Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja
Šifra predmeta:
13M021MID
Godina:
Master studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Doc. dr Mileta Žarković, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Ciljevi kursa: 

Upoznavanje studenata sa najvažnijim metodima monitoringa i dijagnostike elemenata visokonaponskih postrojenja. Uporedjenje postojećih i novo-formiranih postupaka za monitoring i dijagnostiku. Osposobljavanje studenata za izbor odgovarajućih metoda i tehnika za odredjivanje stvarnog stanja visokonaponske opreme i sistema, neophodnih za njihovo pouzdano korišćenje i upravljanje resursima.

Sadržaj kursa:

Uvod. Pregled monitoringa stanja. Dobit od monitoringa stanja. Monitoring visokonaponske opreme: koje parametre bi trebalo nadzirati? Kontinualni ili periodični monitoring. Informacije neophodne za pouzdano korišćenje visokonaponske opreme i upravljanje resursima.

Optičke tehnike za monitoring visokonaponske opreme. Uporedjenje postojećih i novoformiranih senzorskih sistema. Primeri optičkih senzora za monitoring visokonaponskih sistema.

Monitoring parcijalnih pražnjenja gasom izolovanih postrojenja. Fizika parcijalnih pražnjenja. Zahtevi sistema za merenje parcijalnih pražnjenja. Primeri merenja parcijalnih pražnjenja.

Inteligentni sistemi za monitoring. Karakteristike. Primeri. Napredni dijagnostički metodi, softverski alati i primenljivost

Metodi predavanja:

30 časova predavanja + 20 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 20 časova za izradu domaćih zadataka. Ukupno 70 časova samostalnog učenja, vežbanja i izrade domaćih zadataka.

Literatura:

H.M.Ryan, “High voltage engineering and testing”, 2nd Edition, IEE Publishing London, p.728, 2001.

A. Haddad and D.F. Warne, “Advances in high voltage engineering”, IEE Publishing London, p.647, 2004.

CIGRE Brochure No.167, Working Group 13.09, “User guide for the application of monitoring and diagnostic techniques for switching equipment for rated voltages of 72.5 kV and above”, Paris, 2000.

Metodi ocenjivanja:

Redovno pohađanje kursa (10%), usmeni ispit (50%) i domaći zadaci (40%). Za polaganje ispita neophodno je imati 55% poena.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi

Rezultati ispita, februar 2012.

rezultati MID, februar 2012.pdf | Veličina fajla: 100.86 KB | Preuzmi fajl

Rezultati ispita, januar 2012.

rezultati, januar 2012..pdf | Veličina fajla: 110.08 KB | Preuzmi fajl