Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Doc. dr Mileta Žarković, docent
Kabinet:
79
Telefon:
Lokal:
79
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija
Mileta D. Žarković rođen je 27.7.1987. godine u Kruševcu. Osnovnu školu završio je u Aleksandrovcu. Potom je pohađao Matematičku gimnaziju u sklopu Gimnazije iz Kruševca, koju je uspešno završio kao nosilac diplome „Vuk Stefanović Karadžić“. Učestvovao je na takmičenjima iz fizike i matematike, a od nagrada posebno se izdvajaju treća nagrada na Republičkom i Saveznom takmičenju iz fizike u trećoj godini srednje škole. Na osnovu tih diploma upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2006. godine bez polaganja prijemnog ispita. Na Elektrotehničkom fakultetu izabrao je Odsek za energetiku, a zatim i Smer za elektroenergetske sisteme, gde je svake godine proglašen za najboljeg studenta. Dana 2.7.2010. godine završio je osnovne akademske studije na studijskom programu Osnovne akademske studije Elektrotehnika i računarstvo, modul Energetika – Smer elektroenergetski sistemi, u trajanju od četiri godine, obima 240 ESPB bodova, sa prosečnom ocenom 9,46. Tokom četvrte godine studija postao je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Uradio je tromesečnu praksu u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“, Pogon prenosa Beograd, Služba eksploatacije i služba zaštite.
 
Master studije na Elektrotehničkom fakultetu, Smer za elektroenergetske sisteme, upisao je 2010. godine. U toku master studija ostvario je prosečnu ocenu 10,00. Master studije je završio 2.11.2011. godine, sa ocenom 10, na odbrani master rada na temu „Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije“. Mentor na izradi master rada je bio prof. dr Zlatan Stojković. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 2012/2013. godine na modulu Elektroenergetske mreže i sistemi. Trenutno je student doktorskih studija.
 
Od 10.10.2011. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi a zatim i kao asistent. Na Osnovnim i Master studijama je angažovan u izvođenju nastave iz predmeta Visokonaponska oprema, Mehanika, Opšta energetika, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Tehnika visokog napona 1, Tehnika visokog napona 2, Kablovska tehnika, Elektrane, Elementi elektroenergetskog sistema, Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja, kao i laboratorijskih vežbi iz predmeta Električna merenja 1, Električna merenja 2, Tehnika visokog napona 2 i Praktikuma – Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema. Od 2012. godine obavlja funkciju  potpredsednika Sportskog društva „Električar“. Od 2014. godine obavlja funkciju sekretara STK C4 CIGRE Srbija. Od 2015. godine obavlja funkciju sekretara Katedre za elektroenergetske sisteme. 
 
Učestvovao je u izradi dve studije i dva projekta čiji je realizator Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Autor je sedam radova u naučnim časopisima međunarodnog značaja sa SCI liste, od toga jedan kategorije M21, tri kategorije M22 i tri kategorije M23. Autor je pet radova u zbornicima međunarodnih i regionalnih naučnih skupova, kao i sedamnaest radova u zbornicima skupova nacionalnog značaja. 
Aktivno se služi engleskim jezikom.
Reference

 

Radovi objaveljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20

1.      Žarković M., Stojković Z. : "Artificial intelligence based thermographic approach for high voltage substations risk assessment", IET Generation, Transmission & Distribution Vol. 9, Issue 14, p. 1935-1945, November 2015, DOI: 10.1049/iet-gtd.2015.0076 ISSN 1751-8695, IF 1,353, (M22).

2.      Žarković M., Stojković Z. : "Analysis of artificial intelligence expert systems for power transformer condition monitoring and diagnostics", Electric Power Systems Research Vol. 149, p. 125-136, Avgust 2017, DOI: 10.1016/j.epsr.2017.04.025 ISSN 0378-7796, IF 2,924, (M21).

3.      Šošić D., Žarković M., Dobrić G. : "Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks“, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 9, Issue 3,p. 267-275., February 2015, DOI: 10.1049/iet-gtd.2014.0138, ISSN 1751-8687, IF 1,353, (M22).

4.      Žarković M.,Šošić D., Dobrić G. : "Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia", Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 6, Issue 1, January 2014, DOI: 10.1063/1.4862988, ISSN 1941-7012, IF 0,904, (M23).

5.      Žarković M., Stojković Z. :"Fuzzy logic and artificial neural network based thermography approach for monitoring of high voltage equipment",International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 52, Issue 1, p. 81-96, February 2015, DOI: 10.1177/0020720915570541, ISSN 0020-7209, IF 0,077, (M23).

6.      Žarković M., Škokljev I. : "Energy economy in regulated and market based power system: case study in Serbia",Turkish Journal of Electric Engineering & Computer Sciences, Vol. 23, Issue 6, p. 1536-1546, 2015, DOI: 10.3906/elk-1402-157, ISSN 1300-0632, IF 0,507, (M23).

7.      Babić I., Đurišić Ž., Žarković M. : "Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses",Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 7, July 2015, DOI: 10.1063/1.4927063, ISSN 1941-7012, IF 0,904, (M23).

Zbornici međunarodnih skupova M30

1.      Dobrić G., Žarković M., Đurišić Ž. : "Fuzzy based computational efficiency for optimal wind farm layout design", Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013, pp. 274-279, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749765, ISBN: 978-1-4799-1462-3, (M33).

2.      Žarković M.,Škokljev I., Kovačević B.,Dobrić G. : "Renewable energy generation efficiency and market effects in Serbian power system", Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013, pp. 64-69, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749727, ISBN: 978-1-4799-1462-3, (M33).

3.      Žarković M., Stojanović Z. : "Modified algorithm for directional earth-fault protection without voltage inputs", PowerTech, 2015, IEEE, Eindhoven, Holland, July 2015, pp. 1-5., DOI: 10.1109/PTC.2015.7232331, (M33).

4.      KoturD., Žarković M. : "Neural Network Models for Electricity Prices and Loads Short and Long – Term Prediction", EFEA, 2016, IEEE, Belgrade, Serbia, September 2016, pp. 1-5., DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748787, (M33).

5.      Žarković M., Šošić D. : "ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG", MedPower, 2016, IET, Belgrade, Serbia, November 2016, pp. 1-4., DOI: 10.1049/cp.2016.0990, (M33).

Radovi objavljeni u domaćim časopisima M50

1.      Babić I., Žarković M. : "Distribuirana proizvodnja električne energije sa primerom vetroagregata", Energija, Ekologija, Ekonomija br.3-4 mart 2013. str. 259-264. ISSN 0354-8651, (М51).

2.      Šošić D., Žarković M., Dobrić G. : "Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2016. str. 200-206. ISSN 0354-8651, (М51).

3.      Rajić T., Мikulović J., Žarković M., Šošić. D. : "Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja", Energija, Ekologija, Ekonomija br.3-4 mart 2016. str. 259-264. ISSN 0354-8651, (М51).

Zbornici skupova nacionalnog značaja M60

1.      Žarković M., Stojković Z. : "Automatizacija termovizijskog postupka u monitoringu i dijagnostici elemenata prenosne mreže", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-2-5, Mart 2012, p.139-143. ISBN 978-99938-624-8-2, (М63).

2.      Žarković M.,Mikulović J. : "Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-9, Mart 2012, p.208-213. ISBN 978-99938-624-8-2, (М63).

3.      Žarković M., Đurišić M. : "Dinamičko naprezanje sabirnica u razvodnim postrojenjima",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref.ENS-2-1, Mart 2013, p.142-147. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).

4.      Žarković M., Radojević Z. : "Procena pouzdanosti napajanja distributivne mreže",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-5, Mart 2014, p.81-85. ISBN 978-99955-763-3-2, (М63).

5.      Žarković M., Stojković Z. : "Primena mape rizika u planiranju održavanja elemenata elektroenergetskog sistema", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-1-1, Mart 2015, p.84-88. ISBN 978-99955-763-6-3, (М63).

6.      Žarković M., Savić M. : "Analiza parametara udarnog naponskog generatora",31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-04, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013,ISBN 978-86-82317-67-8, (М63).

7.      Žarković M., Savić M., Dobrić G. : "Tehno - ekonomska analiza primene odvodnika prenapona na vodovima",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-01, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

8.      Stojković Z., Žarković M., Rajić T. : "Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

9.      Stojković Z., Rajić T., Žarković M. : "Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-08, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

10.  J. Krstivojević, M. Žarković : "Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži",9. Savetovanje CIRED Srbija, STK 1 / EC 1:, R-1.15., Vrnjačka Banja, 22.-26. Septembar 2014.ISBN 978-86-84377-19-9, (М63).

11.  М. Savić, R. Kovačić, M. Žarković, M. Mijović, M. Banjanin: "Problem zaštite 35 KV postrojenja sa izolovanom neutralnom tačkom u planinskom području od prenapona",10. Savetovanje CIRED Srbija, STK 2 / EC 2:, R-2.15., Vrnjačka Banja, 26.-30. Septembar 2016.ISBN 978-86-84377-19-9, (М63).

12.  B. Škrbić, M. Žarković: "Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije",XVMeđunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref.ENS-2-2, Mart 2016, p.126-130. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).

13.  Žarković M., Dobrić G. : "Fuzzy ekspertski sistem za upravljanje potrošnjom i skladištenjem energije u inteligentnoj distributivnoj mreži",XVIMeđunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Vol. 16, Ref.ENS-1-8, Mart 2017, p.79-84. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).

14.  Žarković M., Stojković Z.: "Model fuzzy ekspertskog sistema za procenu performansi elektroenergetskog sistema",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-09, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

15.  Žarković M., Stojković Z., Marković M., Simonović A. : "Primena veštačke inteligencije za ocenu performansi energetskih transformatora",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-10, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

16.  Apostolović S., Žarković M., Stojković Z. : "Analiza performansi energetskog transformatora u toku životnog veka",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-11, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

17.  Micić N., Žarković M. : "Ekonomski proračun fotonaponske elektrane primenom Monte Karlo simulacije",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-02, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).

3 Nagrade i priznanja

1 Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2007.,  2008. i 2009. godinu

 2 Druga nagrada Francusko - Srpske privredne komore na konkursu „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“ za              2011. godinu

 3 Najbolji rad u okviru STK 2 na CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2016.

4 Master rad

1 Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije, Elektrotehnički fakultet,                        Beograd, 2011.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava
Nastava nije definisana!
Članci

Stručna ekskurzija DMS NS - Spisak studenata

01.12.2017

Spisak studenata koji putuju na jednodnevnu stručnu posetu Schneider Electric DMS-u iz Novog Sada možete preuzeti ovde. Planirani polazak je u  petak 15.12.2017 u 10:30h ispred zgrade ETF-a. Mole se studenti da dođu 10 minuta ranije. 

Komemoracija Dr IVANA ŠKOKLJEVA

06.10.2017

Obaveštavamo kolege, prijatelje, saradnike i studente Elektrotehničkog fakulteta da će se komemoracija povodom smrti

 

Dr IVANA ŠKOKLJEVA,

redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

 

 

koji je preminuo 27. septembra 2017. godine, održati u utorak, 10. oktobra 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru br. 56 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73.

Dr Ivan Škokljev, redovni profesor je preminuo

29.09.2017

 
Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je naš profesor Ivan Škokljev preminuo 27.9.2017. godine. Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 2.10.2017. godine u 13:00 h na Novom groblju, opelo je u 12:30h.
 
Dr Ivan Škokljev, redovni profesor, rođen je u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na beogradskom Univerzitetu (BU), na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), na smeru Elektroenergetski sistemi (EES). Od 2003. godine je u zvanju redovnog profesora BU. U procesu nastave održavao je vežbe u laboratoriji i na tabli, a potom i predavao na ETF-u, kao i na fakultetima u Jagodini i Banjaluci. Njegovo stručno interesovanje obuhvatalo je oblasti planiranja i eksploatacije elektroenergetskih sistema, tržišta električne energije i deregulacije, teorije električnih kola. Posebno se bavio teorijom proračuna tokova snaga u velikim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema. Njegovi proračuni nalaze primenu u oblastima sigurnosti, pouzdanosti, kao i uslovima rada mreže u deregulisanom okruženju. Dobitnik je Savezne nagrade za magistarski rad „Vratislav Bedjanič“ (Slovenija). Autor je više od sto četrdeset referenci i to radova u međunarodnim i domaćim časopisima, na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima i konferencijama (dva priznanja CIGRE), knjiga, udžbenika i monografija. Radovi u međunarodnim časopisima su više puta citirani. Publikovana metoda iz doktorata I. Škokljeva pokazala se kao najbolja, od četiri u poređenju, u Electrical Power and Energy Systems (Vol.19, No.8, 1997, pp.511-518), u članku autora C.A.Castro i C.A.F.Murari, “Comparison of Compensation Methods Applied to the Analysis of Topological Changes in Electrical Networks”. Metode u tom radu, poznatih autora: 1. Stott, 2. Balu, 3. Mazi, Wollenberg, Hesse, među kojima je 4. I. Škokljev (SENS), testirane su na četiri mreže elektroenergetskih sistema. Rukovodio je izradom i odbranom više desetina diplomskih i master radova. Učestvovao je u izradi i u komisijama za odbranu više magistratura i doktorata. 

Stručna ekskurzija DMS NS - Polazak 16.12.2016. u 8:50 ispred ETF-a

25.11.2016

Spisak studenata master studija modula Elektroenergetski sistemi koji putuju na jednodnevnu stručnu posetu Schneider Electric DMS-u iz Novog Sada možete videti ovde. Polazak je u  petak 16.12.2016 u 9h ispred zgrade ETF-a. Mole se studenti da dođu 10 minuta ranije. 

Elektrijada 2015

01.06.2015

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2015 - Bečići, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili izvanredne rezultate.

Takmičeći se u dve naučne discipline, Analiza elektroenergetskih sistema i Obnovljivi izvori energije, u konkurenciji od 10 ekipa (30 takmičara) naši studenti su osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i PRVO i DRUGO  mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

\"\"

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!