Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Visokonaponska merenja u elektroenergetici
Šifra predmeta:
19D021VNM
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta sa očekivanim ishodima:

Upoznavanje studenata sa naprednim tehnikama i metodama visokonaponskih merenja u elelktroenergetici. Poseban osvrt na nekonvencionalne tehnike merenja električnih veličina, kao i na postupke merenja parcijalnih pražnjenja sa ciljem preventivne nedestruktivne dijagnostike elemenata elektroenergetskih sistema.

Preduslovi za pohađanje predmeta:

Tehnika visokog napona, Električna merenja.

Sadržaj predmeta:

Ispitivanje elektroenergetske opreme visokim naponom i udarnom strujom. Generisanje visokih napona i udarnih struja. Visokonaponska merenja (konvencionalni i nekonvencionalni metodi). Optoelektronski uređaji za merenje struja i napona (Faradejev efekat, Pokelsov efekat). Parcijalna pražnjenja - opis procesa, detekcija i merenje, lokacija.  Planiranje visikonaponskih laboratorija (lokacija, oprema, raspored opreme, organizacija, aspekti sigurnosti). Primena statistike u tehnici visokog napona (bazni koncept teorije verovatnoće, distributivne funkcije, korelacija i regresija, izbor testa, planiranje i sprovođenje merenja, statistička procena metoda testiranja).

Metode izvođenja nastave:

Nastava se izvodi na tabli uz korišćenje projektora. Predviđen je rad u Laboratoriji za visok napon Elektrotehničkog fakulteta.

Način provere znanja i ocenjivanja:

Provera znanja obuhvata izradu seminarskog rada i ispit u pisanoj formi. 

Preporučena literatura:

Т. J. Gallagher, A.J. Pearmain : High voltage measurement, testing and design, John Willey & Sons, 1983.

W. Hauschild, W. Mosch : Statistical techniques for high voltage engineering, Peter Peregrinus, 1992.

Mihailović P., Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Development of a portable fiber-optic current sensor for power systems monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, Feb 2004, pp. 24-30.

Petričević S., Stojković Z., Radunović J. : Practical application of fiber-optic current sensor in power system harmonic measurement; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No. 3, June 2006, pp. 923-930.   

Petričević S, Stojković Z, Mihailović P, Radunović J : Development of a Fibre Optic Impulse Current Sensor for high voltage equipment tests, International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol.45, No.1, January 2008, pp. 1-16.

A. Kuchler : High voltage engineering, Springer, 2012.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!