Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Primena programskih alata u elektroenergetici
Šifra predmeta:
19D021PPA
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Zlatan Stojković, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

Cilj predmeta sa očekivanim ishodima:

Savladavanje tehnike modelovanja i simulacija primenom računara. Upoznavanje sa naprednim tehnikama modelovanja i simulacija uključujući i primenu različitih softverskih alata. Primena fuzy logike u rešavanju klase problema vezanih za projetovanje u elektroenergetici. Razmatranje aspekata trodimenzionalnog modelovanja i primene sopstveno razvijenih i profesionalnih programa. Tehnike upravljanja projektima i implementacija odgovarajućih programa.

Preduslovi za pohađanje predmeta:

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici.

Sadržaj predmeta:

Modelovanje i simulacije. Kategorije pristupa modelovanju. Metodologija modelovanja i simulacija primenom računara. Formiranje ekvivalenata pogodnih u inžinjerskoj praksi. Aspekti formiranja softvera. Napredne tehnike rada sa bazama podataka. Napredne tehnike primene programa Excel. Primena fuzy logike u projetovanju u elektroenergetici. Trodimenzionalno modelovanje u elektroenergetici. Metod konačnih razlika. Primeri primene naprednih tehnika u radu sa AutoCAD-om i Ansys-om. Aspekti upravljanja projektima. Određivanje resursa. Alokacija resursa. Primena naprednih tehnika za praćenje stanja na projektima.

Metode izvođenja nastave:

Nastava se izvodi na tabli uz korišćenje projektora. Predviđen je rad u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta.

Način provere znanja i ocenjivanja:

Provera znanja obuhvata izradu seminarskog rada i ispit u pisanoj formi i za računarom. 

Preporučena literatura:

MATLAB – The Language of Technical Computing, The Math Works Inc., 1998., p.940.

Stojković Z. : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – programski alati, Monografija, II izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, mart 2003., str. 301.

A. M. Gole, A. Daneshpooy : Towards Open Systems : A PSCAD / EMTDC to MATLAB Interface, IPST’97 – International Conference on Power Systems Transients, Sietle, June 1997, pp.145 – 149.

Simulink, User’s Guide, The MATH WORKS, 2006.

Power System Blockset, User’s Guide, The MATH WORKS, 2006.

MATLAB, Demos, The MATH WORKS, 2006.User’s Guide AutoCAD 2002, Autodesk, 2001.

E. Finkelstein : AutoCAD 2002 Biblija, Mikro knjiga, Beograd, 2002.

H. J. Engelke : 3D – Konstruktion mit AutoCAD 2002, Volumen-Modellieren fur Einsteiger, Hanser Verlag Munchen Wien, 2002.

G. Omura : The ABC ‘s of AutoLISP, SYBEX, Inc., San Francisco, 2001.

Z. Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – Primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009., str. 529.

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura

Computer-aided design in power engineering - Application of software tools

Stojković Z.: Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p. 436, DOI:10.1007/978-3-642-30206-0, Print ISBN 978-3-642-30205-3, e ISBN 978-3-642-30206-0.

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata

Stojković Z.: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, jul 2009., str. 529.

Fajlovi
Trenutno nema fajlova!