Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Aleksandar Savić, vanredni profesor
Kabinet:
16A
Telefon:
+381 11 3218-402
Lokal:
402
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Aleksandar S. Savić rođen je 23.7.1970. godine u Ljuboviji gde je stekao osnovno obrazovanje. Srednju školu je završio u Srebrenici (Republika Srpska) i tako stekao zvanje tehničara elektrotehnike. Sve razrede osnovne i srednje škole završio je sa odličnim uspehom i sa najvišim ocenama. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisao je 1989. godine i posle odsluženog vojnog roka 1990. godine otpočeo sa studijama. Diplomirao je 1995. godine na Energetskom odseku kao prvi u generaciji sa prosečnom ocenom 9,27 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Od strane Elektrotehničkog fakulteta nagrađen je kao student generacije Energetskog odseka 1995. godine. Postdiplomske studije na profilu Elektroenergetske mreže i sistemi upisao je 1995. godine. Sve predviđene predmete položio je sa visokim ocenama. Magistarsku tezu pod naslovom “Planiranje razvoja distributivnih mreža kombinatornom metodom” odbranio je 16.11.1999. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Izbor tipa, lokacije i parametara fleksibilnih regulacionih uređaja u elektroenergetskim sistemima primenom višekriterijumske optimizacije”, odbranio je 11.6.2013. godine na istom fakultetu.

Od oktobra 1995. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu, a 14. novembra iste godine izabran je u zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za Elektroenergetske sisteme, a 12.1.2000. godine izabran je u zvanje asistenta. Na istoj Katedri izabran je u zvanje docenta 18.11.2013. godine.

U dosadašnjem radu na fakultetu bio je angažovan u nastavi iz predmeta Analiza elektroenergetskih sistema 1 i 2, Planiranje elektroenergetskih sistema, Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Praktikum iz Analize elektroenergetskih sistema i Kablovska tehnika. Takođe je učestvovao u izvođenju laboratorijskih vežbi iz više predmeta. Pored nastavnih aktivnosti učestvovao je u izradi više studija, elaborata i naučnih projekata. Koautor je jednog udžbenika, dva rada publikovana u međunarodnom časopisima, četiri rada publikovana na međunarodnim konferencijama i više radova publikovanih na domaćim konferencijama. Kandidat je učestvovao i u organizaciji međunarodnog savetovanja Energetika.

U studentskim anketama za svoj rad u nastavi dobijao je vrlo visoke ocene. Dobitnik je Povelje Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u znak priznanja i zahvalnosti za neprekidan 15-godišnji uspešan rad na Fakultetu. 

Reference

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima


1. Savić, A., Stefanov, P.:New Method for Optimal Location and Parameters Setting of UPFC Devices Using Multi-Criteria Optimization, International Review Of Electrical Engineering – IREE, Vol.7, No.4, pp.5051-5060, 2012(IF 1.364) (ISSN 1827-6660), M22.

2. Aleksandar Savić, Željko Đurišić, Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants, Applied Energy, Volume 134, 1 December 2014, Pages 114-124.


Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


1. M. Pantoš, K. Kosorić,A. Savić, D. Paravan, R. Golob, F. Gubina,I. Škokljev, “Market Splitting as a Tool for Congestion Prevention”, 4th Balkan Power Conference, Sarajevo, 2004, М33.

2.Savić, A., Stefanov, P., Rajaković, N.: Optimal Location of UPFC Devices Using Multi-Objective Optimization, MEDPOWER Conference, Nov. 2008, М33.

3. Predrag Stefanov, Aleksandar Savić, Goran Dobrić, Power System Optimization Using Parallel Scenario Algorithm, ENERGYCON 2014 • May 13-16, 2014 • Dubrovnik, Croatia.

4. P. Stefanov, A. Savić, G. Dobrić, “ Development and operation planning of power systems by comparing scenarios during multi-objective optimization“, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Paper ID 164, Antalya, Turkey, October 25-29, 2014.

5. Mohamed Jannat, Aleksandar Savić, Jamal Abdulmalek, “ Using of Genetic Algorithms (GAs) to find the optimal power flow Case study (the 23 bus Serbian system) “, 2nd International Conference on Automation, Control, Engineering & Computer Science, March 2015, Tunisia.


Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija

 


1. Nikola Rajaković, Nebojša Arsenijević, Aleksandar Savić, Predrag Tepavčević, “Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja”, JUKO CIGRE Studijksi Komitet 31 – Distributivne mreže, Aranđelovac, 23-26.9.1996, М63.

2. Aleksandar Savić, Ivan Škokljev, Predrag Tepavčević, DCMAT – proračun tokova snaga u MATLAB okruženju”, IT '97, Žabljak, mart, 1997, М63.

3. Nikola Rajaković, Aleksandar Savić, Predrag Tepavčević, Nebojša Arsenijević, “Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima”, XLI Etran, Zlatibor, jun, 1997, М63.

4. Ivan Škokljev, Nikola Rajaković, Branko Kovačević, Nebojša Arsenijević, Aleksandar Savić, “Proračun tokova snaga u okruženju savremenih programskih alata”, SYMOPIS 97, Bečići, oktobar, 1997, М63.      

5. Aleksandar Savić, Nikola Rajaković, “Planiranje razvoja nadzemnih distributivnih mreža kombinatornom metodom ”, CIRED, Herceg Novi, 26-29, Septembar, 2000, М63.

6. Aleksandar Savić, Nikola Rajaković, ”Primena evolutivne optimizacione metode na problem optimalne lokacije baterija kondenzatora u distributivnim mrežama”, Energetika 2005, Zlatibor, М63.

7. Aleksandar Savić, Željko Đurišić,Nikola Rajaković, “Optimalno pozicioniranje vetrogeneratora u okviru farme vetrogeneratora uz uvažavanje “Wake efekta”, Međunarodno savetovanje Energetika 2010, Zlatibor, М63.

8. Aleksandar Savić, Željko Đurišić, “Optimalno lociranje SVC uređaja za kontrolu kolebanja napona u distributivnim mrežama sa disperzovanim obnovljivim izvorima energije”, 31. Savetovanje CIGRE, Zlatibor, 2013, М63.

9. Aleksandar Savić, Primena višekriterijumske optimizacije za optimalno lociranje SVC uređaja u distributivnoj mreži sa obnovljivim izvorima energije, SYMOPIS 2013, Zlatibor, septembar 2013, M63.

10. Mohamed Jannat,Aleksandar Savić, “Proračun optimalnih tokova snaga primenom genetičkog algoritma”, Međunarodno savetovanje Energetika 2015, Zlatibor, М63.

11. Aleksandar Stojadinović,Aleksandar Savić, Predrag Stefanov, “Primena PSO algoritma za rešavanje problema optimalnih tokova snaga sa više kriterijumskih funkcija”, Međunarodno savetovanje Energetika 2015, Zlatibor, М63.


Radovi publikovani u časopisima nacionalnog značaja


Savić, A., Stefanov, P.: Planiranje razvoja prenosne mreže Republike Srbije ugradnjom FACTS uređaja, Energija, pp. 331-340, Broj 3-4, Godina XV, Mart 2013, ISSN br. 3554-8651, М51.


Projekti i studije


1. Nikola Rajaković, Saša Minić, Aleksandar Savić, Planiranje distributivnih mreža, Studija rađena za Elektroprivredu Srbije, 2000.

2. Nikola Rajaković, Aleksandar Savić, Saša Minić, Predrag Stefanov, i dr., Proračun gubitaka snage i energije na području distriburtivnih preduzeća Republike Srpske, Studija rađena za Elektroprivredu Republike Srpske, 2002.

3. Razvoj i primena savremenih metoda i uređaja u cilju smanjivanja operativnih troškova EES kao i cilju racionalnog korišćenja električne energije, strateški projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 1998-2000. god. (učesnik u izradi projekta)

4. Planiranje razvoja distributivne srednjenaponske mrežena području opštine Bileća, elaborat rađen za potrebe distributivnog preduzeća opštine Bileća, Republika Srpska.

5. Utvrđivanje veličine i strukture gubitaka električne energije u distributivnim i industrijskim mrežama i iniciranje mera za njihovo sniženje, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2003-2004. god. (učesnik u izradi projekta)

6. Upravljanje vršnim opterećenjem u komunalnim sistemima gradova, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2002-2004. god. (učesnik u izradi projekta)

7. Obnovljivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistem Srbije, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2008-2010. god. (učesnik u izradi projekta)

8. Inteligentne energetske mreže, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, 2011-2014. god. (učesnik u izradi projekta) 

Literatura

100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema

Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Savić Aleksandar, “100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema”, Elektrotehnički fakultet Beograd, Beograd, 2002.

Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
 2. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe)
 3. Praktikum – Laboratorijske vežbe iz EES-a (laboratorijske vežbe)
 4. Analiza elektroenergetskih sistema 1 (vežbe) 
 5. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (vežbe)
 6. Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema (vežbe, laboratorijske vežbe)
 7. Tehnika visokog napona (laboratorijske vežbe)
 8. Relejna zaštita (laboratorijske vežbe)
 9. Kablovska tehnika (predavanja)
 10. Planiranje EES-a (vežbe)

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Analiza elektroenergetskih sistema 2 (vežbe) 
 2. Eksploatacija EES-a (vežbe)

Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Planiranje rada Elektroenergetskih sistema u interkonekciji
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!