Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Estimacija stanja elektroenergetskih sistema i SCADA sistemi
Šifra predmeta:
19M021ESE
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu


  • Ciljevi izučavanja predmeta         

Upoznavanje studenata sa koncepcijama SCADA sistema za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EES) kao celinom i i njegovim strukturnim celinama. Uvođenje u problematiku estimacije stanja i parametara EES. Upoznavanje sa konceptima upravljanja distributivnim EES.


  • Ishodi učenja (stečena znanja)  

Osposobljavanje studenata za primenu i korišćenje upravljačkih sistema i struktura namenjenih elektroenergetskim sistemima.


  • Sadržaj teorijske nastave             

SCADA funkcije. Hijerarhijska organizacija sistema za nadzor i upravljanje. Dispečerski centri. Komunikacioni protokoli u elektroprivredi. Estimacija stanja i parametara u EES. Osobenosti estimacije stanja distributivnih mreža. Metode robusne estimacije. Optimalno operativno planiranje srednjenaponskih distributivnih mreža uz uvažavanje kriterijuma sigurnosti.


  • Sadržaj praktične nastave       

Demonstracija i rad na postojećim mernim uređajima. Praktična realizacija jednostavnijih mernih sistema, zavisno od raspoloživih materijalnih mogućnosti. Samostalne vežbe u laboratoriji. Razvoj softvera za merno upravljačke sisteme. Moguće raditi na razvoju novog softvera za ovu oblast.


  • Literatura

  1. N. A. Mijušković, "Estimacija stanja EES", EPS Beograd, Beograd, 2001.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!