Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Planiranje rada elektroenergetskih sistema u interkonekciji
Šifra predmeta:
19D021PRE
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Aleksandar Savić, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta

Upoznavanje sa kratkoročnim načinom planiranja rada i srednjeročnim planiranjem razvoja EES, proračunima tokova snaga i analizama sigurnosti koje se svakodnevno vrše u okviru ENTSO-E i onih koji se sprovode u svrhu izrade srednjeročnih planova razvoja. Uvod u programske pakete i formate podataka koji se koriste za proračune tokova snaga i kratkih spojeva i analize rada EES u okviru ENTSO-E.

 

Sadržaj nastave

Razmena modela EES u okviru ENTSO–E. Konverzija formata i spajanje modela. Kriterijum sigurnosti. Definicije TTC, NTC, TRM, NTF, TTF, AAC i ATC. Proračun TTC, NTC, TRM i ATC. Programski paketi za analizu rada EES. Programi razmena u interkonekciji. Paralelni tokovi snaga. Stvarni tokovi snaga i programi razmena. Alokacione procedure. Dodela prekograničnih kapaciteta putem eksplicitne aukcije.

 

Literatura

1. Xi-Fan Wang, Younhua Song, Malcom Irving, Modern Power Systems Analysis, Springer, 2008.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!