Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Katedra za elektroenergetske sisteme
Prof. dr Milan Savić, redovni profesor
Kabinet:
81, 16
Telefon:
+381(0) 11 – 3370104
Lokal:
Fax:
+381(0) 11 – 324 - 8681
Ostali podaci:
U penziji
Biografija

Lični podaci: 

Milan Savić je rođen u Beogradu 22. jula 1947. god. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Energetski odsek, upisao je 1966. god. Diplomirao je 1971. god. Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je 1971. i završio 1974. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog proračunima komutacionih prebnapona“ odbranio je 1977. god, takođe na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Napredovanje u univerzitetskoj karijeri: 

U zvanje asistenta na Katedri za postrojenja električne snage (kasnije Katedra za elektroenergetske sisteme) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu izabran 1971. god. U docenta za predmet-oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu izabran 1979. god. U vanrednog profesora, takođe na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu izabran 1986 god. U redovnog profesora na istom fakultetu izabran 1991. god.  U periodu od 1985-1987. bio je prodekan za saradnju sa privredom. Od 1990. do 1994. god bio je šef Katedre za elektroenergetske sisteme.

Aktivnost u stručnim organizacijama:

Od 1993. do 2004. bio predsednik studijskog komiteta 13. Jugoslovenskog komiteta CIGRE, a od 1998. do 2006. predsednik komisije 2 za kvalitet energije Jugoslovenskog komiteta CIRED. Član međunarodne organizacije IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), u rangu member od 1991. i senior member od 2002. god.

Studijski poravci u inostranstvu:

U toku 1974. godine proveo 2 meseca u fabrici visokonaponske laboratorijske opreme Emil Haefely u Baselu u Švajcarskoj. U toku školske 1982/1983. godine bio u Mančesteru, Velika Britanija na postdoktorskom usavršavanju na University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), kao stipendista fondacije Leverhulme Trust.

Priznanja i nagrade:

Rad pod naslovom: "Engineering method for high voltage substation lightning performance estimation, IEE Proceedings (Velika Britanija), Vol. 136, Pt. C, No. 4, July 1989 je nagrađen kao najbolji rad iz 1989. god iz oblasti elektroenergetike.

Tri rada na domaćim konferencijama JUKO CIGRE proglašeni za najzapaženije radove iz oblasti prenapona i koordinacije izolacije (grupa 33) i jedan rad na konferenciji JUKO CIRED nagrađen kao najuspešniji iz grupe Kvalitet električne energije.

Plaketa i priznanje za elektrodistributivnu delatnost od organizacije CIRED Srbije i Crne Gore dodeljena 2002. god.

Plaketu za rad u organizaciji CIGRE Srbije i Crne Gore dodeljena 2005. god.

Naučna i stručna ostvarenja:

Publikovao 18 radova u renomiranim svetskim časopisima sa SCI liste, 15 radova na međunarodnim konferencijama, 10 radova u domaćim časopisima, preko 150 radova na domaćim konferencijama. Publikovao monografiju: Tehnika visokog napona – atmosferski prenaponi (550 stranica, dva izdanja) zajedno sa koautorom Zlatanom Stojkovićem, monografiju Visokonaponska rasklopna oprema (281 stranica). Uradio veliki broj studija, projekata i istraživanja, od kojih su neki od međunarodnog značaja, dok su ostali rađeni za domaću privredu.

Reference

1 Studije i projekti od međunarodnog značaja kojima je rukovodio

1.1 Studije koordinacija izolacije i proračuna prenapona

- Hidroelektrane Haditha u Iraku, radjeno za Energoprojekt 1982,

- Hidroelektrane Batuš 1 i Batuš 2 u Iraku, radjeno za Energoprojekt, period 1985 do 1989,

- Elektroenergetski sistem u Kataru, radjeno za Energoprojekt, 1992,

- Zaštita generatora sa permanentnim magnetima od sklopnih i prenetih atmosferskih prenapona iz mreže 11 kV. rađeno za VA TECH HYDRO, sa sedištem u Beču, Austrija. 2008.

- Koordinacija izolacije prilaznih 400 kV vodova, prilaznih kablova, 400 kV SF6 postrojenja, 400/15 kV generatorskih transformatora, generatorske veze sa pratećom opremom i 15 kV generatora u HE Teesta III u Indiji. Rađeno za ANDRITZ Hydro Pvt Ltd, Indija, 2010.

- Koordinacija izolacije hidroelektrane Chacayesu Čileu sa 220 kV razvodnim postrojenjem i prilaznim vodovima..rađeno za Andritz – Hydro GmbH, sa sedištem u Beču, Austrija. 2010.

- Koordinacija izolacije hidroelektrane Sawra Kudduu Indiji sa 220 kV prilaznim vodovima, 220 kV kablovima, SF6 razvodnim postrojenjem, transformatorom 220/11 kV i vezom sa pripadajućom opremom 11 kV od blok transformatora do generatora.Rađeno za Andritz Hydro Private Limitedsa sedištem u Indiji, 2011.

- Koordinacija izolacije hidroelektrane Kashang u Indiji sa 220 kV prilaznim vodovima, 220 kV kablovima, SF6 razvodnim postrojenjem, transformatorom 220/11 kV i vezom sa pripadajućom opremom 11 kV od blok transformatora do generatora.Rađeno za Andritz Hydro Private Limited sa sedištem u Indiji, 2011.

1.2 Razvoj metodologije ispitivanja, modifikacija postojećeg naponskog udarnog generatora i mernog sistema i rukovodjenje tipskim ispitivanjem distributivnih transformatora strmim sečenim naponskim talasom strmine čela 2000 kV/us prema švedskim propisima. Ispitivanje radjeno za transformatore fabrike Emo-Ohrid za švedske kupce 1993. do 1995. god. u EMO Ohridu, Makedonija

1.3 Analiza mogućnosti primene iskrišta za ograničavanjem struje na srednjenaponskim vodovima sa prekrivenim provodnicima (CLX project for covered conductors). Istraživanje radjeno za fabriku odvodnika Raychem u Ottobrun-u (Minhen, Nemačka, radjeno 1997-1998)). Analiza je posebno uradjena za Finsko distributivno preduzeće 1999.

2 Najvažnije studije i projekti od domaćeg  značaja u kojima je učestvovao i rukovodio

2.1 Studije koordinacije izolacije i merenja prenapona:

- Elektromagnetni impulsi indukovani u niskonaponskim kolima usled rada rastavljača i njihovo prigušenje. Investitor Elektroistok 1984.

- Anaiza mogućosti primene vodova sa redukovanom gromobranskom zaštitom. Rađno zajedno sa Institutom Nikola Tesla, investitor Elektroprivreda Srbije, Beograd 1985.

- Zaštita od atmosferskih prenapona visokonaponskog kabla i transformatora u TS 110/6 TE Nikola Tesla, Investitor Energoprojekt, Termo i Nuklearne elektrane, Beograd 1987.

- Zaštita od prenetih prenapona transformatora bloka B termoelektrane Kolubara, Energoprojekt, Termo i Nuklearne elektrane, Beograd 1988.

- Deo projekta kompaktiranog voda 400 kV koji se odnosi na koordinaciju izolacije. Radjeno zajedno sa Minel-projekt inženjeringom. Investitor Elektroistok, Beograd 1991-1993.

- Studija sklopnih prenapona u industrijskim pogonima sa visokonaponskim motorima. Radjeno zajedno sa Institutom Nikola Tesla, investitor Elektroprivreda Srbije, Beograd 1992.

- Studija uzemljenja neutralne tačke distributivnih mreža nazivnog napona 10 kV i 35 kV u Crnoj Gori. Podgorica, rađeno sa grupom autora iz Podgorice 1994-1995.

- Koordinacija izolacije u HE Đerdap I, dodatni generator. Investitor Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd 1996.

- Analiza prenaponske zaštite prilaznog 35 kV kabla transformatorskoj stanici Beograd 9, investitor Elektroistok, Beograd 1997.

- Koordinacija izolacije u sistemu hidroelektrana Bajina Bašta, Investitor Energoprojekt Hidroinženjering, Beograd 1998.

- Analiza atmosferskoh prenapona u srednjenaponskim i niskonaponskim distributivnim mrežama, Investitor Elektroprivreda Srbije, studija rađena zajedno sa Institutom Nikola Tesla, Beograd 1999-2000.

- Analiza mogućnosti smanjivanja uzemljivača dalekovodnih stubova. Investitor Elektroprivreda Srbije, studija rađena zajedno sa Institutom Nikola Tesla, Bograd 2000-2001.

- Energetska apsorpciona moć odvodnika prenapona u visokonaponskim mrežama, Investitor Elektroprivreda Srbije, studija rađena zajedno sa Institutom Nikola Tesla, Bograd 2000-2001. Bograd 2002-2003.

- Merenja u fabrici cementa Lafarge i laboratorijska ispitivanja u cilju određivanja uzroka proboja izolacije u visokonaponskom postrojenju za napajanje elektrofiltra. Investitor Lafarge, Fabrika cementa Beočin, 2005 god.

- Uzemljenje stubova nadzemnih vodova od 10 kV do 110 kV. Investitor Elektroprivreda Srbije, studija rađena zajedno sa Institutom Nikola Tesla, Beograd 2003.

- Ispitivanja visokonaponske opreme i merenje prenapona u TS Nova Toplana, Investitor JP RB «Kolubara», DP «Kolubara–Prerada», 2007.

- Računske provere nivoa atmosferskih i sklopnih prenapona sa odabranom opremom, kao i sposobnosti odvodnika da podnese naprezanja prilikom pojave sklopnih prenapona usled rada rastavljača, za potrebu za izradu Glavnog el.projekta rekonstrukcije napajanja TS "Nove Toplane" 35 kV 3x4MV, Investitor JP RB «Kolubara», DP «Kolubara–Prerada», 2007.

- Analiza prenaponskih pojava u razvodnom postrojenju Rudnik IV A i B , RP  Sušara i pripadajućih  dalekovoda sa izradom stručnog mišljenja o potrebi za rekonstrukcijom u pogonu  “Oplemenjivanje uglja”, Ogranka “Prerada” – Vreoci, Investitor JP RB «Kolubara», DP «Kolubara–Prerada», 2010,

- Zaštita od prenapona na TS Suva Separacija sa predlogom mera i analiza svrsishodnosti zaštitnog užeta na dalekovodu Suva separacija u cilju zamene provodnika 70 mm2sa provodnikom 95 mm2na postojećim stubovima u cilju povećanja propusne moći dalekovoda.

- JP RB «Kolubara», DP «Kolubara–Prerada», 2011.

- Studija koordinacije izolacije RP 220/6.3/6.3 kV TS NIS RNP, Investitor Siemens d.o.o. Beograd. 2011.

2.2 Studije proračuna električnog polja i magnetne indukcije u blizini elektroenergetskih objekata:

- Proračun električnog polja i magnetne indukcije u blizini TS Beograd 20 u Mirijevu. Izrada softvera i proračun. Investitor Elektroistok, Projektni Biro, Beograd 1997.

- Supervizija merenja efektivnih vrednosti električnog i magnetnog polja  u  TS 400/110kV Subotica 3, TS 400/220kV Beograd 8 I TS 400/220/110kV Niš 2, Rađeno zajedno sa Elektrotehničkim institutom Nikola Tesla i Nuklearnim institutom Vinča, za potrebe EPS, JP Elektroistok, Beograd 2003 god.

- Proračun električnog polja i magnetne indukcije industrijske učestanosti u razvodnom postrojenju 400/110 kV Jagodina 4, Finansijer FIDECO d.o.o, Kralja Milana 25/IV, Beograd

- Izveštaj o proračunima električnog polja i magnetne indukcije u transformatorskoj stanici Bistrica 220 kV/110 kV, naručilac ЕЛЕМ&  ЕЛГО д.о.о., Petra lekovića 77a, Beograd, 2011.

3 Softverski paketi

3.1 Program za analizu atmosferskih prenapona i statistički pristup koordinaciji izolacije u elektroenergetskim mrežama (5 -ta verzija). Program ima elemente ekspertnog sistema. Program je instaliran u Mobtel-u, Raychem-u, fabrici odvodnika u Nemačkoj, MINEL-Projektinženjering, Elektroistoku-Projektni biro. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i u Istočnom Sarajevu studenti rade računarske vežbe uz pomoć programa.

3.2 Program za analizu sklopnih prenapona. Korišćen za studije i projekte i edukativne svrhe na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i istočnom Sarajevu.

3.3 Program za analizu gromobranske zaštite objekata.

3.4 Program za modelovanje udarnih generatora u visokonaponskim laboratorijama. Instalirano u fabrici Minel-transformatori, Mladenovac i u laboratoriji IRCE u Srpskom Sarajevu.

3.5 Program za analizu električnog i magnetnog polja u okolini elektroenergetskih objekata. Instalirano u Elektroistoku, projektni biro.

4 Radovi publikovani u međunarodnim časopisima

4.1 Bickford, M.S. Savić: Some aspects of system modeling for the estimation of lightning performance of high voltage substations, IEE Proc. Vol. 131, pt. C, No. 5, September 1984. DOI 10.1049/ip-c:19840028.

4.2 J.P.Bickford, M.Doone, W.M.Ritchie, M.S. Savić, T.A.Shami, C.T.Smith: Dynamic model of a surge arrester for computer calculation of lightning performance of substations, IEE Proc. Vol. 131, Pt. C}, No. 7, November 1984. DOI 10.1049/ip-c:19840048.

4.3 M.S. Savić: Sensitivity analysis of lightning performance calculations for transmission lines and substations, IEE Proceedings Vol. 132, Pt. C, No. 4, July 1985.DOI 10.1049/ip-c:19850037.

4.4 M.S. Savić: Suppression of the high-frequency disturbances in low-voltage circuits caused by disconnector operation in high-voltage open air substations, IEE Proceedings, Vol. 133, pt. C, No. 5, July 1986. DOI 10.1049/ip-c:19860043.

4.5 M.S. Savić: Engineering method for high voltage substation lightning performance estimation. IEE Proceedings, Vol. 136, Pt. C, No. 4, July 1989. (The paper is awarded with "John Hopkinson" premium as the best paper in 1989 year). ISSN: 0143-7046 , INSPEC Accession Number: 3457048.

4.6 M.S. Savić, Z.Stojković: An Expert System for High-Voltage Substations Lightning Performance Estimation; IEEE transaction on Power Delivery, July 1992. DOI 10.1109/61.141835.

4.7 M.S. Savić, Z. Stojković: High voltage substation equivalent circuits in lightning performance estimation IEE Proc. -Gener. Transm. Distrib., Vol. 141, No.2, March 1994. DOI       10.1049/ip-gtd:19949760.

4.8 Z.Stojković, M.S. Savić: High voltage substation configuration influence on the estimated lightning performance; Electrical Engineering, Archiv fur Electrotechnik, Transm. Distrib, Vol.141, Volume 80, No. 4, August 1997, pp. 275-283, DOI 10.1007/BF01232800.

4.9 Katić, M.S. Savić: Technical and economical optimisation of overhead power distribution line lightning protection. IEE Proc. -Gener. Transm. Distrib. Vol. 145. No. 3 May 1998. DOI 10.1049/ip-gtd:19981897.

4.10 Stojković, M.S. Savić, J.Nahman, D.Salamon, B. Bukorović: Sensitivity Analysis of Experimentally Determined Grounding Grid Impulse Characteristics, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 13, No. 4, Oct. 1998, pp. 1136-1142, DOI DOI: 10.1002/etep.4450080602.

4.11 Stojkovic, M.S. Savic, J.Nahman, D. Salamon, B. Bukorovic: Experimental Investigation of Grounding Grid Impulse Characteristics. ETEP, Vol. 8, No. 6, November-December 1998, pp. 417-421.

4.12 M.S.Savić:Medium Voltage Distribution Systems Lightning Performance Estimation, ; IEEE transaction on Power Delivery, vol 18, July 2003, pp.910-914., DOI 10.1109/TPWRD.2003.813860.

4.13 M.S.Savić: Selection of the surge arrester energy absorbtion capability relating to lightning overvoltages, IEEE transaction on Power Delivery, Vol.20, January 2005, pp.116-122. doi.org/10.1109/TPWRD.2004.835435.

4.14 J. Č Mikulović  and M. S. Savić: Calculation of Transients in Transformer Winding and Determination of Winding Parameters, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Journal Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik)  Publisher Springer Berlin / Heidelberg  ISSN 0948-7921, DOI 10.1007/s00202-006-0005-7 March 2007, pp 293-300

4.15 N.Radovanović, M. Savić, M. Kostić, J. Cvetić: Behivoiur of the grounding loop backfield with Bentonite exposed to Lightning impulse curtrents. Journal of lightning research, Volume 1, 2008, pages 9-16, JOLR 2008.

4.16 Aleksandar Ranković, Milan S. Savić: Generalized charge simulation method for the calculation of the electric field in high voltage substations, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), 19.June.2010, 92:69–77, DOI 10.1007/s00202-010-0161-7

4.17 Branko M. Radičević, Milan S. Savić: Experimental Research on the Influence of Wind Turbine Blade Rotation on the Characteristics of Atmospheric Discharges, IEEE Transaction on Energy conversion, Volume: PP Issue:99, ISSN: 0885-8969, DOI 10.1109/TEC.2011.2162240, 15 September 2011

Literatura

Visokonaponski rasklopni aparati

Milan Savić: Visokonaponski rasklopni aparati, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2004.

Nastava
Nastava nije definisana!
Članci
Trenutno nema članaka u bazi!
Fajlovi
Trenutno nema fajlova!