Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Inteligentne elektroenergetske mreže
Šifra predmeta:
13M021IEM
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta 

Osposobiti studente da projektuju i da optimalno upravljaju sa inteligentnim elektroenergetskim mrežama. Pri tome se koriste komponente i tehnologije neophodne u vođenju inteligentnih mreža.      

Osposobljenost studenata za projektovanje i eksploatisanje inteligentnih mreža.

Sadržaj nastave        

Struktura inteligentnih mreža sa osobinama energetskog, upravljačkog, računarskog i komunikacionog podsistema. Tokovi snaga, mernih i kontrolnih signala i informacija. Integracija distribuiranih izvora, skladišta energije, el. automobila, inteligentnih uređaja kod potrošača... Upravljanje potrošnjom, senzori, mikromreže i unapređeni softverski alata.  Ekonomska analiza int. mreža.  

U okviru vežbi, studenti će biti upoznati sa praktičnim problemima projektovanja i upravljanja inteligentnim elektroenergetskim mrežama. Rešavaju se zadaci sa primerima primerenim kvantifikaciji fizičkih problema. U cilju osposobljavanja studenata za optimalno projektovanje inteligentnih mreža, za optimalno upravljanje potrošnjom u prisustvu distribuiranih izvora i sistema za skladištenje električne energije, studenti će u sklopu metoda prilagođenih primenama u inteligentnim mrežama, biti upoznati i sa aktuelnim metodama optimizacije i prognoze na bazi veštačke inteligencije.

Literatura

  1. Clark W. Gellings The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Press, 2009.
  2. Peter Fox Penner SMART POWER Climate Change, the Smart Grid, and the Future of Electric Utilities, Island Press, 2010.
  3. Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity Networks of the Future, ETP SG, 2010.
  4. Mission of the Task Force for the Implementation of the Smart Grids into European Internal Market, TF SG, 2009.
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!