Proc. Eighth GCC CIGRE Symposium on Protection, November 12-13, Kuwait, 1997.

6.3 A.M. Stanković, P.Č. Stefanov, G. Tadmor, D.J. Šobajić, “A Dissipativity Approach to Suppression of Low Frequency Oscillations in Power Sysems”, North American Power Symposium, Laramie, Oct. 1997, pp. 43‑48.

6.4 R. Ortega, A.M. Stanković, P.Č. Stefanov, “A Passivation Approach to Power System Stabilization”, IEEE Symp. on Nonlinear Control Systems NOLCOS ‘98, June 1998.

6.5 P.Č. Stefanov, A.M. Stanković, “Dynamic Phasors in Modeling of UPFC Under Unbalanced Conditions”, Proc.  IEEE-PES/CSEE International Conference on Power System Technology POWERCON 2000, Perth, Australia, December 2000.

6.6 P.Č. Stefanov, A.M. Stanković, M.S.Ćalović, “Dissipativity-Based Design of a Supplementary Controller for UPFC”, Proc. 1st Balkan Power Conference, Bled, Slovenia, September 2001.

6.7 A. Savić, P. Stefanov, N. Rajaković, “Optimal Location of UPFC Devices Using Multi-Objective Optimization“, Proc. of MedPower Conference, Thessaloniki, Greece, Nov. 2-5, 2008.

7 Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija

7.1 P. Stefanov, M. Ćalović, "Granični nivoi struja kratkog spoja u elektroenergetskim sistemima", XXII Savetovanje Juko-CIGRE, Ref. br. 37-02, Vrnjačka banja, 21. - 25.05.1995.

7.2 M.S. Ćalović, A.S. Martinoli, P.Č. Stefanov, “Projektovanje automatskog frekventnog rasterećenja uz korišćenje nelinearnih modela elektroenergetskog sistema”, 40. Konferencije ETRAN, Budva, 1996.

7.3 P.Č. Stefanov, A.M. Stanković, ''Modelovanje UPFC u nesimetričnim radnim režimima korišćenjem dinamičkih fazora'', XXV Savetovanje Juko-CIGRE, Ref. br. 14-01, Herceg Novi, 16. - 20.09.2001.

7.4 M. Ćalović, M. Mesarović,P. Stefanov, "Vetroelektrane u elektroenergetskom sistemu", XXVII Savetovanje Juko-CIGRE, Ref. br. RC6-01, Zlatibor, 29.05. - 3.06.2005.

7.5 P. Stefanov, M. Ćalović, "Regulacija u deregulisanim elektroenergetskim sistemima", Savetovanje Energetika 2005, Zlatibor, 19. - 22.06.2005.

7.6 P. Stefanov, D. Balkoski, "Izmena i dopuna programa ostvarivanja strategije, Modul: Prenos električne energije", Savetovanje Energetika 2009, Zlatibor, 24. - 27.03.2009.

7.7. J. Dojić, P. Stefanov, "Modelovanje regulatora odate snage farme vetroagregata sa dvostrano napajanim asinhronim generatorima",XXX Savetovanje Juko-CIGRE, Ref. br. RC2-02, Zlatibor, 29.05. - 3.06.2011.

8 Indeks citiranosti radova

8.1 Prema bazi Science Citation Index (SCI), u periodu do 2011. godine radovi su citirani ukupno 52 puta.

9 Recenzije knjiga i monografija

9.1 N. Rajaković"Analiza elektroenergetskih sistema I", Akademska misao, Beograd, 2002.

9.2 N. Rajaković, D. Tasić, G. Savanović "Distributivne i industrijske mreže", Akademska misao, Beograd, 2004.

9.3 M. Đurić "Osnovi regulacije napona i frekvencije u EES-u", Beopres, Beograd, 2003.

10 Projekti i studije

10.1     “Razvoj i primena savremenih metoda i uređaja u cilju smanjivanja operativnih troškova EES kao i u cilju racionalnog korišćenja električne energije”, strateški projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 1998 - 2000. god. (učesnik u izradi projekta).

10.2     “Optimalno planiranje i eksploatacija elektroenergetskih sistema”, projekat osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnologiju, 1995 - 2000. god. (učesnik u izradi projekta).

10.3     “Study of slow-speed (frequency) transient in Qatar Power System for 4th development stage (up to the year 1998)”, 1992, učesnik u izradi studije.

10.4 “Study of load shedding in Qatar Power System in the year 1997”, 1996, učesnik u izradi studije.

10.5 “Methods for Computer-Aided Control Synthesis in Power Systems”, EPRI, Palo Alto, CA: 1999. TR-113314, (učesnik u izradi studije).

10.7 “Optimalno planiranje i eksploatacija sistema, istraživačka studija”, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 1995 – 2000. god. (učesnik u izradi projekta).

10.8 “Optimalno konfigurisanje mreže SARTID-a”, Studija, 1999. god. (učesnik u izradi studije).

10.9 “Utvrđivanje veličine i strukture gubitaka električne energije u distributivnim i industrijskim mrežama i iniciranje mera za njihovo sniženje”, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2003 ‑ 2004. god. (učesnik u izradi projekta).

10.10 “Analiza mogućnosti paralelnog rada transformatora ET TUR, tip FTDOLM 31500/110 i ET MINEL tip TP 9801/C-31.5 u elektroenergetskoj mreži EPS JP ''Elektrovojvodina''”, elaborat, 2005. god. (obrađivač)

10.11 "Unapređenje rešenja kompenzacije reaktivnih snaga sa eksperimentalnom karakterizacijom ključnog reaktivnog konzuma i sa prognozom budućih potreba u sistemu EPS-a", projekat Ministarstva nauke, 2005 – 2007. god. (učesnik u izradi projekta).

10.12 "Razvoj hibridnog pilot vetar-solar sistema za napajanje izolovanih potrošača u ruralnim regionima u Srbiji", Inovacioni projekat Ministarstva za nauku, 2007 – 2008. god. (učesnik u izradi projekta).

10.13 ''Obnovljivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistem Srbije'', Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2007 – 2009. god. (učesnik u izradi projekta).

10.14 ''South East Europe Continuing Education Network'', Tempus Joint European Project, JEP-41154-2006, 2007 – 2009. god.

10.15 ''Izmene i dopune programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine'', Projekat Ministarstva rudarstva i energetike, 2008 – 2009. god. (obrađivač modula).

10.16 ''Studija o izgradnji kapaciteta u oblasti strateškog planiranja u energetskom sektoru Republike Srbije'', Studija Ministarstva rudarstva i energetike, 2008 – 2009. god. (obrađivač)

10.17 Napajanje električnom energijom RB Kolubara, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac PB Kolubara, Lazarevac, 2009-2010 (rukovodilac izrade studije).

11 Nagrade i priznanja

11.1 Nagrada za studenta generacije Energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta diplomiranih u 1988. godini..

11.2 Nagrada za najbolji doktorat u 2004. godini od strane Privredne komore Beograda.

Literatura

100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema

N. Rajaković, M. Ćalović, P. Stefanov, A. Savić, “100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002 god.

Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta

M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta”, Tehnički fakultet, Čačak, 2005. god.

Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema

M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema”, Drugo prošireno izdanje, Tehnički fakultet, Čačak, 2006. god.

Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema

M. Ćalović, P. Stefanov, “Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema", Beopres, Beograd, 2000 god.

Nastava

1 Nastavna delatnost

1.1 Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

a) Kvalitet električne energije.

b) Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema.

c) Praktikum iz eksploatacije elektroenergetskih sistema.

1.2 Diplomske (Master) studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

a) Eksploatacija elektroenergetskih sistema.

b) Regulacija elektroenergetskih sistema.

1.3 Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Smer Elektroenergetske mreže i sistemi

a) Upravljanje elektroenergetskim sistemima.

b) Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama.

1.4 Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

a) Eksploatacija elektroenergetskih sistema.

b) Upravljanje elektroenergetskim sistemima.

1.5 Diplomske (Master) studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

a) Kvalitet električne energije.

1.6 Mentorstva i učešća u komisijama

a) Mentor 15 diplomskih radova.

b) Učestvovao je u 14 komisija za pregled i ocenu magistarskih radova.

c) Učestvovao je u jednoj komisiji za pregled i ocenu doktorskih disertacija.

g) Mentor deset master radova.

h) Mentor 4 diplomska rada na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

2 Rezultati studentskih anketa

2.1 Na studentskim anketama ocenjivan je visokim ocenama.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!