Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Kabinet:
28
Telefon:
+381 11 3218-375
Lokal:
375
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Zlatan Stojković je rođen 27.9.1960. godine u Prizrenu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nosilac je diplome Vuk Karadžić. Studije na Odseku za energetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu započeo je 1979. godine, gde je i diplomirao 1984. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1991. godine i doktorirao 1995. godine.

U periodu od 1984. godine do 1993. godine radio je kao projektant u Energoprojektu, Hidroinženjering. Uverenje o položenom stručnom ispitu stekao je 19.12.1991. godine. U školskoj 1992/1993. godini angažovan je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao honorarni asistent na predmetu Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici. Od 1993. godine radi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri Katedri za elektroenergetske sisteme, gde je izabran u zvanje asistenta (28.9.1993), docenta (17.10.1995), vanrednog profesora (15.5.2001) i redovnog profesora (25.10.2006).

Kao stipendista Fondacije Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka, boravio je na posledoktorskom usavršavanju u Institutu za visok napon i elektroenergetske sisteme Univerziteta u Karlsrueu, SR Nemačka, tokom 1997/1998. godine i 2002. godine, kao i u Institutu za prenos električne energije i visok napon Univerziteta u Štutgartu, SR Nemačka, u 2006. godini, odnosno Institutu za električnu energiju Univerziteta u Rostoku, SR Nemačka, u 2008 i 2012. godini.

Od 18.11.2003. godine poseduje licence Inženjerske komore Srbije za odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije, kao i elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je angažovan u nastavi brojnih predmeta za koje je nadležna Katedra za elektroenergetske sisteme. Na redovnim studijama je držao računske i laboratorijske vežbe iz predmeta Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Tehnika visokog napona, Visokonaponska oprema i Opšta energetika. U zvanju docenta i vanrednog profesora držao je predavanja iz predmeta Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Tehnika visokog napona i Praktikum iz softverskih alata u energetici. Na poslediplomskim studijama bio je zadužen je za predmete Primena programskih alata u elektroenergetici i Visokonaponska merenja u elektroenergetici.

Od 1999. godine angažovan je honorarno na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde je učestvovao u nastavi na redovnim studijama iz predmeta Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici i Električni aparati, kao i u nastavi na master studijama iz predmeta Specijalni softveri u elektroenergetici. U školskoj 2004/2005. godini bio je angažovan na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, gde je izvodio nastavu iz predmeta Tehnika visokog napona.

Od školske 2007/2008. godine drži nastavu na Osnovnim studijama Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu iz predmeta Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici i Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici. Na istim studijama predaje Tehniku visokog napona 1 od školske 2010/2011. godine i Tehniku visokog napona 2 od školske 2012/2013. godine. Na Diplomskim (Master) studijama Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu učestvuje u izvođenju nastave iz predmeta Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja. Na Doktorskim studijama smera za elektroenergetske mreže i sisteme drži nastavu iz predmeta Primena programskih alata u elektroenergetici i Visokonaponska merenja u elektroenergetici.

Oblasti naučnoistraživačkog rada kojima se do sada bavio su projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, tehnika visokog napona i monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja. Autor je monografije međunarodnog značaja koja je publikovana od strane izdavača Springer. Autor i koautor je 4 monografije nacionalnog značaja, od kojih su dve objavljene u dva izdanja, i jednog praktikuma. Koautor je jednog poglavlja u monografiji nacionalnog značaja. Ima 27 radova u međunarodnim časopisima, od kojih su 25 sa impact factor liste, od toga 6 radova u IEEE Transactions. Osim toga, ima 20 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih i regionalnih konferencija. Objavio je i 15 radova u domaćim časopisima i 49 radova na domaćim konferencijama. Nagrađen je za 7 radova objavljenih na domaćim konferencijama.

Učestvovao je u izradi 75 projekata i studija i više softverskih alata iz oblasti projektovanja u elektroenergetici. Realizovao je više desetina stručnih i tehničkih kontrola.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dodelio mu je 2007. godine Veliku povelju u znak priznanja za višegodišnji savestan rad ispunjen predanošću i odgovornošću i doprinos razvoju Elektrotehničkog fakulteta. Izvršni odbor CIGRE Srbija dodelio mu je 2009. godine Plaketu u znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CIGRE Srbija. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio mu je 2010. godine Povelju u znak priznanja i zahvalnosti za neprekidan 15.-godišnji uspešan rad na Fakultetu.

Učestvovao je u izradi recenzija za međunarodne časopise IEEE Transactions on Education, IEE Part A – Science, Measurement and Technology, International Journal of Electrical Engineenring Education (IJEEE), International Journal of Emerging Power Systems, kao i za domaći časopis Elektroprivreda. Za Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije recenzirao je projekte iz programa tehnološkog razvoja i energetske efikasnosti. Takođe, bio je stručni izvestilac na domaćim konferencijama JUKO CIGRE i JUKO CIRED, kao i na međunarodnim konferencijama “Computer as a tool”, Eurocon 2005 i IASTED2007. Od 2007. godine je član Naučnog odbora i recenzent međunarodne konferencije TELFOR, kao i međunarodnih konferencija IEEE PES PowerTech2011 i PowerTech2017. U periodu od 2011. do 2019. godine bio je predsednik Studijskog komiteta C4 – Tehničke performanse EES CIGRE Srbija. Član je IEEE sekcije.

Biran je za sekretara Katedre za elektroenergetske sisteme i sekretara Odseka za energetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2003. do 2006. godine nalazio se na funkciji zamenika šefa Katedre za elektroenergetske sisteme. Od 2006. do 2012. godine nalazio se na funkciji šefa Katedre za elektroenergetske sisteme. Odlukom rektora Univerziteta u Beogradu imenovan je za člana Veća naučnih oblasti tehničkih nauka za period 1.11.2010 – 31.10.2016. godine. Odlukom Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je za prodekana za nauku za periode 1.10.2015 - 30.9.2018.  i 1.10.2018 - 30.9.2021. godine. 

Reference

1 Knjige međunarodnog značaja

1.1 Stojković Z. : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p. 436, DOI:10.1007/978-3-642-30206-0, Print ISBN 978-3-642-30205-3, e ISBN 978-3-642-30206-0.

2 Monografije nacionalnog značaja

2.1 Savić M.S., Stojković Z. : Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, I izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1996., str.521. (Stojković Z. je realizovao poglavlja 5.5, 5.9, 5.10, 11, 12, 13, ukupno 100 strana, kao i korekturu kompletnog rukopisa).

2.2 Savić M.S., Stojković Z. : Tehnika visokog napona – atmosferski prenaponi, Monografija, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, oktobar 2001., str. 532., (Stojković Z. je realizovao poglavlja 5.5, 5.9, 5.10, 11, 12, 13, ukupno 100 strana).

2.3 Stojković Z. : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – programski alati, Monografija, I izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, mart 2002, str. 297.

2.4 Stojković Z. : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – programski alati, Monografija, II izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, mart 2003, str. 301.

2.5 Stojković Z., Mikulović J., Stojanović Z. : Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jun 2006, str. 303.

2.6 Stojković Z. : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jul 2009, str. 529.

2.7 Stojanović Z., Stojković Z. : Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona, Monografija, Akademska misao, Beograd, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2014, str. 137.

3 Poglavlja u monografijama nacionalnog značaja

3.1 Stojković Z., Savić M.S.: Uticaj udarnih karakteristika uzemljivača dalekovodnog stuba na očekivani broj preskoka na vodu, Poglavlje XIV u Monografiji “Upravljanje i merenja u EES - Izabrana poglavlja”, Editor Prof. Dr Jovan Nahman, Beograd, 1998, str. 145-157.

4 Magistarski rad

4.1 Zamenske šeme visokonaponskih postrojenja pri analizi zaštite od atmosferskih prenapona, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1991.

5 Doktorska disertacija

5.1 Modelovanje impulsne impedanse uzemljivača u analizi zaštite razvodnih postrojenja od atmosferskih prenapona, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1995.

6 Radovi publikovani u međunarodnim časopisima

6.1 Savić M.S., Stojković Z. : An expert system for high-voltage substations lightning performance estimation, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 7, No. 3, July 1992, pp. 1223-1230.

6.2 Savić M.S., Stojković Z. : High voltage substation equivalent circuits in the lightning performance estimation, IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution, Vol. 141, No. 2, March 1994, pp. 99-105.

6.3 Stojković Z., Savić M.S.: The high-voltage substation configuration influence on the estimated lightning performance, Electrical engineering, Archiv fur elektrotechnik, Vol. 80, No. 4, August 1997, pp. 275-283.

6.4 Stojković Z., Savić M.S., Nahman J.M., Salamon D., Bukorović B.: Experimental investigation of grounding grid impulse characteristics, European Transactions on Electrical Power - ETEP Vol. 8, No. 6, Nov/Dec 1998, pp. 417-421.

6.5 Stojković Z., Savić M.S., Nahman J.M., Salamon D., Bukorović B.: Sensitivity analysis of experimentally determined grounding grid impulse characteristics, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 13, No. 4, Oct 1998, pp. 1136-1142.

6.6 Stojković Z., Savić M.S. : Influence of transmission line tower grounding impedance to the line flashover rate, European Transactions on Electrical Power - ETEP Vol. 9, No. 4, July/August 1999, pp. 261-270.

6.7 Stojković Z. : An improved method for HV substation lightning performance estimation, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 14, No. 3, July 1999, pp. 917-922.

6.8 Stojkovich Z., Savich M.S. : A practical method for determining the lightning resistance of high-voltage power lines taking into account the impulse characteristics of the grounding systems, Electrical technology Russia, No.1, 1999, pp. 112-124.

6.9 Stojković Z. : The soil ionization influence on the lightning performance of transmission lines, Electrical engineering, Archiv fur elektrotechnik, Vol. 82, No. 1, Sep 1999, pp. 49-58.

6.10 Miri A.M., Stojković Z. : Transient electromagnetic phenomena in the secondary circuits of voltage- and current transformers in GIS (measurements and calculations), IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No. 4, Oct 2001, pp. 571 – 575.

6.11 Mihailović P., Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Development of a portable fiber-optic current sensor for power systems monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, Feb 2004, pp. 24-30.

6.12 Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Practical application of fiber-optic current sensor in power system harmonic measurement; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No. 3, June 2006, pp. 923-930.   

6.13 Stojković Z, Stankić Ž. : AutoCAD-based concept for estimating lightning protection zone of transmission lines and structures; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol.43, No.4, Oct 2006, pp. 299-317.

6.14 Petričević S, Stojković Z, Mihailović P, Radunović J : Development of a Fibre Optic Impulse Current Sensor for high voltage equipment tests, International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol.45, No.1, January 2008, pp. 1-16.6

6.15 Nahman, J., Salamon, D., Stojković, Z., Mikulović, J. : Rationalization of Operation of An Industrial Network, Electric Power Systems Research, Volume 78, Issue 10, October 2008, Pages 1664-1671.

6.16 Stojković Z. : Modelling and simulation of transmission line tower grounding impulse characteristics. International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), Vol.4, N.1, Part A, February 2011, pp. 133-140.

6.17 Grujić A., Stojković Z. : Software tool for estimating the 3D lightning  protection zone of high voltage substations; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE) – Special Issue: Technology transfer – new perspectives on delivering electrical and electronics engineering education, Vol. 48, No. 3, July 2011, pp. 307-322.

6.18 Dobrić G., Đurišić Ž., Stojković Z.: Software tool for evaluation of electrical energy produced by photovoltaic systems; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol. 49, No. 4, October 2012, pp. 383-401.

6.19 Stojanović Z., Stojković Z.: Evaluation of MOSA Condition Using Leakage Current Method, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 52, November 2013, pp. 87 – 95, DOI: 10.1016/j.ijepes.2013.03.027.

6.20 Žarković M., Stojković Z. : Fuzzy logic and artificial neural network based thermography approach for monitoring of high voltage equipment; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol. 52, No. 1, January 2015, pp. 81-96.

6.21 Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z. : The application of genetic algorithm in diagnostics of metal-oxide surge arrester, Electric Power Systems Research, Vol. 119, February 2015, pp. 76-82, DOI: 10.1016/j.epsr.2014.09.009.

6.22 Žarković M, Stojković Z. : Artificial intelligence based thermographic approach for high voltage substations risk assessment; IET Generation, Transmission & Distribution Vol. 9, Issue 14, November 2015, p. 1935-1945, (DOI: 10.1049/iet-gtd.2015.0076 ISSN 1751-8695). 

6.23 Grujić A., Stojković Z. : Fuzzy Logic Based Concept for High Voltage Substation Risk Management against Lightning; IEEJ   Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 11, Issue Suplement S1, p. S28-S36, July 2016.

6.24 M. Žarković, Z. Stojković : Analysis of artificial intelligence expert systems for power transformer condition monitoring and diagnostics, Electric Power Systems Research, 149, pp. 125 - 136, 0378-7796, 10.1016/j.epsr.2017.04.025, Aug2017.

6.25 M. Žarković, Z. Stojković: Artificial intelligence SF6 circuit breaker health assessment, Electric Power Systems Research, pp. 1-9, June 2019.

            6.26 Dobric Goran, Stojkovic Zlatan M, Stojanovic Zoran N : Experimental verification of monitoring techniques for metal-oxide surge                  arrester, IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION 2020 14 (6):1021-1030

7 Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih i regionalnih konferencija

7.1 Stojković Z., Savić M.S.: Uticaj udarne impedanse uzemljivača dalekovodnog stuba na očekivani broj preskoka, V Međunarodna konferencija Tesla III Milenijum, Beograd, okt. 1996, str. III-259 - III-266.

7.2 Nahman J., Savić M.S., Stojković Z., Salamon D., Vukelja P., Mrvić J., Hrvić D. : Assessment of the adequacy of tower footings as ground electrodes, CIGRE SC B2 & JUKO CIGRE SC 22 Colloquium on overhead lines revitalization, R3-02, Belgrade, 2003.

7.3 Savić M.S., Nahman J., Stojković Z., Salamon D., Vukelja P., Mrvić J., Hrvić D. : Towers grounding loop influence to the overhead line lightning performance, CIGRE SC B2 & JUKO CIGRE SC 22 Colloquium on overhead lines revitalization, R3-03, Belgrade, 2003.

7.4 Radivojević V., Tatalović J., Vuković S., Stojković Z. : Neka iskustva u eksploataciji rudarskih kablova, 18. Međunarodni simpozijum o kablovima, R III – 07, Zlatibor, 12.-15. sep. 2004.

7.5 Savić M., Stojković Z. : Parameters of medium voltage distribution overhead lines influencing their lightning performance, Regional conference and exhibition of electricity distribution, R-2.10, Montenegro, Herceg Novi, October 5-8, 2004.

7.6 Radunović J., Stojković Z., Petričević S., Mihailović P., Stanković S., Barjaktarović M. : Optoelectronic system for current and voltage measurement in high-voltage systems, Regional conference and exhibition of electricity distribution, R-3.11, Montenegro, Herceg Novi, October 5-8, 2004.

7.7 Stojković Z., Mijalčić A., Davidović D. : Primena Matlaba u proračunu karakterističnih vrednosti struja kvara, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2005., Vol. 4, Ref. D-6, mart 2005, str. 162-166.

7.8 Stojković Z., Medan D. : Softverski alat za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2005., Vol. 4, Ref. D-11, mart 2005, str. 186-190.

7.9 Stojković Z. : Evaluation of lightning protection zone using AutoCAD-based software tool, Institute of Power Transmission and High Voltage Technology, University of Stuttgart, Annual Report 2006, pp. 64-67.

7.10 Tovilović D., Stojković Z. : „PROFOTONAPSIS“ – programski alat za projektovanje fotonaponskih sistema, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, Ref. D-5, mart 2011.

7.11 Cincar N., Stojković Z., Simović A., Jokić S. : Primjena gasne hromatografije u analizi ulja energetskog transformatora sa regulacionom sklopkom, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, Ref. D-9, mart 2011.

7.12  Jokić S., Cincar N., Simović A, Stojković Z. : Dijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom merenja struje komutacije,  Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-1-3, March 2012, p.75-80.

7.13  Žarković M., Stojković Z. : Automatizacija termovizijskog postupka u monitoringu i  dijagnostici elemenata prenosne mreže, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-2-5, March 2012, p.139-143.

7.14  Dobrić G., Stanišić S., Đurišić Ž., Stojković Z. : Fotonaponski sistem na krovu zgrade tehničkih fakulteta u Beogradu povezan na distributivnu mrežu, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-4, March 2012, p.181-186.

7.15  Đorđević D., Stojković Z. : Automatizacija izbora metaloksidnih odvodnika prenapona, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-2.8, March 2013, p.180-185.

7.16  Dobrić G., Stojković Z. : Solar energy: Potential, Possibilities and Applications, Humboldt Kolleg Belgrade 2013, June 12-15, 2013.

7.17 Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z., Savić M. : Modelovanje odvodnika prenapona primenom evolutivnih algoritama, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. , Ref. ENS-1.13, March 2014, p.122-126.

7.18  Žarković M., Stojković Z. : Primena mape rizika u planiranju remonta elemenata elektroenergetskog sistema, XIV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-1-1, March 2015, p. 84-88.

7.19  Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z. : MOSA monitoring using unsynchronised measurements of voltage and leakage current, Paper No. 127, pages 1-5, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower2016), 6-9 November 2016, Belgrade, Serbia.

7.20 Simović A., Cincar N, Stojković Z. : Parametri za utvrđivanje stvarnog stanja provodnika, XVI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Vol. 16, P-1-4, Mart 2017, p.279-284. 

8 Radovi publikovani u domaćim časopisima

8.1 Stojković Z. : Proračun udarne impedanse uzemljivača visokonaponskog postrojenja u jednoslojnom i dvoslojnom tlu, Elektroprivreda, Br.2, 1995, str. 46-51.

8.2 Stojković Z., Savić M.S.: Uticaj jonizacije tla na udarne karakteristike uzemljivača dalekovodnih stubova, Elektroprivreda, Br.3, 1996, str. 79-86.

8.3 Miri A.M., Stojković Z.: Elektromagnetni prelazni procesi u sekundarnim kolima mernih transformatora u SF6 postrojenju, Elektroprivreda, Br.4, 1999, str. 61-66.

8.4 Stojković Z., Savić M.S., Gerić Lj.: Lokalni efekat udarnih karakteristika uzemljivača, Elektroprivreda, Br.3, 2000, str. 20-28.

8.5 Savić M.S., Stojković Z.: Ugroženost niskonaponske mreže od atmosferskih prenapona, Elektroprivreda, Br.4, 2000, str. 56-61.

8.6 Stojković Z., Savić M.S. : Dinamički model udarnih karakteristika uzemljivača dalekovodnih stubova, Elektroprivreda, Br.3, 2001, str. 50 – 56.

8.7 Stojković Z., Miri A., Mitrić G. : Proračun porasta potencijala metalnog oklopa gasom SF6 izolovanog postrojenja izazvanog sklopnim operacijama rastavljačem, Elektroprivreda, Br.2, 2003, str. 54-59.

8.8 Stojković Z., Medan D., Nikolić M., Stankić Ž., Oparnica S. : Neki aspekti primene programa AutoCAD u računarskom projektovanju, Elektroprivreda, Br.4, 2003, str. 18-26.

8.9 Stojković Z., Vučetić P., Bubnjević M., Mijalčić A., Bjelanović B. : Primena baza podataka u projektovanju visokonaponskih postrojenja, Elektroprivreda, Br.1, 2005, str. 3-19.

8.10 Stojković Z., Stankić Ž. : Projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene, Elektroprivreda, Br.3, 2005, str. 84-91.

8.11 Stojković Z., Stojanović Z., Jovanović A. : Primena programskih alata u projektovanju elektroenergetskih sistema i instalacija za napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema u telekomunikacijama, Telekomunikacije - Stručno-naučni časopis Republičke agencije za elektronske komunikacije, Br.6, 2010, str.18-28.

8.12 Stojanović Z., Stojković Z.: Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže, Elektroprivreda,Br.3, 2011, str. 287-295.

8.13 Srndović M., Đurišić Ž., Stojković Z., Mikulović J., Panajotović B. : Hibridni vetar-solar-dizel sistemi za napajanje opreme mobilne  telefonije na izolovanim lokacijama, Telekomunikacije - Stručno-naučni časopis Republičke agencije za elektronske komunikacije, Br. 9, 2012, str. 54-64

8.14  Grujić A., Stojković Z. : Procena rizika kvara visokonaponskih postrojenja od atmosferskog pražnjenja, Tehnika 2013, Vol 68, No  1, str. 95-102, ISSN: 0013-5836.

8.15  Stojković Z.: Prva regionalna konferencija za jugoistočnu Evropu, Akademski forum, CIGRED, Godina II, Broj 3, Januar-Jun 2016, ISSN:2406-2650, strane 8-10.

9 Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija

9.1 Minovski R., Savić M., Stojković Z., Spasić D. : Atmosferski prenaponi na 400 kV mreži Jugoslavije, Zajednica jugoslovenske elektroprivrede i JUKO CIGRE, Grupa 33 – Prenaponi i koordinacija izolacije, Simpozijum o prenaponima i izolaciji 400 kV mreže Jugoslavije, Dubrovnik, dec. 1988, str. 61-75.

9.2 Stojković Z., Savić M. S. : Primena statističkog postupka proračuna atmosferskih prenapona pri projektovanju visokonaponskih postrojenja, 19. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-04, Bled, maj 1989.

9.3 Stojković Z., Savić M.S. : Izbor tipskih zamenskih šema razvodnih postrojenja za analizu zaštite od atmosferskih prenapona, 20. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-02, Neum, april 1991.

9.4 Stojković Z., Savić M.S. : Uticaj konfiguracije visokonaponskih postrojenja na ugroženost od atmosferskih prenapona, 21. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-03, Vrnjačka Banja, maj 1993.

9.5 Stojković Z., Savić M. : Pregled osnovnih tipova privremenih prenapona, JUKO CIGRE, STK 33 - Prenaponi i koordinacija izolacije, Kolokvijum o privremenim prenaponima u mrežama visokih napona, Beograd, dec. 1994., str. 1-19.

9.6 Vukelja P., Stojković Z. : Izveštaj stručnih izvestilaca, 22. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-00, Vrnjačka Banja, maj 1995.

9.7 Stojković Z. : Proračun udarne impedanse uzemljivača visokonaponskog postrojenja u jednoslojnom i dvoslojnom tlu, 22. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-01, Vrnjačka Banja, maj 1995.

9.8 Stojković Z., Savić M., Salamon D., Bukorović B. : Eksperimentalno istraživanje udarnih karakteristika uzemljivača, 22. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-02, Vrnjačka Banja, maj 1995.

9.9 Stojković Z., Savić M.S.: Obuhvatanje udarnih karakteristika uzemljivača dalekovodnog stuba u proračunu očekivanog broja preskoka, 23. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-01, Herceg Novi, maj 1997.

9.10 Stojković Z., Savić M.S., Salamon D., Bukorović B.: Analiza eksperimentalno određenih udarnih karakteristika uzemljivača različitog oblika, 23. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-02, Herceg Novi, maj 1997.

9.11 Savić M.S., Stojković Z., Nahman J., Bukorović B., Stefanović S., Stošić S., Gudžulić O., Vasić O.: Prenaponi pri komutacijama niskonaponskim prekidačima u podzemnoj železničkoj stanici “Vukov spomenik” u Beogradu, 23. Savetovanje JUKO CIGRE, R13-04, Herceg Novi, maj 1997.

9.12 Stojković Z.: Izveštaj stručnog izvestioca, 24. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-00, Vrnjačka Banja, okt. 1999.

9.13 Stojković Z.: Uticaj konfiguracije uzemljivača dalekovodnog stuba na očekivani broj preskoka, 24. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-03, Vrnjačka Banja, okt .1999.

9.14 Miri A.M., Stojković Z.: Elektromagnetni prelazni procesi u sekundarnim kolima mernih transformatora u SF6 postrojenju, 24. Savetovanje JUKO CIGRE, R33-04, Vrnjačka Banja, okt. 1999.

9.15 Katić V., Stojković Z.: Izveštaj stručnih izvestilaca za STK 2 - Kvalitet električne energije u elektrodistributivnim sistemima, 2. Savetovanje JUKO-CIRED, Herceg Novi, sep. 2000.

9.16 Savić M.S., Stojković Z.: Zaštita stubnih transformatorskih stanica od atmosferskih prenapona, 2. Savetovanje JUKO-CIRED, R2.9, Herceg Novi, sep. 2000.

9.17 Savić M.S., Stojković Z.: Ugroženost niskonaponske mreže od atmosferskih prenapona, 2. Savetovanje JUKO-CIRED, R2.11, Herceg Novi, sep. 2000.

9.18 Stojković Z. : Izveštaj stručnog izvestioca, 25. Savetovanje JUKO-CIGRE, R33-00, Herceg Novi, sep. 2001.

9.19 Stojković Z., Salamon D., Jokić S., Cvejić V. : Programski paket za proračun udarnih karakteristika uzemljivača, 25. Savetovanje JUKO-CIGRE, R33-02, Herceg Novi, sep. 2001.

9.20 Stojković Z., Savić M.S. : Dinamički model udarnih karakteristika uzemljivača dalekovodnih stubova, 25. Savetovanje JUKO-CIGRE, R33-03, Herceg Novi, sep. 2001.

9.21 Stojković Z., Jakovljević S., Lošić J. : Poboljšanje postupka proračuna udarne otpornosti uzemljivača predloženog u TP-9, Treće savetovanje JUKO–CIRED, R-2.04, Vrnjačka Banja, okt. 2002.

9.22 Stojković Z. : Izveštaj stručnog izvestioca, 26. Savetovanje JUKO-CIGRE, R33-00, Banja Vrućica – Teslić, maj 2003.

9.23 Stojković Z., Miri A., Mitrić G. : Proračun porasta potencijala metalnog oklopa gasom SF6 izolovanog postrojenja izazvanog sklopnim operacijama rastavljačem, 26. Savetovanje JUKO-CIGRE, R33-06, Banja Vrućica – Teslić, maj 2003.

9.24 Katić V., Stojković Z. : Izveštaj stručnih izvestilaca, 27. Savetovanje JUKO-CIGRE, Ref. C4-00, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2005.

9.25 Stojković Z., Stankić Ž. : Projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene, 27. Savetovanje JUKO-CIGRE, Ref. C4-01, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2005.

9.26 Katić V., Stojković Z. : Izveštaj stručnih izvestilaca, 28. Savetovanje JUKO-CIGRE, Ref. C4-00, Vrnjačka Banja, 30. septembar – 05. oktobar 2007.

9.27 Stojković Z., Grujić A., Tenbohlen S.: Projektovanje gromobranske zaštite razvodnih postrojenja i nadzemnih vodova, 28. Savetovanje JUKO-CIGRE, Ref. C4-01, Vrnjačka Banja, 30. septembar – 05. oktobar 2007.

9.28 Stojković Z. : Izveštaj stručnog izvestioca, 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-00, Zlatibor, 31. maj – 06. jun 2009.

9.29 Stojanović Z., Stojković Z. : Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom metoda zasnovanih na analizi struje odvođenja pri radnom naponu mreže, 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-04, Zlatibor, 31. maj – 06. jun 2009.

9.30 Predić D., Stojković Z., Holst A. : Numerički i eksperimentalni postupak određivanja parametara konzuma u frekvencijskom domenu, 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-10, Zlatibor, 31. maj – 06. jun 2009.

9.31 Stojković Z., Grujić A. : Programski alat za projektovanje gromobranske zaštite razvodnih postrojenja, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-03, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2011.

9.32 Stojanović Z., Stojković Z. : Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-04, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2011.

9.33 Jelkić B., Stojković Z., Backović M., Golubović M. : Analiza uticaja tipa stuba visokonaponskih dalekovoda na elektromagnetno polje prema važećim propisima o nejonizujućim zračenjima, primenom softverskog paketa PLS-CADD, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B2-04, Zlatibor, 29. maj – 03. jun 2011.

9.34 Đorđević D., Stojković Z., Ivanov A. : Karakteristike i mogućnosti programskog alata za izbor metaloksidnih odvodnika prenapona, Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" br. 22, 2012, str. 195-207.

9.35  Grujić A., Stojković Z. : Primena FUZZY logike u proceni rizika kvara visokonaponskog postrojenja od atmosferskog pražnjenja, 31. SavetovanjeCIGRE Srbija, Ref. C4-03, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013.

9.36  Stojković Z., Stojanović Z.: Procena stanja MOP-a primenom proširenog modela i harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže, 31. SavetovanjeCIGRE Srbija, Ref. C4-06, Zlatibor, 26 – 30. maj2013.

9.37 Simović A., Stojković Z., Dutina M.: Izbor provodnika pri revitalizaciji visokonaponskih nadzemnih vodova, 31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B2-01, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013.

9.38  Dobrić G., Stojanović Z., Stojković Z. : Uticaj fazne greške mernih transformatora na performanse genetskog algoritma za monitoring i dijagnostiku MOP-a, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-05, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

9.39 Grujić A., Stojković Z. : Upravljanje rizikom kvara od atmosferskog pražnjenja u vetropark, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-06, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

9.40 Stojković Z., Žarković M., Rajić T.: Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

9.41 Stojković Z., Žarković M., Rajić T.: Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-08, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

9.42 Stojković Z., Mitrović D. : Standardizacija postupka projektovanja gromobranske zaštite visokonaponskog postrojenja, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-01, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.

9.43 Žarković M., Stojković Z.: Model fuzzy ekspertskog sistema za procenu performansi elektroenergetskog sistema,33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-09, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017. 

9.44 Žarković M., Stojković Z., Marković M., Simonović A. : Primena veštačke inteligencije za ocenu performansi energetskih transformatora,33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-10, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.

9.45 Apostolović S., Žarković M., Stojković Z. : Analiza performansi energetskog transformatora u toku životnog veka,33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-11, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.

9.46 M. Drajić, N. Pavković, M. Žarković, Z. Stojković: Primena softverskih alata za numeričko rešavanje prenapona pomoću mrežnog dijagrama i Petersenovog pravila, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-01, Vrnjačka Banja, 2-6. jun 2019.

9.47 J. Aleksić, K. Mujezinovć, T. Aleksić, Z. Stojković, M. Žarković : Primena softverskih alata za numeričko rešavanje prenapona pomoću Beržeronovog pravila, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-02, Vrnjačka Banja, 2-6. jun 2019.

9.48 M. Nikolić, A. Guslov, M. Žarković, Z. Stojković : Primena softverskih alata u projektovanju zaštite vetroelektrana od atmosferskih prenapona, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-03, Vrnjačka Banja, 2-6. jun 2019.

9.49 N. Popović, M. Đorđević, M. Žarković, Z. Stojković : Primena data mining pristupa za ocenu performansi elektroenergetske opreme, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-11, Vrnjačka Banja, 2-6. jun 2019.

 10 Indeks citiranosti radova

10.1 Prema bazi Scopus radovi su citirani ukupno 149 puta (heterocitati).

10.2 Prema bazi Elsevier Mendeley radovi su citirani ukupno 235 puta zaključno sa 24.6.2019. godine.

11 Specijalistički kursevi

11.1 Stojković Z. : Analiza, eksploatacija i projektovanje elektroenergetskih postrojenja, Deo I : Projektovanje elektroenergetskih postrojenja; Specijalistički kurs održan za potrebe Elektroprivrede Srbije, JP RB “Kolubara”, DP Kolubara – Površinski kopovi, Lazarevac, maj 2005.

12 Predavanja po pozivu

12.1 Stojković Z. : Savremen pristup projektovanju elektroenergetskih postrojenja; Predavanje održano za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i stručnog osoblja JP Elektrokrajina i JP Elektroprenos iz Banja Luke, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, jun 2005.

12.2  Stojković Z. : Projektovanje u elektroenergetici – od ideje do realizacije; Predavanje održano za IEEE PES Podružnicu za Srbiju i Crnu Goru, Elektrotehnički fakultet, Beograd, oktobar 2012.

13 Realizacija softverskih alata

13.1 Stojković Z., Cvejić V., Jokić S. : GIC - Programski paket za proračun udarnih karakteristika uzemljivača, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001.

13.2 Stojković Z., Vučetić P., Bubnjević M. : Postrojenje – Programski paket za projektovanje visokonaponskih postrojenja, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2004.

13.3 Stojković Z., Katić A. : Programski paket za projektovanje energetskih transformatora, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2004.

13.4 Stojković Z., Medan D. : Softverski alat za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2005.

13.5 Marinković M., Stojković Z. : Programski alat SPLCAD za projektovanje srednjenaponskih nadzemnih vodova, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2009.

13.6 Stojković Z., Jovanović A.: Programski alat za projektovanje sistema za napajanje telekomunikacione opreme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2010.

14 Recenzije knjiga i monografija (od 2019. godine)

14.1 Simović Aleksandar : Revitalizacija visokonaponskih nadzemnih vodova, naučna knjiga, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 2019.

15 Projekti i studije (od 2007. godine)

15.1 Realizacija višenamenskog optoelektronskog uređaja za kontrolu i nadzor visokonaponske opreme sa primenama u privrednom sektoru, Projekt TR – 6622B, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, 2005-2007., Beograd, (rukovodilac projekta).

15.2 Glavni projekt adaptacije TS 110 kV/ 35 kV “Vreoci” i dalekovodnih polja 110 kV broj 23 i 24 razvodnog postrojenja TE ''Kolubara'', Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Elektroprivreda Srbije, JP Rudarski basen Kolubara, DP Površinski kopovi, Baroševac, 2005-2007 (odgovorni projektant).

15.3 Glavni projekat napajanja uređaja proširenja upravljačko-komutacionog centra“Bežanija“ UMTS/GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2007. (odgovorni projektant).

15.4 Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “BEOGRAD” GSM /UMTS MREŽE “NOVI OPERATER” kompanije TOPNET d.o.o. (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 0, jun 2007 (odgovorni projektant).

15.5 Glavni projekat izgradnje upravljačko-komutacionog centra “PODGORICA” GSM /UMTS mreže Društva za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. (napajanje uređaja), jun 2007 (odgovorni projektant).

15.6 Tehnički uslovi za invertore i invertorske sisteme koji se primenjuju za napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007. (rukovodilac radne grupe).

15.7 Tehnički uslovi za ispravljače i ispravljačke sisteme koji se primenjuju za napajanje baznih stanica, mobilnih i bežičnih sistema u telekomunikacijama, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007. (rukovodilac radne grupe).

15.8 Tehnički uslovi za sisteme neprekidnog napajanja (SNN) koji se primenjuju za napajanje i rezervno napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007. (rukovodilac radne grupe).

15.9 Uputstvo za projektovanje elektroenergetskih sistema i instalacija za napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007. (rukovodilac radne grupe).

15.10 Moddeling and simulation of the power plants and power systems in the Balkan region under a new technological and market environment, Faculty of Electrical Engineering, Rostock, FR Germany, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia, 2006-2007. (koordinator projekta).

15.11 Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “BEOGRAD” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007 (odgovorni projektant).

15.12 Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Novi Sad” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007 (odgovorni projektant).

15.13 Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007 (odgovorni projektant).

15.14 Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Niš” GSM /UMTS MREŽE “VIP MOBILE” (deo Mobilkom Austria grupe) - faza 1, jun 2007 (odgovorni projektant).

15.15 Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Užice“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007. (odgovorni projektant).

15.16 Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac“ GSM /UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Proširenje 1, faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007. (odgovorni projektant).

15.17 Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Novi Sad“ GSM /UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Proširenje 2, faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007. (odgovorni projektant).

15.18 Glavni projekt napajanja upravljačko-komutacionog centra “Bežanija“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Proširenje 2, faza III, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., decembar 2007. (odgovorniprojektant). 

15.19 Elaborat o merama za poboljšanje kvaliteta i ekonomičnosti snabdevanja električnom energijom u poslovnoj zgradi RATEL-a, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007. (rukovodilac radne grupe).

15.20 Elaborat o merama za poboljšanje sistema napajanja telekomunikacione opreme upravljačko-komutacionog centra "Železnik" GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća "Telekom Srbija" a.d.", Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2008, (rukovodilac elaborata).

15.21 Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektro-energetskim sistemima i zaštitu okoline, Projekt TR – 17031, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2008-2011, (rukovodilac projekta).

15.22 Glavni projekat napajanja proširenja 1 upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac” GSM/UMTS mreže kompanije VIP Mobile d.o.o. (deo Mobilkom Austria grupe), Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2009.

15.23 Napajanje električnom energijom RB Kolubara, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac PB Kolubara, Lazarevac, 2009-2010, (učešće u studiji).

15.24 Tempus Project “Power System Platforms for Steady State and Transients Calculations”, tema “Alternative Transients Program (ATP) Features” (realizator teme), Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, May 11th to May 14th, 2009.

15.25 Lightning performance study of the Teesta-III HEP, Ordered by: Andritz – Hydro GmbH, Wien, 2010, (učešće u studiji).

15.26 Lightning performance study of Chacayes Hydro Electric Power Station, Ordered by: Andritz – Hydro GmbH, Wien, 2010, (učešće u studiji).

15.27 Projekat izvedenog objekta ugradnje transformatora T-2 u TS 110/35kV ,,Tamnava-Zapadno polje'' u Jabučju, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac PD RB Kolubara, Lazarevac, 2011, (odgovorni projektant).

15.28 Optoelektronski nanodimenzioni sistemi – put ka primeni, Projekat iz programa “Integralna interdisciplinarna istraživanja”, Podprojekat: Nanostrukturni opto-elektronski sensorski sistemi, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2011-2014, (učešće u podprojektu).

15.29 Insulation Coordination Study of SAWRA KUDDU Hydro Electric Project, Ordered by: Andritz – Hydro GmbH, Wien, 2011, (učešće u studiji).

15.30 Insulation Coordination Study of KASHANG Hydro Electric Project, Ordered by: Andritz – Hydro GmbH, Wien, 2011, (učešće u studiji).

15.31 Insulation Coordination Study of Substation 220/6.3/6.3 kV TS NIS RNP, Ordered by: Siemens d.o.o. Beograd, Srbija, 2011,  (učešće u studiji).

15.32 Sagledavanje mogućnosti zamene faznih provodnika 70 mm² provodnicima 95 mm² u cilju povećanja propusne moći dalekovoda „Suva separacija“ sa stanovišta koordinacije izolacije u RB Kolubara, naručilac Elektroprivreda Srbije, Rudarski basen Kolubara, Lazarevac, Ogranak „Prerada”, jun 2011 (učešće u studiji).

15.33 Glavni projekat napajanja proširenja jezgra mobilne GSM/UMTS mreže preduzeća "Telekom Srpske/M:Tel" a.d.– instalacija NG HLR/AUC/EIR Sistema, 2011, (odgovorni projektant).

15.34 Glavni projekat napajanja proširenja 3 upravljačko-komutacionog centra “Bežanija“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2011. (odgovorni projektant).

15.35 Glavni projekat napajanja proširenja 6 upravljačko-komutacionog centra “Železnik“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Telekom “Srbija” a.d., 2011. (odgovorni projektant).

15.36 Idejni projekat racionalizacije potrošnje eletkrične energije konpenzacijom reaktivne snage u mreži RB Kolubara, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd, Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac Elektroprivreda Srbije, 2012 – 2013, (rukovodilac projekta).

15.37  Glavni projekat napajanja upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac 2” GSM/UMTS mreže kompanije VIP Mobile d.o.o., Elektrotehnički fakultet, Beograd, naručilac “VIP MOBILE”, 2013, (odgovorni projektant).

  16 Usavršavanje u inostranstvu

16.1 Kao stipendista Fondacije Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka, boravio je na posledoktorskom usavršavanju u Institutu za visok napon i elektroenergetske sisteme Univerziteta u Karlsrueu, SR Nemačka, u 1997/1998. godini.

16.2 Nagradni boravak u Institutu za visok napon i elektroenergetske sisteme Univerziteta u Karlsrueu, SR Nemačka, u letnjem periodu 2002. godine, sa mogućnošću angažovanja jednog mladog istraživača na izradi doktorske disertacije. Nagradni boravak dodelili su Fondacija Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka i Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope.

16.3 Kao stipendista Fondacije Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka, boravio je na posledoktorskom usavršavanju u Institutu za prenos električne energije i visok napon Univerziteta u Stuttgartu, SR Nemačka, u 2006. godini.

16.4 Kao stipendista Fondacije Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka, boravio je na posledoktorskom usavršavanju u Institutu za električnu energiju Univerziteta u Rostoku, SR Nemačka, u 2008 i 2012. godini.

17 Donacije

17.1 Kao stipendisti Fondacije Alexander von Humboldt, Bon, SR Nemačka, odobrena je i realizovana nabavka računarske opreme, merne opreme, softvera i literature.

18 Podaci o profesionalnim delatnostima 

18.1 Član, recenzent i stručni izvestilac JUKO CIGRE, Grupa 33 - Prenaponi i koordinacija izolacije (od 2004. godine STK C4 – Tehničke performanse EES).

18.2 Član, recenzent i stručni izvestilac JUKO CIRED, Grupa 2 - Kvalitet električne energije u elektrodistributivnim sistemima.

18.3 Član Komisije za donošenje standarda Saveznog zavoda za standardizaciju za oblast koordinacije izolacije.

18.4 Član Zajedničkog naučnog veća Elektrotehničkog instituta “Nikola Tesla”, Beograd, Elektrotehničkog fakulteta, Beograd, Elektronskog fakulteta, Niš i Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad (do 2008. godine).

18.5 Recenzent međunarodnog časopisa IEEE Transactions on Education.

18.6 Recenzent međunarodnog časopisa IEE Part A - Science, Measurement and Technology.

18.7 Recenzent međunarodnog časopisa International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE).

18.8 Recenzent međunarodnog časopisa International Journal of Emerging Power Systems.

18.9 Recenzent domaćeg časopisa Elektroprivreda.

18.10 Recenzent projekata iz programa tehnološkog razvoja i energetske efikasnosti Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

18.11 Stručni izvestilac na međunarodnoj konferenciji “Computer as a tool”, Eurocon 2005, Beograd.

18.12 Recenzent međunarodne konferencije IASTED2007.

18.13 Angažovanje u postupku kontrole usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima i za ispitivanja i merenja u postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija, naručilac Republička agencija za telekomunikacije - RATEL, Beograd, 2007.

18.14 Član Naučnog odbora i recenzent međunarodne konferencije TELFOR (2007-2012).

18.15 Recenzent međunarodne konferencije IEEE PES PowerTech2011 i PowerTech2017.

18.16 Član IEEE sekcije.

18.17 Predsednik Studijskog komiteta C4 – Tehničke performanse EES CIGRE Srbija za period 2011 – 2019. godine.

19 Podaci o društvenim delatnostima 

19.1 Sekretar Katedre za elektroenergetske sisteme.

19.2 Sekretar Odseka za energetiku.

19.3 Zamenik šefa Katedre za elektroenergetske sisteme za period 2003-2006. godine.

19.4 Član Kadrovske komisije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u više mandata.

19.5 Šef Katedre za elektroenergetske sisteme za period 2006-2012. godine.

19.6 Član Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu za period 01.11.2010 – 31.10.2016. godine.

19.7 Prodekan za nauku za periode 1.10.2015 - 30.9.2018. i 1.10.2018 - 30.9.2021. godine. 

20 Nagrade i priznanja

20.1 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dodelio mu je 2007. godine Veliku povelju u znak priznanja za višegodišnji savestan rad ispunjen predanošću i odgovornošću i doprinos razvoju Elektrotehničkog fakulteta.

20.2 Izvršni odbor CIGRE Srbija dodelio mu je 2009. godine Plaketu u znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CIGRE Srbija.

20.3 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio mu je 2010. godine Povelju u znak priznanja i zahvalnosti za neprekidan 15.-godišnji uspešan rad na Fakultetu.

20.4 Nagrađen je za 7 radova objavljenih na domaćim konferencijama.

Literatura

Computer-aided design in power engineering - Application of software tools

Stojković Z.: Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p. 436, DOI:10.1007/978-3-642-30206-0, Print ISBN 978-3-642-30205-3, e ISBN 978-3-642-30206-0.

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata

Stojković Z.: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jul 2009., str. 529.

Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1. Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

2. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici

3. Projekat iz Projektovanja pomoću računara u elektroenergetici

4. Tehnika visokog napona 1

5. Tehnika visokog napona 2

6. Projekat iz Tehnike visokog napona

Diplomske (master) studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1. Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja

Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1. Primena programskih alata u elektroenergetici

2. Visokonaponska merenja u elektroenergetici

Članci

Primena programskih alata u projektovanju - Zlatan Stojković

05.09.2011

U radu je prikazan deo mogućnosti sopstveno razvijenog programskog alata za projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne namene. 

Pročitaj više
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!