Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Ivan Škokljev, redovni profesor
Kabinet:
83
Telefon:
+381 11 3370-168
Lokal:
Fax:
+381 11 324 - 8681
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Dr Ivan Škokljev, redovni profesor,rođen je u Beogradu. Završio je osnovnu školu „Sveti Sava“ i Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na beogradskom Univerzitetu (BU), na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), na smeru Elektroenergetski sistemi (EES). Prve tri godine po studijama radi u „Energodati“ - Beograd (računski centar Energoprojekta), na nekoliko projekata. Posle armije staž nastavlja na ETF, na smeru EES. Na ETF-u je biran u sva zvanja: asistent-pripravnik, asistent, docent, vanredni profesor. Od 2003. godine je u zvanju redovnog profesora BU. U procesu nastave održava vežbe u laboratoriji i na tabli, a potom i predaje na ETF, kao i na fakultetima u Jagodini i Banjaluci. Stručno interesovanje obuhvata oblasti planiranja i eksploatacije elektroenergetskih sistema, tržišta električne energije i deregulacije, teorije električnih kola. Posebno se bavi teorijom proračuna tokova snaga u velikim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema. Proračun nalazi primenu u oblastima sigurnosti, pouzdanosti, kao i uslovima rada mreže u deregulisanom okruženju.

U toku karijere, više puta boravio je u inostranstvu na usavršavanju, povodom izrade doktorata, ali i kao predavač, na ETH u Cirihu, u SAD, Engleskoj, Kanadi -Ontario Hydro, u Francuskoj - EDF, u Nemačkoj. U inostranstvu boravi i u okviru projekta (u Nemačkoj, Grčkoj). Učestvovao je u formiranju laboratorijskih vežbi iz elektroenergetskih sistema. Formirao je na ETF popularni izborni predmet „Tržište električne energije i deregulacija“. Diplomski, magistarski i doktorski rad I. Škokljeva su iz oblasti sigurnosti i proračuna tokova snaga u velikim mrežama.

Dobitnik je Vukove diplome kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Dobitnik je Savezne nagrade za magistarski rad „Vratislav Bedjanič“ (Slovenija). Autor je više od sto četrdeset referenci i to radova u međunarodnim i domaćim časopisima, na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima i konferencijama (dva priznanja CIGRE), knjiga, udžbenika i monografija. Radovi u međunarodnim časopisima su više puta citirani. Publikovana metoda iz doktorata I. Škokljeva pokazala se kao najbolja, od četiri u poređenju, u Electrical Power and Energy Systems (Vol.19, No.8, 1997, pp.511-518), u članku autora C.A.Castro i C.A.F.Murari, “Comparison of Compensation Methods Applied to the Analysis of Topological Changes in Electrical Networks”. Metode u tom radu, poznatih autora: 1. Stott, 2. Balu, 3. Mazi, Wollenberg, Hesse, među kojima je 4. I. Škokljev (SENS), testirane su na četiri mreže elektroenergetskih sistema. Ističe se da se metoda osetljivosti SENS pokazuje najboljom: In practice most control centers have implemented the fast decoupled power flow as a network analysis tool. Therefore, the use of IMML seemed to be the best option among all compensation methods. However, the simulation results presented in this paper show that the best option is the use of SENS, even if the building and factorization of the base case Jacobian matrix is necessary”.

Rukovodio je izradom i odbranom više desetina diplomskih i master radova. Učestvuje u izradi i u komisijama za odbranu magistratura i doktorata. Recenzent je časopisa European Transactions on Electrical Power i Serbian Journal of Electrical Engineering. U studentskim anketama je odlično ocenjivan, a 2010. godine dobija od studenata i zahvalnicu za pruženu pomoć u organizaciji međunarodne studentske radionice „Energize the future“.

Reference
Reference nisu definisane!
Literatura

Planiranje elektroenergetskih sistema

Ivan A. Škokljev: Planiranje elektroenergetskih sistema - problemi, pitanja i odgovori iz odabranih oblasti

Teorija električnih kola

Ivan Škokljev: Teorija električnih kola - rešeni problemi iz odabranih oblasti

Nastava
Nastava nije definisana!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!