Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Jelena Stojković Terzić, docent
Kabinet:
73
Telefon:
011 3370 165
Lokal:
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija
Jelena Stojković Terzić je rođena 19.08.1991. godine u Vranju, a odrasla u Vladičinom Hanu. Završila je Računarsku gimnaziju u Beogradu, gimnaziju za talentovane učenike, kao nosilac Vukove diplome. Na državnim takmičenjima učenika srednjih škola osvajala je nagrade iz matematike i fizike. 2010. godine je nagrađena za najbolji maturski rad pod nazivom ,,Laboratorija za elektroniku u C#-u’’.
 
Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Odsek za energetiku, smer Elektroenergetski sistemi, upisala je 2010. godine i završila sa prosečnom ocenom 10, 2014. godine. Za diplomski rad na temu ,,Primena genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u EES-u’’, pod mentorstvom prof. dr Nikole Rajakovića, nagrađena je prvom nagradom ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/14 godini. Master studije je upisala 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na modulu Elektroenergetski sistemi. Master studije je završila sa prosečnom ocenom 10, a master rad pod nazivom „Odziv potrošnje kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije’’, pod mentorstvom prof. dr Nikole Rajkovića, je proglašen za najbolji master rad iz oblasti energetike u 2014/15 godini od strane PU Mašinogradnja. Doktorske studije je upisala 2015. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul Elektroenergetske mreže i sistemi, a doktorirala je 2022.godine sa disertacijom pod nazivom „Novi  decentralizovani pristup za primenu brze regulacije frekvencije u elektroenergetskim sistemima sa malom inercijom’’, pod mentorstvom prof. dr Predraga Stefanova.
 
2013. godine je dobila nagradu Fondacije prof. Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta. Od 2011. do 2014. godine je bila izabrana za najboljeg studenta Odseka za energetiku. Tokom studija je završila tri kursa u inostranstvu: u Turskoj, Francuskoj i Rumuniji. Učestvovala je na letnjim školama u Sloveniji, Nemačkoj, Poljskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kao gostujući istraživač, usavršavala se na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu, Tehničkom univerzitetu u Beču i Fakultetu za elektrotehniku u LJubljani. U okviru evropskog projekta ERIGrid bila je na istraživačkom boravku u Holandiji i Italiji.
 
Od februara 2015. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pri Katedri za elektroenergetske sisteme, gde je na početku radila kao saradnik u nastavi. Nakon unapređenja u februaru 2016. godine, stekla je zvanje asistenta, a kasnije, 2023. godine, i zvanje docenta. Angažovana je na više predmeta iz oblasti elektroenergetskih sistema. 
 
Oblasti njenog interesovanja su: regulacija frekvencije, inteligentne mreže, integracija obnovljivih izvora energije u EES i e-mobilnost sa fokusom na izazove i prepreke za integraciju električnih automobila u postojeći elektroenergetski sistem. Autor je više radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i zbornicima međunarodnih, regionalnih i domaćih konferencija. Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim i španskim.
Reference

Радови публиковани у научним часописима међународног значаја


 

 1. J. Stojković Terzić, A. Shetgaonkar, P. Stefanov, A. Lekić, Two-layer control structure for enhancing frequency stability of the MTDC system, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 145, pp. 1 - 12, Feb, 2023, DOI:10.1016/j.ijepes.2022.108664, ISSN: 0142-0615,IF:5.659.
 2.  J. Stojković, P. Stefanov, A Novel Approach for the Implementation of Fast Frequency Control in Low-Inertia Power Systems Based on Local Measurements and Provision Costs, ELECTRONICS, Vol. 11, No. 1776, pp. 1 - 25, Jun, 2022, DOI: 10.3390/electronics11111776, ISSN:2079-9292,IF: 2.69.
 3. J. Stojković, A. Lekić, P. Stefanov, Adaptive Control of HVDC Links for Frequency Stability Enhancement in Low-Inertia Systems, ENERGIES, Vol. 13, pp. 1 - 21, 2020, DOI: 10.3390/en13236162, ISSN: 1996-1073, IF: 3.004.

 


Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


 1. J. Stojković: Multi-Objective Optimal Charging Control of Electric Vehicles in PV charging station, 16th European Energy Market Conference (EEM 2019), Ljubljana, Slovenia, 2019.

 2. M. Prokin, J. Stojković, M. Čabarkapa, D. Prokin: Optimal control of chargers for electric vehicles, The 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO'2019), Budva, Montenegro, 2019.

 3. M. Prokin, M. Čabarkapa,J. Stojković, D. Prokin: Wireless control of chargers for electric vehicles, The 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO'2019), Budva, Montenegro, 2019.

 4. J. Stojković, N. Rajaković: Demand response for frequency control in an interconnected power system, MedPower2016. Belgrade, Serbia, November 2016.

 5. J. Stojković, D. Milošević, D. Šošić: Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm, ICEE 2015, Guimaraes, Portugal, Jun 2015.   


Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. J. Stojković, J. Krstivojević: Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava,17. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2018, Vol. 17, Ref. ENS-1-6, Mart 2018.

 2. J. Stojković, J. Mikulović: Analiza uticaja obnovljivih izvora energije koristeći probabilističke tokove snaga, 16. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2017, Vol. 16, Ref. ENS-1-7, Mart 2017.

 3. J. Stojković, N.Rajaković: Upravljanje potrošnjom kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije u izolovanim sistemima, 15. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref. ENS-1-7, Mart 2016.

 4. J. Stojković, D. Šošić: Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-2-4, Mart 2015, pp. 166-171.

 5. D. Šošić, J. Stojković: Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-1, Mart 2014, pp. 57 - 63.


Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1. J. Stojković, P.Stefanov: Kvantifikacija prostornog rasporeda resursa za brzu regulaciju frekvencije, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, STK C2, Zlatibor,03.10-07.10. 2021.god.

 2. J. Stojković, P.Stefanov: Upotreba električnih vozila u regulaciji frekvencije, 12. Savetovanje CIRED Srbija, Ref. R-4.03, Vrnjačka Banja, 30.08.-03.09.2021.god.

 3. J. Stojković, A.Savić: Analiza uticaja integracije vetroelektrana na raspoloživi prenosni kapacitet, 18. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2019, Vol. 18, Ref. ENS-3-4, Mart 2019.

 4. J. Stojković: Optimalan rad poluautonomne punionice za električna vozila, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C6 06, Vrnjačka Banja, 2-6. juna 2019.god.

 5. J. Stojković, J. Krstivojević: Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži, 11. Savetovanje CIRED Srbija, Ref. R 5.15, Kopaonik, 24. –28. septembar 2018.

 6. J. Stojković, J. Krstivojević: Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava, 17. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2018, Vol. 17, Ref. ENS-1-6, Mart 2018.

 7. Đ. Lazović, K. DŽodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018.

 8. K. DŽodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018,

 9. J. Stojković, P.Stefanov: Upravljanje potrošnjom kao podrška regulaciji napona u distributivnim mrežama, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C2-05, Zlatibor, 5. – 8. jun 2017.

 10. J. Stojković, J. Mikulović: Analiza uticaja obnovljivih izvora energije koristeći probabilističke tokove snaga, 16. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2017, Vol. 16, Ref. ENS-1-7, Mart 2017.

 11. J. Stojković, N.Rajaković: Upravljanje potrošnjom kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije u izolovanim sistemima, 15. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref. ENS-1-7, Mart 2016.

 12. J. Stojković, D. Šošić: Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-2-4, Mart 2015, pp. 166-171.

 13. D. Šošić, J. Stojković: Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-1, Mart 2014, pp. 57 - 63.


Časopisi nacionalnog značaja


 1. J. Stojković, P. Stefanov, Višestepena brza regulacija frekvencije u elektroenergetskim sistemima sa neravnomernom distribucijom inercije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 1 - 2, Jun, 2021.god.
 2.  

  J. Stojković, P. Stefanov, Brza regulacija frekvencije u sistemima male inercije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA,Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 1-2, 2020.

 3. J. Stojković, N. Rajaković: Optimalno angažovanje agregata i sistema za skladištenje u mikro-mreži za dan unapred, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 1-2, pp. 296 – 303, 2018.

 4. M. Milinić, J. Stojković, N. Rajaković: Uticaj integracije električnih vozila u distributivnu mrežu u zavisnosti od načina punjenja, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 1-2, pp. 328 – 332, 2018.

 5. I. Vidaković, J. Stojković,A. Savić: Prekogranicni prenosni kapacitet u trzisnom okruzenju, Energija, ekonomija, ekologija , ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, 2017.

 6. B. Škrbić, J. Stojković, G. Dobrić: Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, 2016.

 7. J. Stojković, D. Šošić, N. Rajaković, Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu, Energija, ekonomija, ekologija, pp. 62 - 66, 2014.


Projekti i studije


 1. SUNRISE – Setting Up green eNergy Research In Serbia, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03, 2023-2025.

 2. Интелигентне енергетске мреже,реализатор: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, наручилац:Министарство за науку и технолошки развој, Београд,2015-, (учешће у пројекту).

 3. Програм развоја ЈП ЕМС ,,SMARTER GRID’’- студија потенцијала управљања потрошњом и могући утицај на преносни систем ЈП ЕМС, реализатори: Parsons Brinckerhoff Београд, Електротехнички Институт Никола Теслау Београду, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет,2016.(учешће у студији).

 4. Програм развоја ЈП ЕМС ,,Сезонска оптимизација позиције регулатора напона на блок трансформаторима’’, реализатори: Parsons Brinckerhoff Београд, Електротехнички Институт Никола Теслау Београду, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет,2016.(учешће у студији).


Nagrade i priznanja


 1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

 2. Nagrada Fondacije prof. Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta 2013.godine.

 3. Prva nagrada ETF BAFA USA za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2013/14 godini.

 4. Dobitnik ETF BAFA USA nagrade za izvanredan uspeh postignut u toku studiranja u školskoj 2012/2013 godine.

 5. Nagrada kompanije Siemens d.o.o. Beograd za najboljeg diplomiranog studenta na Odseku za energetiku.

 6. Prvo mesto iz predmeta Analiza elektroenergetskih sistema na Elektrijadi 2014.

 7. Treće mesto iz predmeta Obnovljivi izvori energije na Elektrijadi 2014.

 8. Drugo mesto iz predmeta Električne mašine na Elektrijadi 2013.

 9. Nagrada PU „Elektromašinogradnja” za najbolji akademski projekat/master rad iz oblasti energetike 2015. godine.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Analiza elektroenergetskih sistema 1 (računske vežbe)
 2. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (računske vežbe)
 3. Distributivne i industrijske mreže (računske vežbe)
 4. Tržište električne energije i deregulacija(računske vežbe)
 5. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
 6. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
 7. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)  

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Tehnički sistemi upravljanja u EES-u (računske vežbe)
 2. Inteligentne elektroenergetske mreže (računske vežbe)
 3. Regulacija elektroenergetskih sistema (računske vežbe)
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!