Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Elementi EES
Šifra predmeta:
19E023EES
Godina:
III godina
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Kratak sadržaj kursa:

UVOD: Podela elektroenergetskih sistema, Mogući načini prenosa električne energije, Elementi elektroenergetskog sistema.

SISTEMI ZA PRENOS ENERGIJE JEDNOSMERNOM STRUJOM: Monopolarni, bipolarni, homopolarni i multipolarni sistemi. Ekonomičnost prenosa energije jedonosmernom strujom, Reaktivna snaga u kolu jednosmerne struje.

MEHANIČKI PRORAČUN NADZEMNOG VODA: Provodnici nadzemnih vodova, Klimatski uslovi merodavni za proračun dalekovoda, Mehanička naprezanja provodnika, Jednačina linije provodnika, Jednačina promene stanja provodnika, Ugib  provodnika, Proračun zateznog polja, Mehanička sigurnost provodnika, Montaža provodnika, Vibracije provodnika, Galopiranje provodnika, Raspored provodnika i zaštitne užadi u glavi stuba, Zaštitna zona zaštitne užadi. Izolatori. Mehaničko i električno dimenzionisanje izolatora za nadzemne vodove. Ovesna oprema. Stubovi za nadzemne vodove. Izbor stubova. Mehanička opterećenja stubova.

ELEKTRIČNI PARAMETRI NADZEMNOG VODA: Pogonska i nulta aktivna otpornost trofaznih vodova, Induktivnost petlje fazni provodnik zamlja, Pogonska i nulta induktivnost trofaznih vodova, Pogonska i nulta podužna kapacitivnost trofaznih vodova, Pognski i nulti parametri paralelnih i dvostruko vođenih dalekovoda, Specifična otočna aktivna otpornost i podužna aktivna odvodnost, Korona, Indukovana podužna elektromotorna sila u paralelnim vodovima, Proračun simetričnih ustaljenih prostoperiodičnih režima nadzemnih vodova, Karakteristični režimi nadzemnog voda sa raspodeljenim parametrima, Ekvivalentna П, Т i Г šema voda.Ugaone karakteristike voda,

ENERGETSKI TRANSFORMATOR: Podele energetskih transformatora, Zamenska šema i parametri trorfaznih transformatora za ustaljene simetrične i asimetrične režime, Tronamotni transformatori, Autotransformatori, Skalarni i kompleksni koeficijent transformacije trofaznih transformatora, Transformatori sa promenljivim prenosnim odnosom transformacije, Prenošenje struje kvara kroz transformator, Prenošenje viših harmonika struje kroz energetski transformator.

SINHRONI GENERATOR: Konstrukcija hidrogeneratora i turbogeneratora, Princip rada, Zamenska šema i parametri za simetrične i asimetrične ustaljene režime rada, Vektorski dijagram napona, struja i snaga sinhronih generatora za različite režime rada, Ugaone karakteristike sinhronih generatora, Statička stabilnost, Pogonska karta.

 

Ispit:

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Na pismenom delu polažu se četiri računska zadatka. Na usmenom delu polaže se test i teorijska pitanja.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

segmentiranje provodnika

sabirnice.doc | Veličina fajla: 210 KB | Preuzmi fajl

Zatezno polje

zatezno polje.doc | Veličina fajla: 230.5 KB | Preuzmi fajl

Правила полагања испита 2023.

pravila polaganja 2023.doc | Veličina fajla: 31.5 KB | Preuzmi fajl

Списак теоријских питања 2023.

Usmeni EES _spisak pitanja 2023.doc | Veličina fajla: 710 KB | Preuzmi fajl

Prenos elektricne energije jednosmjernom strujom

EEES HVDC 2020.ppt | Veličina fajla: 5.26 MB | Preuzmi fajl

Uvod 2020

EEES Uvod 2020.ppt | Veličina fajla: 5.04 MB | Preuzmi fajl

HVDC2

HVDC2.docx | Veličina fajla: 438.68 KB | Preuzmi fajl

HVDC1

HVDC1.docx | Veličina fajla: 151.89 KB | Preuzmi fajl

EES Testovi

ees testovi.zip | Veličina fajla: 1.74 MB | Preuzmi fajl

Zadaci II kolokvijum decembar 2014

II kolokvijum decembar 2014.pdf | Veličina fajla: 144.42 KB | Preuzmi fajl

I kolokvijum 2014/2015

Zadaci I kolokvijum 201415.doc | Veličina fajla: 374.5 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2013/2014

JUN ispit 2014.doc | Veličina fajla: 40.5 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2013/2014

JUL ispit 2014.doc | Veličina fajla: 36 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2013/2014

Septembar ispit 2014.doc | Veličina fajla: 31 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2013/2014

Јануар ispit 2014.doc | Veličina fajla: 31 KB | Preuzmi fajl

Ispit 2013/2014

Februar ispit 2014.doc | Veličina fajla: 41 KB | Preuzmi fajl

Mehanicki proracun 2020

MEHANICKI PRORACUN 2020.ppt | Veličina fajla: 12.72 MB | Preuzmi fajl

Elektricni parametri nadzemnih vodova - zadaci

zadaci elektric...ametri voda.pdf | Veličina fajla: 640.8 KB | Preuzmi fajl

Mehanicki proracun

meh pror 2009.pdf | Veličina fajla: 661.75 KB | Preuzmi fajl

Energetski Transformator

ees3.pdf | Veličina fajla: 591.82 KB | Preuzmi fajl

Sinhroni Generator

ees4.pdf | Veličina fajla: 449.85 KB | Preuzmi fajl

Ispitni zadatak

Zadatak el proracun.doc | Veličina fajla: 83.5 KB | Preuzmi fajl

Kolokvijum 1 - ispitni rokovi

ees kol 1 primeri.zip | Veličina fajla: 206.93 KB | Preuzmi fajl

ROKOVI

rokovi.zip | Veličina fajla: 7.16 MB | Preuzmi fajl

Rok+resenja

resenja zadataka.pdf | Veličina fajla: 140.9 KB | Preuzmi fajl