Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Optimalno planiranje elektroenergetskih sistema
Šifra predmeta:
13D021OP
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Ivan Škokljev, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Planiranje i eksploatacija u tradicionalnom, vertikalno integrisanom elektroenergetskom sistemu, u funkciji su udovoljenja potrošnji. Elektroenergetski sistemi u svetu poseduju veliko stručno znanje u ovoj oblasti. Sa uvođenjem deregulacije i tržišta električne energije u svakodnevnu praksu, pojavljuju se raznorodni entiteti koji preuzimaju neke od pređašnjih funkcija elektroenergetskog sistema. Tako, TSO (Transmission System Operator)  upravlja prenosnom mrežom, IPPs (Independent Power Producers) grade, poseduju i upravljaju elektranama. Sa tačke gledišta tradicionalnog, vertikalno integrisanog sistema, ovi entiteti su bili podložni centralnom, optimalnom planiranju jedinstvenog elektroenergetskog sistema. U novom, deregulisanom okruženju, ovi entiteti se, u planiranju, sagledavaju sa stanovišta aset menadžmenta (Asset Management), analize investicija, menadžmenta rizika. Osnovno, novi učesnici (igrači) na tržištu, treba da razumeju i da naučesu(Transmission System Operator) (Independent Power Producers) grade, poseduju i upravljaju elektranama. Sa tačke glediš(Asset Management), analize investicija, menadžmenta rizika. Osnovno, novi učesnici (igrači) na tržiš tradicionalne funkcije planiranja elektroenergetskog sistema, da bi mogli pravilno da ispunjavaju svoje zadatke.

Literatura

1) A. Mazer, "Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets", IEEE Press, John Wiley and Sons, 2007, USA

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!