Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija
Šifra predmeta:
19D021DS
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Darko Šošić, vanredni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Sadržaj predmeta

Formulacija složenih inženjerskih problema u praksi distributivnih sistema. Otvorena pitanja u planiranju i eksploataciji savremenih distributivnih sistema. Savremene tehnike za raspodelu snaga u distributivnim sistemima sa primenama na proračune sigurnosti, estimacije stanja, minimizacije gubitaka. Modelovanje u normalnim i poremećenim stanjima. Optimalno planiranje razvoja distributivnih sistema. Prognoza opterećenja. Optimalna eksploatacija distributivnih sistema. Automatizacija distributivnih sistema, rekonfiguracija i obnavljanje pogona. Upravljanje potrošnjom, direktno i indirektno i koncept minimizacije troškova pogona. Optimizacija reaktivnih bilansa i optimalni naponski profili. Problemi kvalieta električne energije.

Preporučena literatura

1.N. Rajaković, D. Tasić, G. Savanović: "Distributivne i industrijske mreže", Beograd, Akademska misao, 2004.

2. Abdelhay A. Sallam, O.P. Malik: " Electric Distribution Systems", IEEE, Wiley, 2011.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja uz individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.

Način provere znanja i ocenjivanja

Ispit se polaže izradom seminarskog rada i kroz dve kontinualne provere ili integralno. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocenjivanje studenata, ocena se zaključuje na osnovu seminarskog rada, kontinulanih provera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!