Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici
Šifra predmeta:
13E024PPR
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Doc. dr Goran Dobrić, vanredni profesor
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima projektovanja pomoću računara u elektroenergetici, sa aspektima modelovanja i simulacije korak po korak. Osposobljavanje studenata za izradu izveštaja korišćenjem nekih od najvažnijih programskih alata. Upoznavanje studenata sa aspektima projekt menadžmenta i korišćenje programa MS Project u tu svrhu.

Ispit se polaže preko obaveznih laboratorijskih vežbi na računaru koje nose 30% i pismenog ispita koji nosi preostalih 70% od ukupnog broja poena .

Detaljnije o programu samog predmeta možete pročitati u nastavnom planu i programu predmeta (u kategoriji Fajlovi).

Članci

Primena programskih alata u projektovanju - Zlatan Stojković

05.09.2011

U radu je prikazan deo mogućnosti sopstveno razvijenog programskog alata za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene. 

Pročitaj više
Literatura

Computer-aided design in power engineering - Application of software tools

Stojković Z.: Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p. 436, DOI:10.1007/978-3-642-30206-0, Print ISBN 978-3-642-30205-3, e ISBN 978-3-642-30206-0.

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata

Stojković Z.: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jul 2009., str. 529.

Fajlovi

Sedma vežba

Iterativni metod proračuna radijalnih mreža u MATLAB softverskom alatu. Metod je prikazan korak po korak uz odgovarajući kod.
Sedma vežba.pdf | Veličina fajla: 476.82 KB | Preuzmi fajl

Šesta vežba

Modelovanje asinhrone mašine u softveru Python.
Šesta vežba.pdf | Veličina fajla: 338.72 KB | Preuzmi fajl

Peta vežba

Automatizovano projektovanje zaštite od udara groma primenom VBA i AutoCAD-a
Peta vežba.pdf | Veličina fajla: 292.55 KB | Preuzmi fajl

Četvrta vežba

Detaljna uputstva za programski alat ePLAN
Četvrta vežba.pdf | Veličina fajla: 6.53 MB | Preuzmi fajl

Treća vežba

Automatizovan proračun energetske opreme u baznim telekomunaikacionim stanicama primenom prigrama Excel
Treća vežba.pdf | Veličina fajla: 255.41 KB | Preuzmi fajl

Druga vežba

Proračun struje tropolnog kratkog spoja kod sinhronog generatora primenom programa MATLAB. U prilogu je Matlab kod i rezultati.
Druga vežba.pdf | Veličina fajla: 811.27 KB | Preuzmi fajl

Prva vežba

Definisanje udarnih karakteristika uzemljivača i način određivanja primenom programa u MATLAB-a. U prilogu je Matlab i Python kod.
Prva vežba.pdf | Veličina fajla: 490.99 KB | Preuzmi fajl

Nastavni plan

Nastavni plan predmeta Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici
PPR - nastavni plan.pdf | Veličina fajla: 80.81 KB | Preuzmi fajl

Potrebna poglavlja iz knjige za OG4PPR

Potrebna poglavlja iz knjige za OG4PPR
Potrebna poglav...e za OG4PPR.pdf | Veličina fajla: 92.41 KB | Preuzmi fajl

10 ANSYS

10 ANSYS.pdf | Veličina fajla: 1.39 MB | Preuzmi fajl

9 AutoCAD

9 AutoCAD.pdf | Veličina fajla: 1.89 MB | Preuzmi fajl

8 Excel Access

8 Excel, Access.pdf | Veličina fajla: 1.35 MB | Preuzmi fajl

7 EMTP ATP

7 EMTP, ATP.pdf | Veličina fajla: 1.23 MB | Preuzmi fajl

6 MATLAB Simulink

1_6 MATLAB-Simulink.pdf | Veličina fajla: 2.61 MB | Preuzmi fajl

5 GIC

2_1_5 GIC.pdf | Veličina fajla: 1.08 MB | Preuzmi fajl

4 Simulacije

4 Simulacije.pdf | Veličina fajla: 1.01 MB | Preuzmi fajl

3 Formiranje programa

3 Formiranje programa.pdf | Veličina fajla: 1.55 MB | Preuzmi fajl

2 Modelovanje i simulacije

2 Modelovanje i simulacije.pdf | Veličina fajla: 1.36 MB | Preuzmi fajl

1 Uvod

1 Uvod.pdf | Veličina fajla: 2.56 MB | Preuzmi fajl