Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Dimitrije Kotur, asistent
Kabinet:
90
Telefon:
3218 327
Lokal:
327
Fax:
E-mail adresa:
Ostali podaci:
Biografija

Dimitrije Kotur je rođen u Smederevu, 17. oktobra 1991. godine, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju, prirodno-matematički smer. Učestvovao je na brojnim takmičenjima iz matematike i fizike, a najznačajnija priznanja koja je tom prilikom osvojio su jedno prvo, jedno drugo i jedno treće mesto na državnom takmičenju iz matematike, treće mesto na državnom takmičenju iz fizike i učešće na Srpskoj matematičkoj olimpijadi. Njegov rad ,, Geometrija pomaže algebri’’ proglašen je najboljim radom iz matematike na republičkoj smotri naučnih radova. Nosilac je Vukove diplome na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja. Pored toga, oba puta je proglašen i učenikom generacije.

Elektrotehnički fakultet upisao je 2010. godine, dok se 2011. opredeljuje za odsek Energetiku, a 2012. i za smer Elektroenergetski sistemi. Svake godine je bio proglašavan najboljim studentom na odseku za energetiku, sa srednjom ocenom 10.0. U 2013. godini bio je nagrađen i nagradom iz fonda Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine. Diplomski rad na temu ,,Idejno rešenje fotonaponskog sistema na krovu zgrade Tehničkih fakulteta’’ odbranio je 03. septembra 2014. godine sa ocenom 10. Mentor za izradu diplomskog rada bio mu je docent dr Željko Đurišić. Osnovne studije je završio sa prosečnom ocenom 10. U toku osnovnih studija učestvovao je na 2 elektrijade gde je osvajao sledeće nagrade: prvo mesto iz Obnovljivih izvora energije 2013. i 2014. godine, treće mesto iz Električnih mašina 2013. godine i drugo mesto iz Analize elektroenergetskih sistema 2014. godine. Odradio je stručnu praksu u preduzeću Elektromreže Srbije. Učestvovao je i na seminaru ,,Smart Energy for Better World’’ u organizaciji ABB Krakov, od 06-12 jula 2014. godine. Održao je i gostujuće predavanje na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu. Tokom jula i avgusta 2013. godine kao stipendista DAAD-a završio je intezivni kurs nemačkog jezika u Berlinu, nivo B2.

Master studije upisuje 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za Elektroenergetske sisteme, smer Obnovljivi izvori energije. Kao i osnovne studije, master studije je završio 14. septembra 2015. godine sa prosečnom ocenom 10. Njegov master rad ,,Optimalno prostorno i vremensko upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa Obnovljivim izvorima energije’’ proglašen je najboljim master radom na Univerzitetu u Beogradu od strane Privredne komore Beograda. 

Dimitrije je trenutno student druge godine doktorskih studija, a zaposlen je i na katedri za Elektroenergetske sisteme kao asistent. Njegovo interesovanje najviše je koncentrisano na obnovljive izvore energije: tehnologije izrade, regulaciju, skladištenje energije i integraciju obnovljivih izvora u sistem, najviše uz pomoć Smart Grid-a. U slobodno vreme voli da izučava i aerodinamiku i aeronautiku, u okviru čega je i pohađao i uspešno položio kurs ,,Introduction to Aeronautical Engineering’’ koji je organizovao Delft Univerzitet u Holandiji. U okviru istog univerziteta pohađao i uspešno položio kurs ,,Solar Energy’’ u toku 2014. godine. Tečno govori engleski i nemački jezik.

Reference

REFERENCE

 

Radovi publikovani u časopisima međunarodnog značaja


 1. D. Kotur, Ž. Đurišić: Optimal spatial and temporal demand side management in a power system comprising renewable energy sources, Renewable Energy, Vol. 108, 2017, pp. 533-547, http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.02.070

 

Radovi publikovani u časopisima nacionalnog značaja


 1. P. Dakić, D. KoturOptimal Capacitor Sizing and Placement in Distribution Networks with and Without Distributed Energy Sources Using Genetic Algorithm, Energetika 2016, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.1.001.573, broj 3-4, Mart 2016, pp. 15-21
 2. D. Kotur, A. Savić, Ž. Đurišić: The Determination of the Share of Different Types of Consumption in the Overall Load Diagram, Energetika 2016, ISSN: 0354-8651, UDC: 621.316.004 (497.11), broj 1-2, Mart 2016, pp. 305-310

 

 Radovi publikovani u zbornicima međunarodnih konferencija


1.      G. Dobrić, D. Kotur, Ž. Đurišić: Synchronously rotating onshore wind turbines analysis, PowerTech, 2015 IEEE, Eindhoven (pp. 1-4).

2.      D. Kotur, M. Žarković, Neural Network Models for Electricity Prices and Loads Short and Long-Term Prediction, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications EFEA 2016, September 2016.

3.      P. Dakić, D. Kotur, Ž. Đurišić, Feasibility study of offshore wind turbines coupled to offshore  compressed air energy storage, WindEurope Summit 2016, Hamburg, Germany, September 2016.

4.      B. Škrbić, D. Kotur, Ž. Đurišić, An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plants in a Microgrid, WindEurope Summit 2016, Hamburg, Germany, September 2016.

5.      D. Kotur, Ž. Đurišić, Individual pitch control for wind turbine load reduction recognizing atmospheric stability, WindEurope Summit 2016, Hamburg, Germany, September 2016.

6.      D. Kotur, N. Rajaković, Optimal Reconfiguration of Distribution Network with Participation of Distributed Electricity Prosumers, MedPower 2016, Belgrade 2016.

 

Radovi publikovani u zbornicima regionalnih konferencija


 1. D. Kotur, G. Dobrić, N. Rajaković: Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Ref. ENS-3.11, Mart 2015, pp. 271-276
 2. D. Kotur, P. Dakić, Ž. Đurišić: Optimalno angažovanje elektrana u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Ref. ENS-2.3, Mart 2016, pp. 131-136
 3. P. Dakić, D. Kotur, Ž. Đurišić: Model za procenu smanjenja proizvodnje bliskih vetroelektrana usled međusobnog efekta zavetrine, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Ref. ENS-1.10, Mart 2017, pp. 92-97

 

Radovi publikovani u zbornicima domaćih konferencija


 1. D. Kotur, J. Mikulović: Najekonomičnije rešenje sistema napajanja izolovanog potrošača korišćenjem hibridnog sistema sa veroagregatom, baterijom i dizel agregatom, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-04, Zlatibor, 17 – 21. maj 2015.
 2. D. Kotur, J. Mikulović: Optimalno upravljanje potrošnjom i skladištenjem energije u pametnim sistemima sa distribuiranim izvorima energije, 10. Savetovanje CIRED Srbija, STK 4.14, Vrnjačka Banja, septembar 2016.
 3. D. Kotur,Z. Stojanović: Modelovanje električnog luka na visokonaponskim nadzemnim vodovima, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R B5-07, Zlatibor, 05 – 08. jun 2017.
 4. D. Obradović,D. KoturOptimalni tokovi snaga sa angažovanjem agregata u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C2-01, Zlatibor, 05 – 08. jun 2017.
 5. M. Rakić,D. Kotur, Ž. Đurišić: Limitiranje aktivne snage u niskonaponskim mrežama sa visokim učešćem distribuirane proizvodnje, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C6-03, Zlatibor, 05 – 08. jun 2017.

 

Projekti i studije


 1. Smarter Grid, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji) 

 2. Studija sezonske optimizacije regulacionih odnosa na blok transformatorima, realizator: Elektrotehnički fakultet Beograd, naručilac studije: JP EMS, 2015. (učešće u studiji)

 3. Embuild, H2020, European Commision

Nagrade i priznanja


 1. Nagrada za studenta generacije Odseka za energetiku za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

 2. Nagrada Fondacije prof. Mirka Milića za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta 2013.godine.

 3. Nagrada kompanije Siemens d.o.o. Beograd za najboljeg diplomiranog studenta na Odseku za energetiku.

 4. Nagrada Privredne komore Beograda za najbolji master rad na Univerzitetu u Beogradu

 5. Prvo mesto iz predmeta Obnovljivi izvori energije na Elektrijadi 2014.

 6. Drugo mesto iz predmeta Analiza elektroenergetskih sistema na Elektrijadi 2014.

 7. Prvo mesto iz predmeta Obnovljivi izvori energije na Elektrijadi 2013.

 8. Treće mesto iz predmeta Električne mašine na Elektrijadi 2013.

Literatura
Trenutno nema literature!
Nastava

Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Obnovljivi izvori energije (računske vežbe)
 2. Elementi elektroenergetskih sistema (računske vežbe)
 3. Elektrane (računske vežbe)
 4. Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (laboratorijske vežbe)
 5. Električna merenja 1 (laboratorijske vežbe)  
 6. Električna merenja 2 (laboratorijske vežbe) 
 7. Praktikum - Laboratorijske vežbe iz EES (laboratorijske vežbe)
 8. Praktikum iz elemenata EES (laboratorijske vežbe)

Master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu


 1. Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije (računske vežbe)
 2. Obnovljivi izvori energije (računske vežbe)
 3. Elektrane (računske vežbe)
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!