Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Kvalitet električne energije
Šifra predmeta:
13E024KEE
Godina:
IV godina
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, vanredni profesor
Bojana Škrbić, asistent
Web site predmeta:

O predmetu

Sadržaj predmeta

Značaj kvaliteta električne energije u savremenom elektroenergetskom sistemu. Poremećaji i pokazatelji kvaliteta električne energije, pregled standarda. Posledice narušavanja kvaliteta električne energije. Uticaj distribuirane proizvodnje na kvalitet električne energije. Uređaji za povećanje kvaliteta električne energije (Custom Power devices). Monitoring kvaliteta električne energije. Obrada mernih signala. Definicije snaga u sistemima sa nesinusoidalnim naponima i strujama. Izvori viših harmonika u sistemu. Modelovanje izvora viših harmonika. Proračun harmonijskih tokova snaga. Redukcija i eliminacija viših harmonika u sistemu (pasivni i aktivni filtri). Problemi rezonancije u elektroenergetskim mrežama. 

Nastava će biti organizovana kroz predavanja (2 časa nedeljno), računske vežbe (2 časa neparnim nedeljama) i laboratorijske vežbe. Laboratorijske vežbe će biti organizovane u posebnim terminima u dogovoru sa studentima.

 

Način polaganja ispita

Studenti mogu da izaberu da ispit polože kroz:

-          pismeni ispit, koji se sastoji iz teorijskih pitanja (60%) i računskih zadataka (40%)

ili

-          seminarski rad sa odbranom.

 

Literatura

[1] A. Tokić, V. Milardić, Kvalitet električne energije, PrintCom Tuzla, Tuzla 2015.

[2] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. Wayne Beaty, Electrical Power Systems Quality, Second Edition, McGraw Hill, 2003.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!