Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Doc. dr Goran Dobrić, vanredni profesor
Kabinet:
90
Telefon:
+381 11 3218-327
Lokal:
327
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Goran Dobrić je rođen 1986. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja ostvario je zapažene rezultate na takmičenjima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka i dobitnik je diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.


Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je 2005. godine. U toku osnovnih studija na Odseku za energetiku - Smer za elektroenergetske sisteme, ostvario je prosečnu ocenu 9,70. Diplomirao je 12.10.2009. godine sa ocenom 10 na odbrani diplomskog rada „Razvoj softvera za projektovanje mrežno-povezanih fotonaponskih sistema“. Mentor prilikom izrade diplomskog rada je bio prof. dr Nikola Rajaković. Dobitnik je nagrade za studenta generacije na Katedri za elektroenergetske sisteme 2009/2010. godine.


Master studije na Elektrotehničkom fakultetu, Smer za elektroenergetske sisteme, upisao je 2009. godine. U toku master studija ostvario je prosečnu ocenu 10,00. Master studije je završio 29.09.2010. godine sa ocenom 10 na odbrani master rada „Analiza energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u realnim uslovima eksploatacije“. Mentor prilikom izrade master rada je bio doc. dr Jovan Mikulović. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji master rad 2010. godine na Univerzitetu u Beogradu.
Tokom studija obavio je dve jednomesečne prakse. Tokom avgusta 2008. godine bio je na praksi u kompaniji "BDSP (Yu) d.o.o. Consulting Engineers", Beograd na poslovima projektovanja instalacija niskog napona. Tokom jula 2009. godine bio je na praksi u kompaniji Energoprojekt ENTEL, Doha, Katar, tokom koje je sarađivao na projektu pumpnih stanica katarske kompanije "Qatar Petroleum (QP)", jednoj od najvećih svetskih kompanija u oblasti transporta gasa.


Doktorske studije, Modul za elektroenergetske mreže i sisteme na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2010. godine. U toku studija ostvario je prosečnu ocenu 10,00. Goran Dobrić je 28.9.2016. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Monitoring i dijagnostika stanja metaloksidnih odvodnika prenapona na bazi analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže“. Mentor prilikom izrade doktorske disertacije je bio prof. dr Zlatan Stojković.


Od februara 2011. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao asistent u nastavi. Tokom svog rada bio je angažovan u izvođenju vežbi na tabli i laboratorijskih vežbi iz 14 predmeta uže naučne oblasti Elektroenergetski sistemi. Autor je 6 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, 2 rada u časopisima od nacionalnog značaja, 8 radova na konferencijama međunarodnog značaja, kao i 7 radova na konferencijama nacionalnog značaja. Učestvovao je u izradi nekoliko studija i projekata čiji je realizator Elektrotehnički fakultet u Beogradu.

 

Reference

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


 1. Dobrić G., Đurišić Ž, Stojković Z. : Software tool for evaluation of electrical energy produced by photovoltaic systems; International Journal of Electrical Engineering Education 49 (2012), pp. 383-401.
 2. Žarković M., Šošić D., Dobrić G.: Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study - Banat region, Serbia; Journal of Renewable and Sustainable Energy 6 (2014)
 3. Dobrić G., Đurišić Ž: Double-stage genetic algorithm for wind farm layout optimization on complex terrains; Journal of Renewable and Sustainable Energy 6 (2014)
 4. Šošić D., Žarković M., Dobrić G.: Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks;  IET Generation, Transmission & Distribution (2014)
 5. Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z.: The application of genetic algorithm in diagnostics of metal-oxide surge arrester; Electric Power Systems Research 119 (2015), pp. 76–82.
 6. Stefanov, P., A. Savić, and G. Dobrić: Development and Operational Planning of Power Systems by Comparing Scenarios during Multi-Objective Optimization. Acta Physica Polonica Series a 128(2B):B-138-B-142 · August 2015.

Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


 1. Dobrić G., Đurišić Ž.: Multi-criteria optimization of wind farm layout for WAsP application, Proc. of  European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, April, 2012.
 2. Đurišić Ž., Trifunović J., Zindović M., Milinković M., Babić I., Mišković M., Dobrić G., Kerečki S.: Assessment of wind power resource in Belgrade region, Proc. of European Wind Energy Association (EWEA 2012), Copenhagen, Denmark, april, 2012.
 3. Dobrić G., Žarković M., Đurišić Ž.: Fuzzy based computational efficiency for optimal wind farm layout design, IEEE Conf. on Ren. En. Research and Application (ICRERA 2013), Madrid, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749765, p. 274-279.
 4. Žarković M., Škokljev I., Kovačević B., Dobrić G.: Renewable energy generation efficiency and market effects in Serbian power system, IEEE Conf. on Ren. En. Research and Application (ICRERA 2013), Madrid, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749727, p. 64-69.
 5. Dobrić G., Stojković Z. : Solar energy: potential, possibilites and application, Resources of Danubian Region: the Possibility of Cooperation and Utilization, Belgrade Humboldt-Club Serbien 2013, ISBN 978-86-916771-1-4, p. 107-120.
 6. Stefanov P., Savić A., Dobrić G.: Power system optimization using parallel scenario algorithm, ENERGYCON 2014 - IEEE International Energy Conference 6850445, pp. 310-317.
 7. Stefanov P., Savić A., Dobrić G.: Development and operation planning of power systems by comparing scenarios during multi-objective optimization, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Antalya, Turkey, October 25-29, 2014.
 8. Dobrić G., Kotur D., Đurišić Ž.: Synchronously rotating onshore wind turbines analysis. In PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven (pp. 1-4). IEEE.

Radovi publikovani u domaćim časopisima


 1. Darko Šošić, Mileta Žarković, Goran Dobrić: Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje, Energetika 2016, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.001.573, broj 1-2, mart 2016.
 2. Bojana Škrbić, Jelena Stojković, Goran Dobrić: Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, Energetika 2016, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.004, broj 3-4, mart 2016.

Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. Dobrić G., Stanišić S., Đurišić Ž., Stojković Z. : Fotonaponski sistem na krovu zgrade tehničkih fakulteta u Beogradu povezan na distributivnu mrežu, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-4, mart 2012, p.181-186
 2. Dobrić G., Savić M.: Primena genetskog algoritma za određivanje parazitnih parametara udarnog naponskog generatora, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-2-4, mart 2013, p.160-164.
 3. Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z., Savić M.: Modelovanje odvodnika prenapona primenom evolutivnih algoritama, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-13, mart 2014, p.122-126.
 4. D. Kotur, G. Dobrić, N. Rajaković: Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, pp. 271-276, Jahorina, Mar, 2015.

Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1. Dobrić G., Đurišić Ž.: Optimalno mikropozicionairanje vetrogeneratora na kompleksnom terenu primenom dvostepenog genetskog algoritma, 31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-02, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013.
 2. Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z.: Uticaj fazne greške mernih transformatora na performanse genetskog algoritma za monitoring i dijagnostiku MOP-a, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.
 3. Žarković M., Savić M.,Dobrić G.: Tehno-ekonomska analiza primene odvodnika prenapona na vodovima, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4 02, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

Projekti i studije


 1. Analiza vetroenergetskog potencijala na teritoriji Beograda, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: Grad Beograd, Uprava za energetiku, jun 2010. (učešće u studiji)
 2. Studija napajanja električnom energijom RB Kolubara, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: RB Kolubara, Lazarevac, 2010. (učešće u studiji)
 3. Uslovi integracije vetroelektrane Belo Blato u elektroenergetski sistem, naručilac studije: Sirius Regulus, Beograd, februar 2011. (učešće u studiji)
 4. Inteligentne energetske mreže, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2011-2013., (učešće u projektu) 
 5. Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom rekativne snage u mreži RB „Kolubara“, 2012. (učešće u projektu)
 6. Primena prenaponske zaštite prenosnih nadzemnih vodova u cilju smanjenja broja kvarova usled atmosferskih prenapona, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2012. (učešće u studiji)
 7. Stručno mišljenje o tehničkim i fotometrijskim karakteristikama trofaznog uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: Elektro energy, 2013. (učešće u studiji)
 8. Analysis of the wind energy potential and conditions for wind farm project development at the location of Orlovaca, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: Windyfields D.O.O.Belgrade, 2013. (učešće u studiji)
 9. Smarter Grid, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji) 

Master rad


 1. Analiza energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u realnim uslovima eksploatacije, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2010.

Nagrade i priznanja


 1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2010. godinu
 2. Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolji master rad na Univerzitetu u Beogradu za 2010. godinu

Realizacija softverskih alata


 1. PVProject - softverski alat za projektovanje i analizu fotonaponskih sistema u realnim uslovima eksploatacije, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2011. 

Podaci o društvenim delatnostima


 1. Sekretar Katedre za elektroenergetske sisteme

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
 2. Praktikum iz softverskih alata u energetici (laboratorijske vežbe) 
 3. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
 4. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)
 5. Praktikum – Laboratorijske vežbe iz EES-a (laboratorijske vežbe)
 6. Analiza elektroenergetskih sistema 1 (vežbe) 
 7. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (vežbe)
 8. Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema (vežbe, laboratorijske vežbe)
 9. Tehnika visokog napona 2 (laboratorijske vežbe)
 10. Kvalitet električne energije (vežbe, laboratorijske vežbe) 

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Regulacija elektroenergetskih sistema (vežbe, laboratorijske vežbe)
 2. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (vežbe) 
 3. Kvalitet električne energije (vežbe, laboratorijske vežbe)  
 4. Inteligentne elektroenergetske mreže (vežbe) 
 5. Regulacija EES sa obnovljivim izvorima energije (vežbe, laboratorijske vežbe) 

Formiranje laboratorijskih vežbi


 1. U okviru nastavnih aktivnosti na predmetu Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici učestvovao je u formiranju laboratorijske vežbe "Upotreba računara u određivanju zaštitne zone gromobranskog prihvatnog sistema"

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!