Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Mileta Žarković, asistent
Kabinet:
79
Telefon:
Lokal:
79
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Mileta Žarković rođen je 27.07.1987. godine u Kruševcu. Osnovnu školu završio je u Aleksandrovcu. Potom je pohađao Matematičku gimnaziju u sklopu Gimnazije Kruševac koju je uspešno završio kao nosilac diplome “Vuk Stefanović Karadžić“. Učestvovao je na takmičenjima iz fizike i matematike, a od nagrada posebno se izdvajaju treća nagrada na Republičkom i Saveznom takmičenju iz fizike u trećoj godini srednje škole.

 Na osnovu tih diploma upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2006. godine bez polaganja prijemnog ispita. Na Elektrotehničkom fakultetu izabrao je Odsek za energetiku, a zatim i Smer za elektroenergetske sisteme, gde je svake godine proglašen za najboljeg studenta u generaciji. Dana 02.07.2010. godine završio je osnovne akademske studije na studijskom programu Osnovne akademske studije Elektrotehnika i računarstvo, modul Energetika - smer Elektroenergetski sistemi, u trajanju od četiri godine, sa prosečnom ocenom 9,46. Sve vreme studija je član rukometne ekipe sportskog društva Električar.

Tokom četvrte godine studija postao je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Uradio je tromesečnu praksu u Javnom preduzeću Elektromreža Srbije, Pogon prenosa Beograd, Služba eksploatacije i služba zaštite. Master akademske studije, smer Elektroenergetski sistemi, upisao je 2010. godine. Drugu nagradu Francusko - Srpske privredne komore na konkursu „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“ osvojio je 2011. godine.

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu, smer za elektroenergetske sisteme, upisao je 2010. godine. U toku master studija ostvario je prosečnu ocenu 10,00. Master studije je završio 05.11.2011. godine sa ocenom 10 na odbrani master rada na temu „Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije“. Mentor prilikom izrade master rada je bio prof. dr Zlatan Stojković.

Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija pod mentorstvom profesora Zlatana Stojković. Od 2012. je podpredsednik Sportskog udruženja Električar.  Od 8.2.2015. godine je sekretar Studijskog komiteta C4 – Tehničke performanse EES CIGRE Srbija. 

Reference


1 Radovi publikovani u međunarodnim časopisima

1.      Žarković M., Stojković Z. : "Artificial intelligence based thermographic approach for high voltage substations risk assessment", IET Generation, Transmission & Distribution Vol. 9, Issue 14, p. 1935-1945, November 2015.

2.      Šošić D., Žarković M., Dobrić G. : "Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks“, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 9, Issue 3,p. 267-275., February 2015.

3.      Žarković M.,Šošić D., Dobrić G. : "Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia", Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 6, Issue 1, January 2014.

4.      Žarković M., Stojković Z. :"Fuzzy logic and artificial neural network based thermography approach for monitoring of high voltage equipment",International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 52, Issue 1, p. 81-96, February 2015.

5.      Žarković M., Škokljev I. : "Energy economy in regulated and market based power system: case study in Serbia",Turkish Journal of Electric Engineering & Computer Sciences, Vol. 23, Issue 6, p. 1536-1546, 2015.

6.      Babić I., Đurišić Ž., Žarković M. : "Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses",Renewable and Sustainable Energy (JRSE), Vol. 7, July 2015.

2 Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih i regionalnih konferencija

               1.      Dobrić G., Žarković M., Đurišić Ž. : "Fuzzy based computational efficiency for optimal wind farm layout design", Renewable                          Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013

2.      Žarković M.,Škokljev I., Kovačević B.,Dobrić G. : "Renewable energy generation efficiency and market effects in Serbian power system", Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), International Conference on. IEEE, Madrid, Spain, October 2013, pp. 64-69.

3.      Žarković M., Stojanović Z. : "Modified algorithm for directional earth-fault protection without voltage inputs", PowerTech, 2015, IEEE, Eindhoven, Holland, July 2015.

4.      Babić I., Žarković M. : "Distribuirana proizvodnja električne energije sa primerom vetroagregata", Energija, Ekologija, Ekonomija br.3-4 mart 2013. str. 259-264.

5.      Žarković M., Stojković Z. : "Automatizacija termovizijskog postupka u monitoringu i dijagnostici elemenata prenosne mreže", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-2-5, Mart 2012, p.139-143.

6.       M. Žarković, J. Mikulović, Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 208-213, 2012.

7.      Žarković M., Đurišić M. : "Dinamičko naprezanje sabirnica u razvodnim postrojenjima",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref.ENS-2-1, Mart 2013, p.142-147.

8.      Žarković M., Radojević Z. : "Procena pouzdanosti napajanja distributivne mreže",Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-5, Mart 2014, p.81-85.

9.      Žarković M., Stojković Z. : "Primena mape rizika u planiranju održavanja elemenata elektroenergetskog sistema", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Vol. 14, Ref. ENS-1-1, Mart 2015, p.84-88.

10.  Žarković M., Savić M. : "Analiza parametara udarnog naponskog generatora",31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-04, Zlatibor, 26 – 30. maj 2013.

11.  Žarković M., Savić M., Dobrić G. : "Tehno - ekonomska analiza primene odvodnika prenapona na vodovima",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-01, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

12.  Stojković Z., Žarković M., Rajić T. : "Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

13.  Stojković Z., Rajić T., Žarković M. : "Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi",32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-08, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.

14.  J. Krstivojević, M. Žarković : "Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži",9. Savetovanje CIRED Srbija, STK 1 / EC 1:, R-1.15., Vrnjačka Banja, 22.-26. Septembar 2014.

                 15.  Darko Šošić, M. Žarković, Goran Dobrić: Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane                         proizvodnje, Energetika 2016, broj 1-2, mart 2016.

                 16.  Т. Rajić, Ј. Мikulović, M. Žarković, Darko Šošić, Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode                                   minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268-274, Mar, 2016.

17.  M. Žarković, D. Šošić, ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016.

18.   D. Kotur, М. Žarković, Neural Network Models for Electricity Prices and Loads Short and Long – Term Prediction, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications EFEA 2016, Belgrade, Sep, 2016.

19.   М. Savić, R. Kovačić, M. Žarković, M. Mijović, M. Banjanin, Problem zaštite 35 KV postrojenja sa izolovanom neutralnom tačkom u planinskom području od prenapona, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2016.

20.   B. Škrbić, M. Žarković, Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije, XV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, 2016.

 

3 Nagrade i priznanja

3.1 Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2007.,  2008. i 2009. godinu

3.2 Druga nagrada Francusko - Srpske privredne komore na konkursu „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“ za 2011. godinu

3.3 Najbolji rad u okviru STK 2 na CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2016.

4 Master rad

1.1 Automatizacija termovizijskog postupka za monitoring i dijagnostiku elemenata prenosne mreže Srbije, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2011.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava
Nastava nije definisana!
Članci

Stručna ekskurzija DMS NS - Polazak 16.12.2016. u 8:50 ispred ETF-a

25.11.2016

Spisak studenata master studija modula Elektroenergetski sistemi koji putuju na jednodnevnu stručnu posetu Schneider Electric DMS-u iz Novog Sada možete videti ovde. Polazak je u  petak 16.12.2016 u 9h ispred zgrade ETF-a. Mole se studenti da dođu 10 minuta ranije. 

Elektrijada 2015

01.06.2015

Na takmičenju studenata elektrotehnike, ELEKTRIJADA 2015 - Bečići, studenti Smera za elektroenergetske sisteme su ostvarili izvanredne rezultate.

Takmičeći se u dve naučne discipline, Analiza elektroenergetskih sistema i Obnovljivi izvori energije, u konkurenciji od 10 ekipa (30 takmičara) naši studenti su osvojili PRVO i DRUGO mesto u ekipnoj konkurenciji, kao i PRVO i DRUGO  mesto u pojedinačnoj konkurenciji.

\"\"

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!