Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Upravljanje elektroenergetskim sistemima
Šifra predmeta:
19D021UES
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Predrag Stefanov, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Istorijski razvoj centara upravljanja. Uticaj opšte organizacije i modela poslovanja elektroprivrede na upravljanje elektroenergetskim sistemima. Deregulacija i strukturna reorganizacija elektroenergetskih sistema.

Organizaciona struktura sistema upravljanja. Informacioni sistemi. Hijerarhijska struktura upravljanja. Podsistemi, klase i interakcija sistema upravljanja. Kriterijumi performansi sistema upravljanja. Koncepti sistema upravljanja. Raspoloživost sistema upravljanja. Pouzdanost sistema upravljanja. Tehnička realizacija sistema upravljanja. SCADA sistemi.

Struktura organizacije i upravljanja vertikalno-integrisanih elektroenergetskih sistema.

Sistemski centri upravljanja (SCU) sa sistemom upravljanja električnom energijom (EMS). Mrežni centri upravljanja (MCU). Distributivni centri upravljanja (DCU). Centri upravljanja potrošača (CUP). Struktura organizacije i upravljanja deregulisanih elektroenergetskih sistema. Nezavisni operatori sistema (ISO). Operator prenosnog istema (TSO). Centri upravljanja podsistema proizvodnje. Perspektive razvoja centara upravljanja deregulisanih sistema.

Funkcije upravljanja u okviru EMS u vertikalno-integrisanim elektroenergetskim sistemima. Upravljačke funkcije u procesu eksploatacije elektroenergetskih sistema. Centralizovane i decentralizovane funkcije upravljanja u deregulisanim elektroenergetskim sistemima. Nivoi upravljanja. 

Prognoza potrošnje. Tehnike prognoze jedino na osnovu podataka iz prošlosti. Spektralna dekompozicija. Adaptivne tehnike prognoze. Prognoza primenom harmonijske dekompozicije.

Određivanje i kontrola topološke strukture elektroenergetskih mreža. Direktni metodi. Indirektni postupci. Estimacija stanja.

Opšti problem regulacije učestanosti i aktivnih snaga. Primarna regulacija učestanosti. Sekundarna regulacija učestanosti i aktivnih snaga (AGC). Regulacija učestanosti i snage razmene (LFC). Podešavanje dinamičkih parametara mrežnog regulatora. Regulacija učestanosti i aktivnih snaga na tržištu usluga u deregulisanim sistemima. Troškovi regulacije učestanosti i aktivnih snaga u deregulisanim sistemima. Kriterijumi performansi AGC.

Regulacija napona i reaktivnih snaga. Hijerarhijska struktura upravljanja naponima i reaktivnim snagama. Specifikacija zahteva sistema. Regulatori napona primarnih regulacionih resursa. Automatska sekundarna regulacija. Regulacija napona u tržišno organizovanim elektroenergetskim sistemima. FACTS uređaji kao sredstva za regulaciju u prenosnim mrežama savremenih elektroenergetskih sistema.

Statička optimizacija pogona i ekonomski dispečing. Ekonomski dispečing aktivnih snaga u termoenergetskim sistemima. Optimalna raspodela opterećenja u hidrosistemima. Reverzibilna postrojenja. Pumpno akumulaciona postrojenja. Efekat promene pada. Hidro-termo koordinacija. Promene funkcija dispečinga aktivnih snaga u deregulisanim sistemima.

Dispečing reaktivnih snaga. Koordinacija dispečinga aktivnih i reaktivnih snaga. Optimalni tokovi snaga.

Analiza statičke i dinamičke sigurnosti pogona sistema. Definicija poremećaja. Faktori osetljivosti. Analiza pouzdanosti sistema. Karakteristični pokazatelji. Obezbeđenje sigurnosti u vertikalno integrisanim sistemima. Obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti u deregulisanim sistemima. Analiza zagušenja na tržištu električne energije.

Upravljanje elektroenergetskim sistemima u abnormalnim radnim režimima. Abnormalne situacije u mreži. Kvalitet pogona u abnormalnim radnim režimima. Mehanizam razvoja sistemskih poremećaja.  Realizacija korekcionog upravljanja.

Optimalni pogon hidroelektrana. Optimizacija pogona hidroelektrana u kaskadi. Hidroelektrane na istom slivu.

Optimalni raspored rezervi proizvodnih kapaciteta.

Funkcije upravljanja u okviru DMS (Distribution Management System). Komponente DMS i njihova integracija. Primena DMS u regulisanoj i deregulisanoj distribuciji i prodaji električne energije.  Funkcije upravljanja u okviru DSM (Demand side management).

Literatura:

[1]     M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, ''Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta'', Tehnički fakultet, Čačak, 2005.

[2]     A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 1984.

[3]     T. Cegrel, "Power System Control Technology", Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, 1986.

[4]     K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001.

[5]       S. Stoft, ''Power System Economics'', IEEE and Wiley, New-York, NY, USA, 2002.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta

M. Ćalović, A. Sarić, P. Stefanov, “Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta”, Tehnički fakultet, Čačak, 2005. god.

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!