Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Đorđe Lazović, asistent
Kabinet:
76
Telefon:
+381 11 3218-341
Lokal:
341
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Đorđe N. Lazović je rođen u Beogradu, 06. maja 1994. godine, gde je završio osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja ostvario je zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike. Na kraju osnovne škole, dobio je Vukovu diplomu, kao i diplomu učenika generacije. Srednju školu završio je sa odličnim uspehom.

Elektrotehnički fakultet upisuje 2013. godine, a 2014. se opredeljuje za odsek Energetika. Diplomski rad na temu ,,Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije’’ odbranio je 12. septembra 2017. godine sa ocenom 10. Mentor za izradu diplomskog rada bio mu je profesor dr Željko Đurišić. Osnovne studije je završio sa prosečnom ocenom 9.63. Stručnu praksu iste godine odradio je u preduzeću AD Elektromreža Srbije.

Master studije upisuje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku Elektroenergetski sistemi, smer Mreže i sistemi. Master studije je završio 21. septembra 2018. godine sa prosečnom ocenom 10 uz odbranjeni master rad na temu ,,Proračun kratkih spojeva i lokacija kvara u aktivnim slaboupetljanim distributivnim mrežama’’pod mentorstvom profesoradr Željka Đurišića.

Doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer-  Elektroenergetke mreže i sistemi, upisao je 2018. godine. Trenutno je student treće godinedoktorskih akademskih studijatokom kojih je položio 10 ispita sa prosečnom ocenom 10.

Od marta 2018. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Katedri za elektroenergetske sisteme. Godinu dana je bio angažovan kao saradnik u nastavi. U martu 2019. godine izabran je za asistenta. Na osnovnim i master studijama trenutno je angažovan u izvođenju računskih vežbi iz predmeta: Obnovljivi izvori energije, Integracija obnovljivih izvora energije u EES, Analiza elektroenergetskih sistema 2, Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Regulacija  elektroenergetskih sistema, Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije, Automatizacija distributivnih mreža, Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema,  kao i laboratorijskih vežbi iz predmeta Električna merenja 1, Električna merenja 2, Relejna zaštita i Praktikuma – Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema.

Učestvovao je u izradi u nekoliko studija i projekata čiji je realizator Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Autor je ili koautor na ukupno trinaestradova publikovanih u zbornicima međunarodnih, regionalnih ili domaćih konferencija.

Oblasti njegovog interesovanja su: obnovljivi izvori energije, regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije, distributivne i industrijske mreže i relejna zaštita.

Reference

1 Radovi saopšteni na međunarodnim konferencijama   

1.1 Ž. Đurišić, K. Džodić, Đ. Lazović, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, April 2019.

2 Radovi objavljeni u domaćim časopisima

2.1 K.Džodić, Đ.Lazović, A.Savić, M.a Žarković: "Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2020. ISSN 0354-8651.

2.2 Đ.Lazović, B.Škrbić, K.Džodić, Ž.Đurišić: "Dekarbonizacija  transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila",Energija,  Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2020. ISSN 0354-8651.

3 Zbornici skupova nacionalnog značaja

3.1 Đ. Lazović: Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, Vol. 17, Ref. STS-2-5, Mart 2018, pp. 530-535.

3.2 Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić: Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažanje neizvesnosti, 11. Savetovanje CIRED Srbija, STK-4 R-4.04, Kopaonik, septembar 2018.

3.3 D. Šošić, P. Stefanov,Đ. Lazović: Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže, 11. Savetovanje CIRED Srbija, STK-5 R-5.16, Kopaonik, septembar 2018.

3.4 Đ. Lazović, K. Džodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov: Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum CIGRE Srbija, Ref R. C2-05, Zrenjanin, oktobar 2018.

3.5 K. Džodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov: Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija,                 18. simpozijum CIGRE Srbija, Ref R. C2-04, Zrenjanin, oktobar 2018.

3.6 Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić: Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Vol. 18, Ref. ENS-3-2, Mart 2019, pp. 107-111.

3.7 K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Ref R.C2-03, Vrnjačka banja, jun, 2019.

3.8 Đ. Lazović, P. Stefanov: Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije,19. simpozijum CIGRE Srbija, Ref R. C2-03, Vrnjačka banja, oktobar 2020.

3.9 Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić: Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta, 36.savetovanje Energetika, Zlatibor, 2021.

3.10  Đ. Lazović, D. Šošić: Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici, 12. Savetovanje CIRED Srbija, STK-3 R-3.22, Vrnjačka Banja, septembar 2021. (М63).

4 Projekti, studije i elaborati

4.1 "Ekspertski sistem za ekološki prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uređajima tipa split sistem", naručilac Avalon Partners d.o.o., Jun, 2018. (učešće u projektuu).

4.2 "Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzećima”, naručilac Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Oktobar, 2018. (učešće u studiji)

4.3 "Inteligentne energetske mreže", naručilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mart, 2019. (učešće na projektu)

4.4 "Unapređenje korišćenja informacionih tehnologija (IT) i praktičnih veština u nastavi iz obnovljivih izovora energije (OIE)", naručilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Oktobar, 2019. (učešće na projektu)

4.5 "Razvoj dijagnostičnog modula za efikasno upravljanje transformatorom", naručilac COMEL d.o.o. Beograd, Oktobar, 2019. (učešće na projektu)

4.6  "Inteligentne energetske mreže - NASTAVAK", naručilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Februar, 2020. (učešće na projektu)

4.7 "TEKO B3: Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja", naručilac Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Septembar, 2020. (učešće na projektu)

4.8 "Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite", naručilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Novembar, 2020. (učešće na projektu)

4.9 "Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona", naručilac Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" akcionarsko društvo Beograd, Septembar, 2020. (učešće u studiji).

4.10 "Utvrđivanje načina optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira", naručilac Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd, April, 2021. (učešće u studiji)

5 Master rad

5.1 "Proračun kratkih spojeva i lociranje kvara u slaboupetljanim aktivnim distributivnim mrežama", Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 2018.

6. Diplomski rad

        6.1  "Ekonomski dispečing i izbor agregata u prisustvu obnovljivih izvora energije", Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 2017. 

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1.     Obnovljivi izvori energije (računske i laboratorijske vežbe)

2.     Analiza elektroenergetskih sistema 2 (računske vežbe)

3.     Eksploatacije elektroenergetskih sistema (računske vežbe)

4.     Relejna zaštita (laboratorijske vežbe)  

5.     Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  

6.     Praktikum - Laboratorijske vežbe iz EES (laboratorijske vežbe)

7.     Praktikum iz Analize elektroenergetskih sistema (laboratorijske vežbe)

 

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1.     Softver za obnovljive izvore energije (računske vežbe)

2.     Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima (računske vežbe)

3.     Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije (računske vežbe)

4.     Automatizacija distributivnih mreža (računske vežbe)

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!