Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Kabinet:
79
Telefon:
Lokal:
79
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija
Mileta D. Žarković rođen je 27.7.1987. godine u Kruševcu. Osnovnu školu završio je u Aleksandrovcu. Potom je pohađao Matematičku gimnaziju u sklopu Gimnazije iz Kruševca, koju je uspešno završio kao nosilac diplome „Vuk Stefanović Karadžić“. Učestvovao je na takmičenjima iz fizike i matematike, a od nagrada posebno se izdvajaju treća nagrada na Republičkom i Saveznom takmičenju iz fizike u trećoj godini srednje škole. Na osnovu tih diploma upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2006. godine bez polaganja prijemnog ispita. Na Elektrotehničkom fakultetu izabrao je Odsek za energetiku, a zatim i Smer za elektroenergetske sisteme, gde je svake godine proglašen za najboljeg studenta. Dana 2.7.2010. godine završio je osnovne akademske studije na studijskom programu Osnovne akademske studije Elektrotehnika i računarstvo, modul Energetika – Smer elektroenergetski sistemi, u trajanju od četiri godine, obima 240 ESPB bodova, sa prosečnom ocenom 9,46. Tokom četvrte godine studija postao je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Uradio je tromesečnu praksu u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“, Pogon prenosa Beograd, Služba eksploatacije i služba zaštite.
 
Master studije na Elektrotehničkom fakultetu, Smer za elektroenergetske sisteme, upisao je 2010. godine. U toku master studija ostvario je prosečnu ocenu 10,00. Master studije je završio 2.11.2011. godine, sa ocenom 10, na odbrani master rada na temu „Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije“. Mentor na izradi master rada je bio prof. dr Zlatan Stojković. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 2012/2013. godine na modulu Elektroenergetske mreže i sistemi. Trenutno je student doktorskih studija.
 
Od 10.10.2011. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi a zatim i kao asistent. Na Osnovnim i Master studijama je angažovan u izvođenju nastave iz predmeta Visokonaponska oprema, Mehanika, Opšta energetika, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Tehnika visokog napona 1, Tehnika visokog napona 2, Kablovska tehnika, Elektrane, Elementi elektroenergetskog sistema, Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja, kao i laboratorijskih vežbi iz predmeta Električna merenja 1, Električna merenja 2, Tehnika visokog napona 2 i Praktikuma – Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema. Od 2012. godine obavlja funkciju  potpredsednika Sportskog društva „Električar“. Od 2014. godine obavlja funkciju sekretara STK C4 CIGRE Srbija. Od 2015. godine obavlja funkciju sekretara Katedre za elektroenergetske sisteme. 
 
Učestvovao je u izradi dve studije i dva projekta čiji je realizator Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Autor je sedam radova u naučnim časopisima međunarodnog značaja sa SCI liste, od toga jedan kategorije M21, tri kategorije M22 i tri kategorije M23. Autor je pet radova u zbornicima međunarodnih i regionalnih naučnih skupova, kao i sedamnaest radova u zbornicima skupova nacionalnog značaja. 
Aktivno se služi engleskim jezikom.
Reference

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20

 1. Žarković M., Stojković Z.: "Artificial intelligence based thermographic approach for high voltage substations risk assessment", IET Generation, Transmission & Distribution Vol. 9, Issue 14, p. 1935-1945, November 2015,DOI: 10.1049/iet-gtd.2015.0076, ISSN: 1751-8695, IF: 1,353, (M22).
 2. Žarković M., Stojković Z.: "Analysis of artificial intelligence expert systems for power transformer condition monitoring and diagnostics", Electric Power Systems Research Vol. 149, p. 125-136, Avgust 2017,DOI: 10.1016/j.epsr.2017.04.025, ISSN: 0378-7796, IF: 2,924, (M21).
 3. Šošić D., Žarković M., Dobrić G.: "Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks“, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 9, Issue 3,p. 267-275., February 2015,DOI: 10.1049/iet-gtd.2014.0138, ISSN: 1751-8687, IF: 1,353, (M22).
 4. Žarković M. ,Šošić D., Dobrić G.: "Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia", Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 6, Issue 1, January 2014,DOI: 10.1063/1.4862988, ISSN: 1941-7012, IF: 0,904, (M23).
 5. Žarković M., Stojković Z.:"Fuzzy logic and artificial neural network based thermography approach for monitoring of high voltage equipment",International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 52, Issue 1, p. 81-96, February 2015, DOI: 10.1177/0020720915570541, ISSN: 0020-7209, IF: 0,077, (M23).
 6. Žarković M., Škokljev I.: "Energy economy in regulated and market based power system: case study in Serbia",Turkish Journal of Electric Engineering & Computer Sciences, Vol. 23, Issue 6, p. 1536-1546, 2015,DOI: 10.3906/elk-1402-157, ISSN: 1300-0632, IF: 0,507, (M23).
 7. Babić I., Đurišić Ž., Žarković M.: "Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses",Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 7, July 2015,DOI: 10.1063/1.4927063, ISSN: 1941-7012, IF: 0,904, (M23).
 8. Žarković M., Dobrić G.: "Fuzzy expert system for management of smart hybrid energy microgrid", Journal ofRenewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 11, May, 2019,DOI: 10.1063/1.5097564, ISSN: 1941-7012, IF: 0,904, (M23).
 9. Žarković M., Stojković Z.: "Artificial intelligence SF6 circuit breaker health assessment", Electric Power Systems Research Vol. 175, p. 125-136, June 2019,DOI: 10.1016/j.epsr.2019.105912, ISSN: 0378-7796, IF: 2,856, (M21).
 10. Stojanović Z., Žarković M.: "Wide range algorithm for directional earth-fault protection without voltage inputs", IET Generation, Transmission & Distribution,        p. 11, April 2020,DOI: 10.1049/iet-gtd.2019.0763, Print ISSN 1751-8687, Online ISSN 1751-8695
 11. Dobrić G., Žarković M.: "Fuzzy expert system for metal-oxide surge arrester condition monitoring", Electrical Engineering,       p. 11, Jul 2020,https://doi.org/10.1007/s00202-020-01061-z, Print ISSN 0948-7921, Online ISSN 1432-0487

 

Zbornici međunarodnih naučnih skupova M30

 1. Dobrić G., Žarković M., Đurišić Ž. : "Fuzzy based computational efficiency for optimal wind farm layout design", Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013, pp. 274-279, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749765, ISBN: 978-1-4799-1462-3, (M33).
 2. Žarković M., Škokljev I., Kovačević B., Dobrić G. : "Renewable energy generation efficiency and market effects in Serbian power system", Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013, pp. 64-69, DOI: 10.1109/ICRERA.2013.6749727, ISBN: 978-1-4799-1462-3, (M33).
 3. Žarković M., Stojanović Z. : "Modified algorithm for directional earth-fault protection without voltage inputs", PowerTech, 2015, IEEE, Eindhoven, Holland, July 2015, pp. 1-5., DOI: 10.1109/PTC.2015.7232331, (M33).
 4. KoturD., Žarković M. : "Neural Network Models for Electricity Prices and Loads Short and Long – Term Prediction", EFEA, 2016, IEEE, Belgrade, Serbia, September 2016, pp. 1-5., DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748787, (M33).
 5. Žarković M., Šošić D. :"ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG", MedPower, 2016, IET, Belgrade, Serbia, November 2016, pp. 1-4., DOI: 10.1049/cp.2016.0990, (M33).
 6. Žarković M., Stojković Z.: "Sustainable development of the power system – the impact of artificial intelligence", Session: smart cities, infrastructure and energy: technical sciences outlook on sustainability issues, Sub-session: Robotics and electric vehicles, Poster presentation, AvH Kolleg 2018, Belgrade, September 2018.
 7. Žarković M., Stojković Z.: "Big Data application in diagnostics of Electric Power Systems", US-Serbia & West Balkan, Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, August 26-28, 2018, Poster presentation, Track B - Data Science in Critical Infrastructures
 8. B. Škrbić, M. Žarković, Z. Stojković, PV power plant transformer energization under distorted voltage supply, The 25th EEUG2019 Meeting - European EMTP-ATP Conference, 23-25 September 2019, Cluj-Napoca, Romania, Sep, 2019

Radovi objavljeni u naučnim časopisima nacionalnog značaja M50

 1. Babić I., Žarković M. : "Distribuirana proizvodnja električne energije sa primerom vetroagregata", Energija, Ekologija, Ekonomija br.3-4 mart 2013. str. 259-264. ISSN 0354-8651, (М51).
 2. Šošić D., Žarković M., Dobrić G. : "Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2016. str. 200-206. ISSN 0354-8651, (М51).
 3. RajićT., Mikulović J., Žarković M., Šošić D. : "Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2016. str. 268-274. ISSN 0354-8651, (М51).
 4. Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Aleksandar Savić, Mileta Žarković : "Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije", Energija, Ekologija, Ekonomija br.1-2 mart 2020. ISSN 0354-8651, (М51).

 

Zbornici skupova nacionalnog značaja M60

 1. Žarković M., Stojković Z. : "Automatizacija termovizijskog postupka u monitoringu i dijagnostici elemenata prenosne mreže", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-2-5, Mart 2012, p.139-143. ISBN 978-99938-624-8-2, (М63).
 2. Žarković M., Mikulović J. : "Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-3-9, Mart 2012, p.208-213. ISBN 978-99938-624-8-2, (М63).
 3. Žarković M., Đurišić M. : "Dinamičko naprezanje sabirnica u razvodnim postrojenjima",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref.ENS-2-1, Mart 2013, p.142-147. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).
 4. Žarković M., Radojević Z. : "Procena pouzdanosti napajanja distributivne mreže",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-5, Mart 2014, p.81-85. ISBN 978-99955-763-3-2, (М63).
 5. Žarković M., Stojković Z. : "Primena mape rizika u planiranju održavanja elemenata elektroenergetskog sistema", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-1-1, Mart 2015, p.84-88. ISBN 978-99955-763-6-3, (М63).
 6. Žarković M., Savić M. : "Analiza parametara udarnog naponskog generatora",31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-04, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013,ISBN 978-86-82317-67-8, (М63).
 7. Žarković M., Savić M., Dobrić G. : "Tehno - ekonomska analiza primene odvodnika prenapona na vodovima",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-01, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 8. Stojković Z., Žarković M., Rajić T. : "Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 9. Stojković Z., Rajić T., Žarković M. : "Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-08, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 10. J. Krstivojević, M. Žarković : "Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži",9. Savetovanje CIRED Srbija, STK 1 / EC 1:, R-1.15., Vrnjačka Banja, 22.-26. Septembar 2014.ISBN 978-86-84377-19-9, (М63).
 11. М. Savić, R. Kovačić, M. Žarković, M. Mijović, M. Banjanin: "Problem zaštite 35 KV postrojenja sa izolovanom neutralnom tačkom u planinskom području od prenapona",10. Savetovanje CIRED Srbija, STK 2 / EC 2:, R-2.15., Vrnjačka Banja, 26.-30. Septembar 2016.ISBN 978-86-84377-19-9, (М63).
 12. B. Škrbić, M. Žarković: "Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije",XVMeđunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Vol. 15, Ref.ENS-2-2, Mart 2016, p.126-130. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).
 13. Žarković M., Dobrić G. : "Fuzzy ekspertski sistem za upravljanje potrošnjom i skladištenjem energije u inteligentnoj distributivnoj mreži",XVIMeđunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Vol. 16, Ref. ENS-1-8, Mart 2017, p.79-84. ISBN 978-99955-763-1-8, (М63).
 14. Žarković M., Stojković Z.: "Model fuzzy ekspertskog sistema za procenu performansi elektroenergetskog sistema",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-09, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 15. Žarković M., Stojković Z., Marković M., Simonović A. : "Primena veštačke inteligencije za ocenu performansi energetskih transformatora",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-10, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 16. Apostolović S., Žarković M., Stojković Z. : "Analiza performansi energetskog transformatora u toku životnog veka",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-11, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 17. Micić N., Žarković M. : "Ekonomski proračun fotonaponske elektrane primenom Monte Karlo simulacije",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-02, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 18. Žarković M., Stojković Z.,Mikulović J.: "Primena veštačke inteligencije u monitoringu i dijagnostici visokonaponskih prekidača", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, Vol. 17, Ref. ENS-2-1, Mart 2018, p.139-143. ISBN 978-99938-624-8-2, (М63).
 19. Micić N., Žarković M. : "Ekonomski proračun fotonaponske elektrane primenom Monte Karlo simulacije",33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-02, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.ISBN978-86-82317-77-7, (М63).
 20. M. Nikolić, A. Guslov, M. Žarković, Z. Stojković.: "Primena softverskih alata u projektovanju zaštite vetroelektrana od atmosferskih prenapona", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-03, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 21. G. Dobrić, M. Žarković, M. Savić.: "Određivanje parametara udarnog strujnog generatora primenom genetskog algoritma", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-11, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 22. N. Popović, M. Đorđević, M. Žarković, Z. Stojković.: "Primena data mining pristupa za ocenu performansi elektroenergetske opreme", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-10, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 23. M. Bjelić, M. Žarković, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović.: "Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-07, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 24. J. Aleksić, K. Mujezinovć, T. Aleksić, Z. Stojković, M. Žarković.: " Primena softverskih alata za numeričko rešavanje prenapona pomoću Beržeronovog pravila", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-02, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 25. M. Drajić, N. Pavković, M. Žarković, Z. Stojković.: " Primena softverskih alata za numeričko rešavanje prenapona pomoću mrežnog dijagrama i Petersenovog pravila", 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-01, Vrnjačka Banja, 2 – 6. jun 2019. ISBN 978-86-82317-77-7, (М63).
 26. Žarković M., Stojković Z.,Đorđević M.: "Mape prioriteta održavanja elektroenergetske opreme na bazi mašinskog učenja", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020, Vol. 19, Ref. ENS-2-1, Mart 2020, p.19-23. 978-99976-710-6-6, (М63).

 

Projekti i studije

 1. Inteligentne energetske mreže, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, 2011-2019., (učešće u projektu) 
 2. Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom rekativne snage u mreži RB „Kolubara“, 2012. (učešće u projektu)
 3. Primena prenaponske zaštite prenosnih nadzemnih vodova u cilju smanjenja broja kvarova usled atmosferskih prenapona, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2012. (učešće u studiji)
 4. Smarter Grid, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji) 
 5. Ekspertski sistem za ekološki prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uređajima tipa split sistem, naručilac studije: "AVALON PARTNERS" Д.О.О., 2018. (učešće u studiji) 
 6. Upotreba električnih vozila u distributivnim preduzećima, naručilac studije: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД, 2018. (učešće u studiji) 
 7. Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i održavanju kljucne elektroenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora), naručilac studije:ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД, 2018. (rukovodilac studije) 
 8. Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom, naručilac studije: "Comel" D.О.О., 2019.-2020. (rukovodilac studije) 
 9. Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pančevo, naručilac studije: "SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA" D.О.О., 2020. (rukovodilac studije) 

Doktorska disertacija

 1. Monitoring i dijagnostika stanja razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2018.

Master rad

 1. Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2011.

Nagrade i priznanja

 1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2007-2009. godinu
 2. Druga nagrada Francusko - Srpske privredne komore na konkursu „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“ za 2011. godinu
 3. Najbolji rad u okviru STK 2 na CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2016.
 4. Najbolji rad u okviru STK C4 na CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, 2019.
 5. Godišnja nagrada Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju za 2018. godinu, Beograd, 2019.

Podaci o društvenim delatnostima

 1. Sekretar Katedre za elektroenergetske sisteme
 2. Sekretar STK C4 CIGRE Србија
 3. Predsednik STK C4 CIGRE Србија
 4. Potpredsednika Sportskog društva „Električar“
Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava
Nastava nije definisana!
Članci

Летња пракса у компанији Elnos Group

04.07.2023

Компанија Elnos Group позива студенте 3. године Електротехничког факултета, смер енергетика, да се пријаве на Конкурс за летњу праксу у нашој компанији. Концепт летње праксе прати примере и обилазак актуелних пројеката. Пракса ће бити организована у задњој недељи јула и првој недељи августа, и то једна недеља праксе ("теоријског дела") обавиће се у Бања Луци, а друга у Београду, као и поменути обилазак пројеката. Са једне стране, студенти ће имати прилику да виде како изгледа изградња, испитивање и пуштање у рад сложених електроенергетских објеката, а са друге стране имаће прилику да се упознају и повежу са својим колегама са других универзитета, као и са неким од професионалаца из компаније.  Пријавите се на hr@elnosgroup.com до 14.07.2023.

Конкурс праксе можете погледати овде.
Програм летње праксе можете погледати овде. 

\"\"

20. rođendana Schneider Electric-a

07.04.2022

Povodom 20. rođendana Schneider Electric-a, 19.4., sa početkom u 11h, u zgradi
Tehničkih fakulteta u Beogradu organizujemo predavanje na temu “Održivost i šta
ostaje posle nas?”. Kao kompanija koja se već godinama nalazi među najodrživijim 
kompanijama u svetu,
Schneider Electric će ovom prilikom predstaviti kako primenjuje ideju održivosti na
razne sfere poslovanja, i kako je održivost implemetirana u rešenja i proizvode.
Predavanje je namenjeno studentima ETF-a, Arhitektonskog, Mašinskog i Građevinskog
fakulteta, kao i svim studentima koje zanima tema održivosti u tehničkim rešenjima.
Nakon predavanja, očekuje vas mini sajam rešenja kao i rođendansko zaslađenje 😊
Vidimo se!

Novi oglasi za posao u EMS AD

14.03.2022

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije objavilo je javni poziv za 19 radnih mesta za koja tražimo 21 izvršioca. Ukoliko ste zainteresovani, ili znate nekoga kome je potreban posao u jednoj od najboljih energetskih kompanija u državi i regionu, pogledajte na sajtu www.ems.rs

Oglašeni poslovi su u organizacionim jedinicama Prenos, Upravljanje i tržište, Investicije i razvoj i Informaciono komunikacione tehnologije, a potrebni su radnici u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Zrenjaninu i Srbobranu. Ukoliko želite da postanete deo tima, a ispunjavate navedene uslove, potrebno je da dostavite CV elektronski, putem sajta Infostud, ili putem pošte Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: .Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, do isteka datog roka

\"\"

Predavanje: Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima – izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane

21.05.2021

U ponedeljak 24.5. u 17h u sali 65 Dr Vladimir Šiljkut, dipl.inž.el., Šef Službe za pripremu novih ulaganja u TE, HE i OIE u JP EPS održaće  predavanje na temu "Dekarbonizacija elektroenergetskih sistema zasnovanih na fosilnim gorivima –  izazovi, mogućnosti i uloga učešća potrošačke strane". 

CIGRE 2021

08.02.2021

35. саветовање CIGRE Србија одржаће се од 03. до 07. октобра 2021. године. За студенте ауторе радова ће бити обезбеђено присуствовање саветовању. Важни датуми су следећи:

1. Пријава радова (наслова и кратког садржаја рада) се врши преко електронског обрасца са интернет портала CIGRE Србија (http://www.cigresrbija.rs/savetovanja.html) до 22. марта 2021.

2. Обавештење о прихватању пријава радова (наслова и кратког садржаја рада), са Упутством за писање радова и Обрасцем-изјавом о ауторским правима, аутори ће добити до 05. априла 2021.

3. Предаја радова до 10. јуна 2021.

4. Рецензије радова до 10. јула 2021

5. Коначне верзије радова и извештаји стручних известилаца до 15. августа 2021. године.

\"\"

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!