Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika
Šifra predmeta:
19D021FVH
Godina:
Doktorske studije
Profesor i asistent(i):
Prof. dr Jovan Mikulović, redovni profesor
Web site predmeta:

O predmetu

1. Snage pri prostoperiodičnim naponima i strujama u jednofaznim kolima: trenutna snaga, aktivna snaga, reaktivna snaga, prividna snaga, faktor snage, aktivna i neaktivna komponenta trenutne snage, ortogonalnost komponenti snaga i struja. Snage pri prostoperiodičnim naponima i strujama u jednofaznim kolima na primerima pasivnih elemenata kola (otpornici, prigušnice i kondenzatori). Popravka faktora snage pri prostoperiodičnim naponima i strujama u jednofaznim kolima: kapacitivnost kondenzatora koji treba vezati paralelno rednoj vezi R i L da bi faktor snage imao željenu vrednost.

2.Definicije snaga pri složenoperiodičnim naponima i strujama u jednofaznim električnim kolima: trenutana snaga, aktivna snaga, prividna snaga, faktor snage. Budeanu-ova definicija, Fryze-ova definicija, kapacitivna i induktivna reaktivna snaga.

3. Definicije snaga pri složenoperiodičnim naponima i strujama u višefaznim električnim kolima: trenutna snaga, aktivna snaga, prividna snaga, faktor snage. Osnovne teorije (bitne karakteristike teorije): p-q teorija, FBD metod, IRP teorije, Czarnecki-eva definicja, definicije prividne snage za trofazni sistem, IEEE standard, DIN standard.

4. Minimizacija struja uz uslov prenosa iste srednje snage (kriterijum optimizacije i izraz za minimalne struje). Minimizacija struja uz uslov prenosa iste trenutne snage (kriterijum optimizacije i izraz za minimalne struje). Definicija faktora snage i pokazatelja efikasnosti kompenzacije. Definicije aktivne i neaktivne komponente snaga i struja na osnovu minimizacije struja. Uticaj nultih komponenti napona na proračun snaga.

5. Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem kondenzatora u trofaznim i jednofaznim sistemima (kriterijum optimizacije u slučaju trofaznih i jednofaznih sistema, izvođenje optimalne kapacitivnosti u slučaju jednofaznih sisteme). Uticaj kompenzacije neaktivne snage potrošača korišćenjem kondenzatora na harmonijska izobličenja struja (uticaj na THD faktore struja).

6. Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem pasivnih neusklađenih filtara (uslovi na osnovu kojih se određuju parametri pasivnog filtra). Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem aktivnih filtara (elementi koji se koristi u realizaciji aktivnog filtra).

Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Literatura
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!